• aroundram.com › นักศึกษาต้องรู้
การย้ายคณะ/เปลี่ยนสาขาวิชา เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อ 18 ประกอบกับข้อบังคัมมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อ 4 (12) มหาวิทยาลัย จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดต่อขอรับบริการย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 หลักเกณฑ์การขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา
1.1 ผู้มีความประสงค์จะขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา จะต้องเคยลงทะเบียนเรียนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ
1.2 นักศึกษาต้องดำเนินการขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา ก่อนวันแรกของการเรียนจบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ
ข้อ 2 อัตราค่าธรรมเนียมการขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา
2.1 กรณีตามข้อ 1.2 ชำระค่าธรรมเนียม 200 บาท
2.2 กรณีไม่เป็นไปตาม ข้อ 1.2 (หลังจากเรียนครบหลักสูตร) ชำระค่าธรรมเนียม 500 บาท
ข้อ 3 วิธีดำเนินการขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชามีขั้นตอนดังนี้
3.1 ติดต่อขอยื่นคำขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาได้ที่ หน่วยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1
เปิดบริการในวันจันทร์-ศุกร์ (ปิดบริการวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
เวลา 08.30-16.00 น.
*เปิดการในวันหยุดเฉพาะวันหยุดที่ตรงกับการสอบไล่เท่านั้น พร้อมแนบเอกสารต่อไปนี้
– บัตรประจำตัวนักศึกษา
– ใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคล่าสุด
3.2 กรณีย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาทางไปรษณีย์สำหรับนักศึกษาส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคให้ดำเนินการ ดังนี้
3.2.1 ขอรับแบบพิมพ์คำร้องขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา โดยเขียนจำหมายขอแบบพิมพ์ดังกล่าว จ่าหน้าซองถึง หัวหน้าฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา อาคาร สวป. ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 พร้อมแนบซองเปล่าติดตราไปรษณียากร ราคา 3 บาท จ่าหน้าซอง ชื่อ-สกุล ที่อยู่ของตนเองให้ชัดเจน หรือขอรับแบบพิมพ์ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติทุกสาขา หรือดาวน์โหลดคำขอได้ที่ www.regis.ru.ac.th ดาวน์โหลด(ภูมิภาค/ส่วนกลาง) แล้วจัดส่งมายังหน่วยงานข้างต้น
3.2.2 กรอกแบบคำขอฯ ให้ครบถ้วนชัดเจน จัดส่งทางไปรษณีย์ พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
– สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคล่าสุด
– ค่าธรรมเนียมการขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาแล้วแต่กรณี โดยจัดส่งเป็นธนาณัติ สั่งจ่ายมหาวิทยาลัยรามคำแหง
– ซองจดหมายจ่าหน้าซองถึงตนเอง พร้อมติดตราไปรษณียากร ราคา 3 บาท
3.2.3 จัดส่งคำขอฯ พร้อมเอกสารดังกล่าว ถึงผู้รับตามข้อ 3.2.1
ที่มา: ระเบียบการสมัครเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2565 หน้า 523-524 ดาวน์โหลด
  • คำถามที่พบบ่อย
Q: ใครแจ้งที่ย้ายได้บ้าง ?
A: ต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ เท่านั้น

Q: นักศึกษาพรีดีกรีอยากเปลี่ยนแผนการเรียน ต้องแจ้งย้ายด้วยไหม?
A: ไม่ต้องแจ้ง นักศึกษาพรีดีกรีเป็นระบบสะสมหน่วยกิตและไม่ใช่นักศึกษาระดับปริญญาตรี หากต้องการเปลี่ยนแผนจากคณะหนึ่ง ไปยังคณะหนึ่ง ให้เปลี่ยนได้เลย ไม่ต้องแจ้งมหาวิทยาลัย

Q: ต้องโอนหน่วยกิตด้วยไหม ? เสียค่าโอนหน่วยกิตเท่าไหร่ ?
A: ประวัติการสะสมหน่วยกิตของนักศึกษาจะติดตัวนักศึกษาไปตลอด(ทุกเกรด ทุกวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียน) จึงไม่ต้องทำการเทียบโอนหน่วยกิต และไม่ต้องเสียค่าเทียบโอนหน่วยกิตในกรณีนี้

Q: ดำเนินการช่วงใดได้บ้าง ?
A: หากมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด(ข้อ1) สามารถแจ้งขอย้ายคณะ/เปลี่ยนสาขาวิชาได้ตลอดทั้งปีการศึกษา (หากแจ้งภายหลังจบการศึกษา มีค่าธรรมเนียม 500 บาท)

Q: ย้ายไปเรียนของหลักสูตรปีการศึกษาอื่นได้ไหม ?
A: ไม่ได้ นักศึกษาต้องเรียนตามหลักสูตรปี พ.ศ.ที่สมัครเรียน คือ หากรหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 64 นักศึกษาจะต้องใช้แผนการเรียนของหลักสูตรปี พ.ศ.2564 ไปจนกว่าจะจบการศึกษา จะย้ายไปเรียนแผนการเรียนหลักสูตรปีพ.ศ.อื่นไม่ได้
ประชาสัมพันธ์