ปฏิทินการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และพรีดีกรี

⚠️ ข้อมูลตรงจากเว็บไซต์สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป.) www.regis.ru.ac.th

ประกาศเพิ่มเติม

สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับ ภาคเรียน การสอบไล่ การสอบซ่อม ของมหาวิทยาลัย

 • 1 ปีการศึกษา ประกอบด้วย 3 ภาคเรียน
  ภาคเรียนหลัก คือ ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2
  และ ภาคฤดูร้อน (Summer หรือใช้อักษรย่อ S)
 • นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 แต่จะลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน(S)หรือไม่ก็ได้(ไม่บังคับ)
 • นักศึกษาขาดการลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 2 ภาคหลัก(ไม่นับภาค S) เช่น ลงทะเบียนล่าสุด 1/63 แต่ไม่ได้ลงทะเบียน 2/63, 1/64 ก็ยังสามารถลงทะเบียนเรียนภาค 2/64 ได้ (ถ้าขาดการลงทะเบียนเรียนภาค 2/64 อีก จะทำให้ขาดสถานภาพการเป็นนักศึกษาอัตโนมัติ)
 • ลืมลงทะเบียนเรียนทำอย่างไร ? ถ้าขาดการลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 2 ภาคหลัก ก็รอลงทะเบียนเรียนภาคเรียนต่อไปได้เลย
 • การลงทะเบียนสอบซ่อม : ถ้าสอบตกในภาคเรียนที่ 1 ให้ลงทะเบียนสอบซ่อมสำหรับภาคเรียนที่ 1 แต่ถ้าสอบตกภาคเรียนที่ 2 จะต้องรอไปลงทะเบียนสอบซ่อมรวมกับวิชาที่สอบตกในภาคฤดูร้อน เรียกว่า “สอบซ่อมภาค 2, S /256X”
 • ช่องทางการลงทะเบียนเรียน
  – ออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.iregis2.ru.ac.th และแอปพลิเคชั่น RU-Regis(ส่วนกลาง), RU-Region(ส่วนภูมิภาค)
  – ไปรษณย์ ดูวิธีการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ได้คลิก ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค
 • การรับใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์
  เมื่อนักศึกษาชำระเงินการลงทะเบียนเรียน ระบบจะตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนและการชำระเงินเสียก่อน แล้วจึงปรับปรุงสถานะการชำระเงินให้ทราบ อาจะใช้เวลา 2-3 วันจึงจะสามารถพิมพ์ใบเสร็จฯจากระบบ e-Service ได้

⚠️ปฏิทินการศึกษา ภาค 1/2564 ส่วนกลาง มีการเปลี่ยนแปลงโปรดติดตามปฏิทินการศึกษาฉบับใหม่อีกระยะ
⚠️ โปรดทราบ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ไม่ดีนัก มหาวิทยาลัยอาจจะมีเปลี่ยนเแปลงกำหนดการในปฏิทินการศึกษาในอนาคต รอบรั้วรามฯ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ หากจำเป็นต้องเดินทางเพื่อมาสอบ ขอให้ชะลอการจองตั๋วเดินทาง ที่พัก การลาหยุดงาน จนกว่าจวนจะใกล้วันสำคัญจริงๆ

กิจกรรมส่วนกลาง
บรรยายในชั้นเรียน12 ตุลาคม 64
ลงทะเบียนเรียนออนไลน์สำหรับนศ.ปัจจุบัน
ผ่านเว็บไซต์และแอป RU-Regis

*ผู้ที่สมัครภาค 1/64 ไม่ต้องลงทะเบียนอีก
เพราะลงทะเบียนตอนที่สมัครไปแล้ว(ดูในใบเสร็จค่าสมัครฯ)
ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนสอบซ่อมภาค 2,S/63 ทางระบบออนไลน์
ผ่านเว็บไซต์และแอป RU-Regis
ลงทะเบียนสอบ e-Testing(ไม่บังคับ)
ยื่นขอสอบซ้ำซ้อน สอบซ่อม2,S/63
ผ่านระบบ e-Service
(เฉพาะผู้มีสิทธิขอสอบซ้ำซ้อนเท่านั้น)
สอบ e-Testing
สำหรับผู้ลงทะเบียนสอบแบบ e-Testing เท่านั้น
บอกเลิก-เพิ่มกระบวนวิชาภาค 1/64
ทางระบบ e-Service
เตรียมสอบซ่อม(งดบรรยาย)
สอบซ่อมภาค 2,S/63
(เฉพาะผู้ลงทะเบียนสอบซ่อม)
ยื่นขอสอบซ้ำซ้อนของภาค 1/64
ผ่านระบบ e-Service
(เฉพาะผู้มีสิทธิขอสอบซ้ำซ้อนเท่านั้น)
เตรียมสอบไล่(งดบรรยาย)
สอบไล่ภาค 1/64
วันสำเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

⚠️ปฏิทินการศึกษา ภาค 1/2564 ส่วนภูมิภาค มีการเปลี่ยนแปลงโปรดติดตามปฏิทินการศึกษาฉบับใหม่อีกระยะ
⚠️ โปรดทราบ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ไม่ดีนัก มหาวิทยาลัยอาจจะมีเปลี่ยนเแปลงกำหนดการในปฏิทินการศึกษาในอนาคต รอบรั้วรามฯ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ หากจำเป็นต้องเดินทางเพื่อมาสอบ ขอให้ชะลอการจองตั๋วเดินทาง ที่พัก การลาหยุดงาน จนกว่าจวนจะใกล้วันสำคัญจริงๆ

กิจกรรมส่วนภูมิภาค
ลงทะเบียนเรียนออนไลน์สำหรับนศ.ปัจจุบัน
ผ่านเว็บไซต์และแอป RU-Region

*ผู้ที่สมัครภาค 1/64 ไม่ต้องลงทะเบียนอีก
เพราะลงทะเบียนตอนที่สมัครไปแล้ว(ดูในใบเสร็จค่าสมัครฯ)
ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์
บรรยายผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(เฉพาะกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด)
12 ตุลาคม 2564
บรรยายสรุปที่สาขาวิทยบริการฯ
(เฉพาะกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด)
ลงทะเบียนสอบซ่อมภาค 2,S/63 ทางระบบออนไลน์
ผ่านเว็บไซต์และแอป RU-Region
บอกเลิก-เพิ่มกระบวนวิชาภาค 1/64
ทางระบบ e-Service
การขอสอบซ้ำซ้อนของนักศึกษาส่วนภูมิภาค
ไม่ต้องแจ้งขอสอบซ้ำซ้อนผ่านระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ในวันสอบได้เลย
สอบซ่อมภาค 2,S/63
(เฉพาะผู้ลงทะเบียนสอบซ่อม)
สอบไล่ภาค 1/64
วันสำเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

สอบออนไลน์

การสอบไล่ภาค 2/2563 มีการเปลี่ยนรูปแบบการสอบ เป็นการสอบออนไลน์ทุกกระบวนวิชา
– นักศึกษาต้องไปตรวจสอบช่องทางสอบออนไลน์ของแต่ละกระบวนวิชาได้ที่ www.inform.ru.ac.th

สอบออนไลน์

การสอบไล่ภาค 2/2563 มีการเปลี่ยนรูปแบบการสอบ เป็นการสอบออนไลน์ทุกกระบวนวิชา
– นักศึกษาต้องไปตรวจสอบช่องทางสอบออนไลน์ของแต่ละกระบวนวิชาได้ที่ www.inform.ru.ac.th