เลือกหลักสูตรที่คุณสนใจ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

จุดเด่นของหลักสูตร ปริญญาตรี (ภาคปกติ) และพรีดีกรี (Pre-degree)

 • เปิดรับสมัคร 60+ สาขาวิชา เมื่อสมัครเรียนที่ส่วนกลาง
 • เปิดรับสมัคร 4 สาขาวิชา เมื่อสมัครเรียนที่ส่วนภูมิภาค
 • ค่าลงทะเบียนเรียนถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/หน่วยกิต
 • ค่าสมัครถูก ไม่เกิน 3,750 บาท(ส่วนกลาง)
 • ไม่บังคับเข้าชั้นเรียน จึงบริหารเวลาเรียนเองได้ ลงทะเบียนเรียนต่อเนื่องสูงสุดได้ 8-10 ปีการศึกษา(ตามหลักสูตร)
 • สมัครเรียน ป.ตรี ได้ทุกวุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ม.ปลาย หรือเทียบเท่าเป็นต้นไป (จบ กศน.ม.6, ปวช. ก็สมัครได้)
 • จบ ปวส. สมัครเรียนต่อปริญญาตรี เทียบโอนหน่วยกิตได้ทุกสาขาวิชา
 • จบปริญญาตรี-โท-เอก(ทุกสาขา) ก็สมัครและเทียบโอนเรียนปริญญาตรีอีกใบได้
 • กำลังเรียนที่มหาวิทยาลัยอื่น ก็สมัครเรียน ป.ตรี แบบไม่เทียบโอนหน่วยกิต เพื่อเรียนควบคู่สองสถาบันได้
 • สมัครเรียนระบบพรีดีกรีเพื่อสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า สำหรับผู้ที่กำลังเรียน ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
 • ป.ตรี(ภาคปกติ)และพรีดีกรี ลักษณะการเรียน/การสอบเหมือนกันทุกประการ

ข้อมูลโดยทั่วไปของหลักสูตร ปริญญาตรี ภาคพิเศษ

 • รับสมัครแบบ ‘รับตรง’ คือ สมัครเรียนกับสาขาวิชาที่สนใจโดยตรง โดยใช้ระบบคัดเลือกของสาขาวิชานั้นๆ
 • บางคณะก็เปิดรับสมัครภาคพิเศษ บางคณะก็ไม่เปิดรับสมัครภาคพิเศษ
 • ระบบการเรียนแบบ Block Course (เรียนทีละวิชา) หรือตามที่กำหนด
 • ค่าหน่วยกิต 800 บาท/หน่วยกิต, ค่าสมัครแรกเข้า ประมาณ ~15,000-25,000 บาท*
 • ชำระค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนหรือเป็นงวด*
 • เรียนนอกเวลาราชการ เช่น เรียนตอนเย็น, เรียนเฉพาะวันหยุด, เรียนเฉพาะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือตามที่กำหนด
 • กำหนดระยะเวลาเรียนที่แน่นอนได้

* หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลโดยสังเขป, ค่าใช้จ่ายที่ระบุไว้เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณเท่านั้น โปรดศึกษารายละเอียดจากคณะ/สาขาวิชาที่ต้องการสมัครอีกครั้ง

 • สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  Institute of International Studies, Ramkhamhaeng University
  International Program หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  Full-time Program (9.00AM – 4.00PM)
  – Bachelor of Art Program in English (B.A. English)
  – Bachelor of Business Administration Program in Global Business and Digital Communications (B.B.A.)
  Evening Program (6.00PM – 9.00PM)
  – Bachelor of Art Program in English (B.A. English)
  For more details, please visit www.facebook.com/IIS.Ramkhamhaeng
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ
  หลักสูตรปริญญาตรี (ภาษาไทย) สำหรับชาวไทยในต่างประเทศ
  เรียนผ่านระบบ Course on-demand และเข้าสอบในประเทศที่มีศูนย์สอบ 33 แห่งทั่วโลก รายชื่อศูนย์สอบคลิก
  เปิดรับสมัครในสาขาวิชา ดังนี้
  – สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์
  – สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
  – กลุ่มวิชาเอกการบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์
  – สาขาวิชาภาษาไทย(หลักสูตร 4 ปี) คณะศึกษาศาสตร์
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ http://www.oasc.ru.ac.th/

ข้อมูลโดยทั่วไปของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) สามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ

 • ปริญญาโท ส่วนกลาง คือการรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษาที่รับสมัครผ่านระบบคัดเลือกกลางของมหาวิทยาลัย
  ระบบการเรียนแบบทวิภาค และภาคฤดูร้อน / เรียนนอกเวลาราชการ, วันเสาร์-อาทิตย์
  จุดเด่นของ “ปริญญาโท ส่วนกลาง​” คือ ค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก แรกเข้าประมาณ ~15,000+ บาท*
  ดูรายละเอียดได้ที่ www.grad.ru.ac.th หรือ www.facebook.com/graduateramkhamhaeng
 • ปริญญาโท โครงการพิเศษ คือ การเปิดรับสมัครโดยตรงจากสาขาวิชานั้นๆ
  โดยสามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ที่สนใจสมัครเรียนได้โดยตรง(มีหลายหลักสูตรมากๆ)
  ระบบการเรียนแบบ Block Course (เรียนทีละวิชา) หรือเป็นไปตามที่กำหนด
  ค่าใช้จ่าย: ชำระเต็มจำนวน หรือแบ่งชำระเป็นงวด มีให้ศึกษาดูงานต่างประเทศ (หรือตามที่กำหนด)
  ดูรายละเอียดได้ที่ หัวข้อ “ข่าวรับสมัคร” ที่เว็บไซต์ www.ru.ac.th
https://www.ru.ac.th/RuNews/NewsRu/

* หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลโดยสังเขป, ค่าใช้จ่ายที่ระบุไว้เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณเท่านั้น โปรดศึกษารายละเอียดจากคณะ/สาขาวิชาที่ต้องการสมัครอีกครั้ง

ข้อมูลโดยทั่วไปของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) สามารถสมัครได้ตามโครงการฯที่เปิดรับสมัคร ดังต่อไปนี้

 • โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัคร 7 หลักสูตร ประกอบด้วย
  – หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  – หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  – หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  – หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
  – หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา
  – หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  – หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (เทคโนโลยีการศึกษา, วิจัยการศึกษา, จิตวิทยาให้คำปรึกษา, จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ, การบริหารการศึกษา)
  ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.phd.ru.ac.th/
 • โครงการบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA: Doctor of Business Administration Program)
  ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.dba.ru.ac.th/index.php/home
 • โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง (Doctor of Philosophy Program in Politics)
  ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.phdpol.ru.ac.th/
 • โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.phd-pa.ru.ac.th/
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  – สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม
  – สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
  ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.eng.ru.ac.th/