หลักสูตรปริญญาตรี
ภาคปกติและพรีดีกรี

  • ตารางดังต่อไปนี้ เป็นรายชื่อสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ และพรีดีกรี ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
  • หลักสูตรที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ นำมาจากระเบียบการรับสมัคร ภาคเรียนที่ 1/2564

<< ถ้าดูในโทรศัพท์มือถือ ให้ปาดนิ้วซ้าย/ขวาเพื่อดูตาราง >>

หลักสูตรส่วนกลาง

หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ ส่วนกลาง เรียนและสอบที่กรุงเทพมหานคร อัตราค่าลงทะเบียนเรียน หน่วยละ 25 บาท (พรีดีกรีหน่วยกิตละ 50 บาท)

คณะCODEสาขาวิชา
นิติศาสตร์0100สาขาวิชานิติศาสตร์
บริหารธุรกิจ0201สาขาวิชาการจัดการ
0202สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
0203สาขาวิชาการตลาด
0205สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ (ทุกวิชาเอก)
0206สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ
0207สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
0208สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
0210สาขาวิชาการท่องเที่ยว
0213สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน
0214สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
0231สาขาวิชาการบัญชี
มนุษยศาสตร์0301สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
0302สาขาวิชาภาษาไทย
0303สาขาวิชาประวัติศาสตร์
0305สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
0306สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
0307สาขาวิชาปรัชญา
0309สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
0310สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
0311สาขาวิชาภาษาสเปน
0312สาขาวิชาภาษารัสเซีย
0315สาขาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว
0316สาขาวิชาภาษาจีน
0317สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี (18 สาขาวิชา)
(สาขาวิชาต่อไปนี้ รับสมัครเฉพาะนักศึกษาภาคปกติเท่านั้น ไม่รับสมัครนักศึกษาพรีดีกรี)
0411สาขาวิชาภาษาไทย
0412สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
0415สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอก สังคมศึกษา
0416สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอก คณิตศาสตร์
0420สาขาวิชาพลศึกษา
0426สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอก การประถมศึกษา
0427สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
0428สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอก ภาษาจีน
0429สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
0430สาขาวิชาศิลปศึกษา
0435สาขาวิชาการวัดผล การประเมินผลและการวิจัยทางการศึกษา
0439สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอก คอมพิวเตอร์ศึกษา
0440สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (เอกคู่)
0441สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเกษตรศึกษา
0442สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
0443สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต
ศึกษาศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาที่ Pre-Degree สามารถสมัครเรียนได้
(สาขาวิชาต่อไปนี้ สมัครเรียนได้ทั้งนักศึกษาภาคปกติ และพรีดีกรี)
0425สาขาคหกรรมศาสตร์
0443สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สาขาวิชาจิตวิทยา (2 สาขาวิชา)
0452สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอก จิตวิทยาการปรึกษา
0454สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอก จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
0403สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (1 สาขาวิชา)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (2 สาขาวิชา)
0481สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา วิชาเอกการบริหารจัดการนันทนาการ
0484สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา วิชาเอกการกีฬาประยุกต์
วิทยาศาสตร์0501สาขาวิชาคณิตศาสตร์
0502สาขาวิชาสถิติศาสตร์
0503สาขาวิชาเคมี
0504สาขาวิชาฟิสิกส์
0505สาขาวิชาชีววิทยา
0506สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
0507สาขาวิชาการวิจัยดําเนินการ
0508สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ
0509สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
0511สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
0512สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
0513สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
0514สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
0516สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
รัฐศาสตร์0601สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ทุกแผน)
เศรษฐศาสตร์0700สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ทุกสาขา)
สื่อสารมวลชน5400สาขาวิชาสื่อสารมวลชน (ทุกกลุ่มวิชาเอก)
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์5601สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ระบบ PRE-DEGREE9000 

หลักสูตรส่วนภูมิภาค

หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ ส่วนภูมิภาค เรียนและสอบที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 แห่งทั่วทุกภูมิภาค จัดสอบในศูนย์สอบ 41 แห่งประเทศ (ดูรายชื่อสาขาวิทยบริการและศูนย์สอบ คลิกที่นี่) อัตราค่าลงทะเบียนเรียน หน่วยละ 50 บาท (พรีดีกรีหน่วยกิตละ 50 บาท)

คณะสาขาวิชา
นิติศาสตร์สาขาวิชานิติศาสตร์
บริหารธุรกิจสาขาวิชาวิชาการจัดการ
รัฐศาสตร์วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ
สื่อสารมวลชนสาขาสื่อสารมวลชน
ระบบ PRE-DEGREE