ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ (ส่วนภูมิภาค)

กำหนดการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์

ดูกำหนดการได้จาก ปฏิทินการศึกษา และ คู่มือการลงทะเบียนเรียน(ส่วนภูมิภาค)

ดาวน์โหลดเอกสารและเตรียมหลักฐาน

 • คู่มือการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์และแบบฟอร์มลงทะเบียน  คลิกดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดเฉพาะภาคเรียนที่จะลงทะเบียนเรียนเท่านั้น)
 • บาร์โค้ดลงทะเบียนเรียน คลิกพิมพ์บาร์โค้ด

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน

0. ศึกษารายละเอียดและวางแผนการลงทะเบียนเรียน

        ขอให้นักศึกษาอ่านรายละเอียดการลงทะเบียนเรียนใน "คู่มือการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาสมัครสอบส่วนภูมิภาค" ให้เรียบร้อย และทำการวางแผนการลงทะเบียนเรียน ซึ่งคู่มือฯนี้ประกอบด้วยกระบวนวิชาที่เปิดสอนในภาคศึกษานี้ วันและเวลาสอบของแต่ละวิชา รวมไปถึง "แบบลงทะเบียนเรียน (ม.ร.34)" ที่นักศึกษาจะต้องกรอกรายละเอียดและส่งมาให้มหาวิทยาลัยด้วย

1. กรอกข้อมูลแบบลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ (มร.34)

        แบบลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ (มร.34) อยู่ในเอกสารคู่มือการลงทะเบียนเรียนสำหรับนศ.ภูมิภาค (หน้า 3-4) แบบลงทะเบียนเรียน (ม.ร.34) ส่วนภูมิภาค (ตัดจากหน้า 3 และ 4) กรอกรายละเอียดครบถ้วนชัดเจน ทั้ง 2 หน้า และติดแถบรหัสกระบวนวิชา (Barcode) ที่ลงทะเบียนเรียน ลงในช่องที่กำหนด
ระบุจำนวนหน่วยกิต ทุกกระบวนวิชา 

ขั้นตอนการพิมพ์บาร์โค้ด
  • เข้าเว็บไซต์ http://beta-e-service.ru.ac.th:8001/misservice
  • สร้างรายการ ปี/ภาคที่จะลงทะเบียน
  • คลิกที่ลิงค์ เลือกวิชาและพิมพ์บาร์โค้ดที่จะลงทะเบียน
  • เพิ่มรหัสวิชาลงทะเบียน
  • สั่งพิมพ์และตัดแปะในแบบลงทะเบียนเรียน

2. ซื้อธนาณัติ

        เมื่อกรอกข้อมูลในแบบลงทะเบียนเรียน (มร.34) และคำนวณค่าลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว ให้ซื้อไปรษณีย์ธนาณัติ ที่สาขาไปรษณีย์ไทยสาขาใดก็ได้ โดยระบุจำนวนเงินที่ซื้อเท่ากับค่าลงทะเบียนเรียนที่คำนวณได้ หากชำระไม่ครบจะถูกตัดกระบวนวิชาสุดท้ายขึ้นไปตามลำดับ (การลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ต้องชำระเงินผ่านการซื้อธนาณัติเท่านั้น)  ตัวอย่างการเขียนธนาณัติ

  • ให้ทำเครื่องหมายเลือกชนิดของธนาณัติแบบธรรมดา
  • ระบุจำนวนเงินที่ต้องการฝากส่ง ทั้งตัวเลขและตัวหนังสือให้ชัดเจน
  • ระบุที่ทำการไปรษณีย์ รามคำแหง พร้อมด้วยรหัสไปรษณีย์ 10241
  • ในช่อง ชื่อผู้รับเงิน ระบุชื่อ "มหาวิทยาลัยรามคำแหง"
  • ในช่อง ชื่อผู้ฝากเงิน ให้ระบุชื่อที่อยู่ของนักศึกษา ให้ชัดเจน
  • ต้องกรอกจำนวนเงินตามใบลงทะเบียนเรียนให้ตรงกับจำนวนเงินที่จะฝากส่งธนาณัติด้วย

3. เตรียมซองไปรษณีย์เปล่า จ่าหน้าซองถึงตนเอง

        ขอให้นักศึกษาเตรียมซองไปรษณีย์เปล่า จ่าหน้าซองถึงตนเอง โดยระบุชื่อตนเองเป็นผู้รับ ระบุที่อยู่ให้ชัดเจน แปะสแตมป์ให้อย่างน้อย 3 บาทให้เรียบร้อย โดยมหาวิทยาลัยจะใช้ซองไปรษณีย์นี้ ส่งใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนกลับไปให้นักศึกษา โดยจะส่งให้ภายหลังที่มหาวิทยาลัยดำเนินการลงทะเบียนเรียนเสร็จสิ้นแล้ว

4 ส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนถึงมหาวิทยาลัย

        เมื่อเตรียมเอกสารข้อ (1) (2) และ (3) เรียบร้อยแล้ว ขอให้ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องอีกครั้ง จากนั้นให้นำเอกสาร (1) (2) และ (3) ใส่ซองเอกสาร ส่งถึงมหาวิทยาลัยโดยใช้บริการขนส่งของบริษัทไปรษณีย์ไทย

จ่าหน้าซองถึง
ผู้อำนวยการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตู้ ป.ณ.1028 ปณฝ.รามคำแหง
กรุงเทพฯ 10241

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายจัดตารางสอนและลงทะเบียนเรียน สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล(สวป.) โทร. 02-310-8610, 02-310-8626
Facebook : สวป. ม.รามคำแหง

Similar Posts