เลือกเรียนให้ตรงใจ
เลือกเรียนตามใจที่…
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ และพรีดีกรี
ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 (เฉพาะส่วนกลาง)
*หากต้องการสมัครส่วนภูมิภาค โปรดรอสมัครภาค 1/2565 กลางปี พ.ศ. 2565

โปรดทราบ

ข้อมูลการรับสมัครในหน้าเว็บไซต์นี้เป็นรายละเอียดหลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติและพรีดีกรี รับสมัครผ่านระบบของมหาวิทยาลัย ไม่ใช่ระบบ TCAS (หากต้องการดูรายละเอียดการสมัครระบบ TCAS 1/65 คลิกที่นี่ )


ส่วนกลาง

เปิดรับสมัครมากกว่า 60 สาขาวิชา ใน 9 คณะหลัก

นิติศาสตร์ | บริหารธุรกิจ | รัฐศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์ | ศึกษาศาสตร์ | สื่อสารมวลชน | พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | มนุษยศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |


ส่วนภูมิภาค

สบายใจ สอบใกล้บ้าน
ด้วย 41 ศูนย์สอบทั่วประเทศ

นิติศาสตร์ | รัฐศาสตร์ | บริหารธุรกิจ | สื่อสารมวลชน


ช่องทางและกำหนดการ

โปรดทราบ
การรับสมัครภาคเรียนที่ 1/2564 หมดเขตแล้ว การรับสมัครรอบต่อไปคือภาคเรียนที่ 2/2564 ซึ่งเปิดรับสมัครเฉพาะส่วนกลางเท่านั้น
สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเรียนส่วนภูมิภาค โปรดรอสมัครครั้งต่อไปในภาคเรียนที่ 1/2565 ช่วงเดือน มิถุนายน 2565

ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร

การรับสมัครในครั้งนี้ ไม่มีการจำหน่ายใบสมัครและระเบียบการรับสมัคร หากสมัครผ่านระบบออนไลน์จะมีใบสมัครอยู่ในระบบแล้ว, การสมัครด้วยเองจะแจกใบสมัคร ณ จุดรับสมัครที่มหาวิทยาลัย

ประเภทที่รับสมัครหลักสูตร ภาคปกติ และพรีดีกรี

 • เริ่มต้น หน่วยกิตละ 25-50 บาท
 • สมัครได้เลย ไม่ใช้คะแนน GAT/PAT, ONET, GPAX ไม่เข้าระบบ TCAS
 • เรียนไปด้วย ทำงานไปด้วยได้
 • ไม่บังคับเข้าชั้นเรียน*
 • จบ ม.3 เริ่มสะสมหน่วยกิตด้วยระบบพรีดีกรีได้
 • เรียนรามคำแหงควบคู่กับมหาวิทยาลัยอื่นพร้อมๆกันได้
 • มหาวิทยาลัยอื่นแล้วไม่จบ โอนมาเรียนต่อที่รามคำแหงได้
 • ทุนเรียนฟรีเทอมต่อไป เมื่อสอบได้เกรด A 80%
 • เรียนแล้วไม่ตรงใจ เปลี่ยนคณะสาขาวิชาได้
 • อยู่ทีไหนก็เรียนได้ด้วยสื่อออนไลน์
 • มีคณะให้เลือกเรียนเยอะกว่าเมื่อสมัครเรียนส่วนกลาง
 • สอบใกล้บ้านที่ศูนย์สอบ 41 แห่ง เมื่อสมัครเรียนส่วนภูมิภาค

ข้อมูลสำคัญสำหรับผู้สมัคร

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2564 ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค(พร้อมกัน)
วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์
ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www..ru.ac.th. และ www.techno.ru.ac.th
*ไม่บังคับเข้าร่วมรับฟังการปฐมนิเทศ, รับฟังการปฐมนิเทศย้อนหลังได้, สวมชุดใดก็ได้ขณะร่วมการปฐมนิเทศ

