ปฏิทินการศึกษา

⚠️ ข้อมูลจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.ru.ac.th

เมื่อกดเข้าเว็บไปแล้วมองหาปุ่ม PDF นะ

สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับ ภาคเรียน การสอบไล่ การสอบซ่อม ของมหาวิทยาลัย

 • 1 ปีการศึกษา ประกอบด้วย 3 ภาคเรียน
  ภาคเรียนหลัก คือ ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2
  และ ภาคฤดูร้อน (Summer หรือใช้อักษรย่อ S)
  โดยใช้ตัวเลขและตัวอักษรดังกล่าวคู่กับปีการศึกษา เช่น 1/65 หมายถึง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 • นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 แต่จะลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน(S)หรือไม่ก็ได้(ไม่บังคับ)
 • นักศึกษาขาดการลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 2 ภาคหลัก(ไม่นับภาค S) เช่น ลงทะเบียนล่าสุด 1/63 แต่ไม่ได้ลงทะเบียน 2/63, 1/64 ก็ยังสามารถลงทะเบียนเรียนภาค 2/64 ได้ (ถ้าขาดการลงทะเบียนเรียนภาค 2/64 อีก จะทำให้ขาดสถานภาพการเป็นนักศึกษาอัตโนมัติ)
 • ลืมลงทะเบียนเรียนทำอย่างไร ? ถ้าขาดการลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 2 ภาคหลัก ก็รอลงทะเบียนเรียนภาคเรียนต่อไปได้เลย
 • การลงทะเบียนสอบซ่อม : ถ้าสอบตกในภาคเรียนที่ 1 ให้ลงทะเบียนสอบซ่อมสำหรับภาคเรียนที่ 1 แต่ถ้าสอบตกภาคเรียนที่ 2 จะต้องรอไปลงทะเบียนสอบซ่อมรวมกับวิชาที่สอบตกในภาคฤดูร้อน เรียกว่า “สอบซ่อมภาค 2, S /256X”
 • ช่องทางการลงทะเบียนเรียน
  – ออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.iregis2.ru.ac.th และแอปพลิเคชั่น RU-Regis(ส่วนกลาง), RU-Region(ส่วนภูมิภาค)
  – ไปรษณย์ ดูวิธีการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ได้คลิก ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค
 • การรับใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์
  เมื่อนักศึกษาชำระเงินการลงทะเบียนเรียน ระบบจะตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนและการชำระเงินเสียก่อน แล้วจึงปรับปรุงสถานะการชำระเงินให้ทราบ อาจะใช้เวลา 2-3 วันจึงจะสามารถพิมพ์ใบเสร็จฯจากระบบ e-Service ได้