• aroundram.com › นักศึกษาต้องรู้
การโอนย้ายระบบการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2567

โปรดศึกษารายละเอียดจากประกาศมหาวิทยาลัยฉบับนี้ก่อน

สรุปแบบเร็วๆ

 • การโอนย้ายระบบการเรียนการสอน ไม่ใช่การลาออกแล้วสมัครใหม่
 • มหาวิทยาลัยอนุญาตให้นักศึกษาโอนย้ายฯ ไป-มา ระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้
 • นักศึกษาส่วนกลาง ย้ายไป ส่วนภูมิภาคได้
 • นักศึกษาส่วนภูมิภาค ย้ายไป ส่วนกลางได้
 • โอนย้ายได้เฉพาะ นักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ และนักศึกษาระบบพรีดีกรี
 • เปิดให้แจ้งความประสงค์ขอโอนย้ายฯ ปีละ 1 ครั้ง ช่วงกลางปี(พฤษภาคม-มิถุนายน)
 • ผู้จะขอโอนย้ายฯ จะต้องเคยลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 2 ภาคการศึกษา จึงจะขอแจ้งย้ายได้
 • อัตราค่าธรรมเนียมการโอนย้ายระบบการเรียนการสอน รวม 600 บาท
  แบ่งเป็นค่าธรรมเนียมการโอนย้าย 500 บาท และค่าบัตรประจำตัวนักศึกษาใบใหม่ 100 บาท
 • ไม่มีการเทียบโอนหน่วยกิต แต่หน่วยกิตที่เคยสอบผ่านสะสมเอาไว้จะถูกโอนย้ายฯ ตามไปอัตโนมัติ
 • การนับปีการศึกษายังคงนับต่อเนื่อง ไม่เริ่มนับใหม่
 • เมื่อโอนย้ายฯเสร็จสิ้นแล้ว นักศึกษาจะได้บัตรประจำตัวนักศึกษาใบใหม่ และรหัสนักศึกษาใหม่ในการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนถัดไป
 • ขอโอนย้ายได้ครั้งเดียวเท่านั้น หากย้ายไปแล้วจะย้ายกลับมาไม่ได้ /ถ้าต้องการย้ายกลับ จะต้องลาออกและสมัครเรียนใหม่

เกณฑ์การโอนย้ายฯ

นักศึกษาส่วนกลาง 

นักศึกษาส่วนกลางที่ต้องการโอนย้ายฯไปส่วนภูมิภาค จะต้องเป็นนักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาดังต่อไปนี้เท่านั้นดังนี้

 1. คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
 2. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
 3. คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
 4. คณะรัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ

   ในกรณีที่ไม่ได้ศึกษาใน 4 สาขาวิชาดังกล่าว แต่ต้องการโอนย้ายฯไปส่วนภูมิภาค ให้ดำเนินการย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา ที่หน่วยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ(OneStopService) อาคารกงไกรลาศ(KLB) ชั้น 1 ให้เป็น 4 สาขาวิชาดังกล่าวก่อน จึงจะมีสิทธิ์ขอแจ้งโอนย้ายระบบการเรียนการสอนไปส่วนภูมิภาคได้

นักศึกษาส่วนภูมิภาค 

นักศึกษาส่วนภูมิภาค ที่ต้องการโอนย้ายฯไปที่ส่วนกลาง สามารถเข้าศึกษาที่ส่วนกลางได้ทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรภาคปกติ หากต้องการย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา ให้ดำเนินการย้ายคณะ/เปลี่ยนสาขาวิชาโดยใช้รหัสประจำตัวใหม่ หลังจากที่ดำเนินการโอนย้ายมาส่วนกลางแล้ว

นักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต 

นักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต ต้องชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิตส่วนที่เหลือ และหรือชำระค่าธรรมเนียมเทียบโอนล่าช้าให้ครบกถ้วนก่อนการโอนย้ายฯ

หลักฐานที่ต้องใช้

 1. ใบตรวจสอบผลการศึกษา(ใบเช็คเกรด)
 2. บัตรประจำตัวนักศึกษาฉบับจริง และสำเนา 1 ฉบับ
 3. ใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคสุดท้าย
 4. เงินค่าธรรมเทียบการโอนย้ายฯ และค่าทำบัตรใหม่ รวม 600 บาท
  (กรณีที่นักศึกษาขาดการลงทะเบียนเรียน 1-2 ภาคการศึกษา ให้ดำเนินการชำระค่าบำรุงการศึกษาให้เป็นปัจจุบันก่อน)

สถานที่

ต้องดำเนินการที่มหาวิทยาลัยเท่านั้น ไม่มีการยื่นผ่านระบบออนไลน์ โดยนำหลักฐานทั้งหมดไปยื่นได้ที่

ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ
อาคารสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล(สวป.) ชั้น 6
มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก(รามฯ1) กรุงเทพฯ

กำหนดการแจ้งโอนย้าย (ปีการศึกษา 2567)

ย้ายจากส่วนกลาง ไป ส่วนภูมิภาค
ดำเนินการยื่นเรื่อง ตั้งแต่ 20-24 พฤษภาคม 2567 (เว้นวันที่ 22 พฤษภาคม 67)
ย้ายจากส่วนภูมิภาค ไป ส่วนกลาง
ดำเนินการยื่นเรื่อง ตั้งแต่ 10-12 มิถุนายน 2567

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล(สวป.)
โทร. 02-310-8616

ที่มาข้อมูล

Facebook : สวป. ม.รามคำแหง  <—คลิกอ่านโพสนี้

ประชาสัมพันธ์