• aroundram.com › นักศึกษาต้องรู้
หลักฐานการเข้าห้องสอบ Author/Graphic: plug.pp

มาดูหลักฐานที่นักศึกษา ม.รามคำแหง ต้องมีไว้ เพื่อใช้แสดงตนเข้าห้องสอบ ประกอบด้วย 2 อย่างเท่านั้น คือ

1. บัตรประจำตัวประชาชน(ฉบับจริง) ที่ยังไม่หมดอายุ หรือบัตรอื่นที่ราชการออกให้ เช่น ใบอนุญาตขับขี่, บัตรประจำตัวข้าราชการ, บัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย(บัตรชมพู) ซึ่งบัตรดังกล่าวจะต้องมีรูปถ่ายและหมายเลขประจำตัวปรากฏอยู่บนบัตรด้วย และไม่อนุญาตให้ใช้สำเนาโดยเด็ดขาด

2. บัตรประจำตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฉบับจริง) ไม่อนุญาตให้ใช้สำเนาโดยเด็ดขาด

นักศึกษาต้องมีหลักฐานทั้ง 2 อย่าง ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ !

  • บัตรนักศึกษาหาย/ลืมนำบัตรมาในวันสอบ ทำอย่างไร

ให้นักศึกษาติดต่อขอ “ใบแทนบัตรนักศึกษา” หรือ “คัดสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน” มาใช้เป็นเอกสารเข้าห้องสอบ ซึ่งต้องขอให้เสร็จสิ้นก่อนเข้าสอบวิชานั้นๆ
สอบที่รามฯ 1 หัวหมาก ไปขอได้ที่ One Stop Service อาคารกงไกรลาศ(KLB) ชั้น 1
สอบที่รามฯ 2 บางนา ไปขอได้ที่ ศูนย์อำนวยการสอบไล่ อาคารคนที(KTB) ชั้น 1
(ค่าบริการ 10 บาท/ฉบับ)

หากไม่มีเอกสารใด
ต้องดำเนินขอใบแทนฯให้เสร็จสิ้นก่อนเข้าห้องสอบ

ประชาสัมพันธ์
  • อบรมภาษาต่างประเทศ
    โดยสถาบันภาษา หลายหลักสูตร
    ภาษาอังกฤษ, จีน, เกาหลี, ญี่ปุ่น
    สำหรับบุคคลทั่วไป และนักศึกษารามคำแหงราคาพิเศษ
    รายละเอียด facebook.com/rilram