• หน้าแรก › รวมหลักสูตร
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ท่านสามารถดูรายละเอียดการรับสมัคร กำหนดวันรับสมัครของแต่ละหลักสูตร โดยแบ่งตามรูปแบบการเรียน และรูปแบบการรับสมัครคัดเลือก ดังต่อไปนี้
ประชาสัมพันธ์
  • ผู้สมัครที่เป็นชาวต่างประเทศ จะต้องรับการทดสอบภาษาไทยก่อนสมัครระดับปริญญาตรี(ภาคปกติ) คลิก