• aroundram.com › นักศึกษาต้องรู้
การลาออกจากการเป็นนักศึกษา

นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง จะมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาจนครบระยะเวลาตามหลักสูตรเมื่อลงทะเบียนเรียนอย่างสม่ำเสมอ หากนักศึกษาต้องการลาออกจากการเป็นนักศึกษา สามารถดำเนินการได้ดังนี้

ช่องทางการลาออกจากการเป็นนักศึกษา

ดำเนินการที่มหาวิทยาลัย/สาขาวิทยบริการฯ

นักศึกษาส่วนกลาง : ดำเนินการได้ที่ ฝ่ายทะเบียนประวัติ อาคาร สวป. ชั้น 2
นักศึกษาส่วนภูมิภาค : ดำเนินการได้ที่ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติทุกแห่ง
เวลาให้บริการ : วันจันทร์-ศุกร์ 8.30-16.00 น. ปิดบริการในวันหยุดราชการ

ดำเนินการผ่านทางไปรษณีย์

นักศึกษาที่ต้องการลาออกจากการเป็นนักศึกษาผ่านทางไปรษณี ให้แนบหลักฐานต่อไปนี้

 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (ดาวน์โหลด) และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 2. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา รับรองสำเนาถูกต้อง
 3. สำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง

  จากนั้นนำเอกสารใส่ซอง ส่งมาถึงมหาวิทยาลัย
  จ่าหน้าซองมาที่ : ฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ดำเนินการผ่านทางอีเมล

นักศึกษาที่ต้องการลาออกจากการเป็นนักศึกษาผ่านทางอีเมล ให้แนบหลักฐานต่อไปนี้

 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (ดาวน์โหลด) และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 2. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา รับรองสำเนาถูกต้อง
 3. สำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง

  ส่งมาที่อีเมล aobregis02@gmail.com

ตรวจสอบรายชื่อการลาออก

เมื่อนักศึกษายื่นแบบคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาไว้ สามารถตรวจสอบรายชื่อการลาออกจากการเป็นนักศึกษาได้ตั้งแต่หลังจากวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ได้ที่
– ฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา อาคาร สวป.​ ชั้น 2
– บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1-2 อาคาร สวป.
– เว็บไซต์ สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล(สวป.) www.regis.ru.ac.th
คลิกไปที่หัวข้อ การบริการของ สวป. > แท็บเมนู ทะเบียนประวัตินักศึกษา > คลิกที่เมน “อนุมัติให้นักศึกษาลาออกจากการเป็นนักศึกษา”

บัตรประจำตัวนักศึกษาหาก จะลาออกได้ไหม ?
ภาพหน้าจอจากเพจ สวป.ม.รามคำแหง(สืบค้น22/8/65)

ตามที่สำนักบริการทางวิชาการกำหนดให้แนบหลักฐานที่ต้องใช้คู่กับแบบฟอร์มการลาออกได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา หากนักศึกษาทำบัตรประจำตัวนักศึกษาหาย ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเพียงอย่างเดียว

ประชาสัมพันธ์