• aroundram.com › นักศึกษาต้องรู้
ช่องทางการติดต่อคณะ คณะนิติศาสตร์ เว็บไซต์หลัก: www.law.ru.ac.th
Facebook: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง – ทางการ
หมายเลขโทรศัพท์: 0 2310 8170, 0 2310 8174-5
คณะบริหารธุรกิจ เว็บไซต์หลัก: www.ba.ru.ac.th
Facebook: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง – ทางการ
หมายเลขโทรศัพท์: 0 2310 8226-7 ต่อ 1106
คณะมนุษยศาสตร์ เว็บไซต์หลัก: www.ba.ru.ac.th
Facebook: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา: 0 2310 8269, 0 2310 8250 ต่อ 2302-2308, 089 205 7726
หน่วยกิจการนักศึกษา: 0 2310 8280, 0 2310 8250 ต่อ 2312
คณะศึกษาศาสตร์ เว็บไซต์หลัก: www.edu.ru.ac.th
Facebook: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน: 0 2310 8321
ภาควิชาพลานามัย: 0 2310 8342
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา: 0 2310 8319
ภาควิชาการประเมินและวัดผลการศึกษา: 0 2310 8320
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์: 0 2310 8331
ภาควิชาภูมิภาคศาสตร์: 0 2310 8323
ภาควิชาจิตวิทยา: 0 2310 8317
ภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา: 0 2310 8337
ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา: 0 2310 8325
ภาควิชาการบริหารการศึกษา: 0 2310 8326
คณะวิทยาศาสตร์ เว็บไซต์หลัก: www.sci.ru.ac.th
Facebook: คณะวิทย์ ม.ราม
หมายเลขโทรศัพท์: 0 2310 8000 ต่อ 2662
คณะรัฐศาสตร์ เว็บไซต์หลัก: www.pol.ru.ac.th
Facebook: คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หมายเลขโทรศัพท์: 0 2310 8466-7
คณะเศรษฐศาสตร์ เว็บไซต์หลัก: www.ba.ru.ac.th
Facebook: คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หมายเลขโทรศัพท์: 0 2310 8534, 0 2310 8528
คณะสื่อสารมวลชน เว็บไซต์หลัก: www.mac.ru.ac.th
Facebook: คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หมายเลขโทรศัพท์: 0 2310 8978-80, 0 2310 8991
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เว็บไซต์หลัก: www.hrd.ru.ac.th
Facebook: คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ม.รามคำแหง
หมายเลขโทรศัพท์: 0 2310 8933, 0 2310 8548
คณะศิลปกรรมศาสตร์ เว็บไซต์หลัก: www.fa.ru.ac.th
Facebook: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หมายเลขโทรศัพท์: 0 2310 8978-80, 0 2310 8991
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เว็บไซต์หลัก: www.eng.ru.ac.th
Facebook: Faculty of Engineering, Ramkhamhaeng University
หมายเลขโทรศัพท์: 0 2310 8570-1, 091-093-0451, 096-034-8084
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เว็บไซต์หลัก: www.publichealth.ru.ac.th
Facebook: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หมายเลขโทรศัพท์: 0 2310 8928, 092-580-2920
คณะทัศนมาตรศาสตร์ เว็บไซต์หลัก: www.opto.ru.ac.th
Facebook: คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หมายเลขโทรศัพท์: 0 2310 8906, 0 2310 8914-15
คณะธุรกิจการบริการ เว็บไซต์หลัก:
Facebook:
หมายเลขโทรศัพท์:
ประชาสัมพันธ์