เปิดเทอม 1/2564 : 12 ตุลาคม 2564
เปิดเทอม 2/2564 : 25 มกราคม 2565

 • สมัครเป็นนักศึกษาภาคปกติ ไม่เกิน 3,750 บาท*
 • สมัครเป็นนักศึกษาระบบพรีดีกรี ไม่เกิน 3,100 บาท*
  *อัตราค่าใช้จ่ายที่ปรากฎนี้ เป็นอัตราค่าสมัครและลงทะเบียนเรียนสูงสุด ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน

หลักฐานที่ใช้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่

กรณีสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย

นักศึกษาภาคปกติ, เทียบโอนหน่วยกิต
 1. ใบสมัคร (ม.ร.2)*
 2. แบบแสดงความยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล* 
 3. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้วหรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 4. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ (กรณีเทียบโอนหน่วยกิต ให้เตรียมสำเนา 4 ฉบับ)
  “วุฒิการศึกษาต้องระบุการจบหลักสูตรและวันที่สำเร็จการศึกษาแล้วเท่านั้น”
  4.1 กรณีเปลี่ยนชื่อ, สกุล, คำนำหน้านาม, ยศ ให้แนบสำเนาการเปลี่ยนดังกล่าว ให้เท่ากับจำนวนวุฒิการศึกษาและเย็บติดกันเป็นชุด (ถ้ามี)
 5. บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ
 6. ใบรับรองแพทย์
 7. แผ่นระเบียนประวัตินักศึกษา (ม.ร.25)

หมายเหตุ
* = มหาวิทยาลัยจะแจกเอกสารนี้ให้แก่ผู้สมัคร ณ จุดรับสมัคร


โอนย้ายสถาบัน(ไม่จบการศึกษาจากสถาบันเดิม)
 1. ใบสมัคร (ม.ร.2)*
 2. แบบแสดงความยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล* 
 3. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้วหรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 4. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ (ปพ.1 จบม.6)
  “วุฒิการศึกษาต้องระบุการจบหลักสูตรและวันที่สำเร็จการศึกษาแล้วเท่านั้น”
  4.1 กรณีเปลี่ยนชื่อ, สกุล, คำนำหน้านาม, ยศ ให้แนบสำเนาการเปลี่ยนดังกล่าว ให้เท่ากับจำนวนวุฒิการศึกษาและเย็บติดกันเป็นชุด (ถ้ามี)
 5. บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ
 6. ใบรับรองแพทย์
 7. แผ่นระเบียนประวัตินักศึกษา (ม.ร.25)
  หลักฐานที่ประกอบการเทียบโอนหน่วยกิตโอนย้ายสถาบัน
  – สำเนาใบลาออกจากสถาบันเดิม
  – สำเนาทรานสคริปท์(Transcipt) หรือคำอธิบายรายวิชา (Course Description) จำนวน 4 ชุด

หมายเหตุ
* = มหาวิทยาลัยจะแจกเอกสารนี้ให้แก่ผู้สมัคร ณ จุดรับสมัคร


นักศึกษาระบบพรีดีกรี (Pre-Degree)
 1. ใบสมัคร (ม.ร.2)*
 2. แบบแสดงความยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล* 
 3. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้วหรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 4. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
  “วุฒิการศึกษาต้องระบุการจบหลักสูตรและวันที่สำเร็จการศึกษาแล้วเท่านั้น”
  หากผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย, กศน.ม.ปลาย, ปวช. ให้ยื่นสำเนาวุฒิจบ ม.3 สมัครเรียน (ใบ ปพ.1 ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา หรือประกาศนียบัตรจบฯ(ปพ.2)
 5. บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ
 6. แผ่นระเบียนประวัตินักศึกษา (ม.ร.25)*

หมายเหตุ
* = มหาวิทยาลัยจะแจกเอกสารนี้ให้แก่ผู้สมัคร ณ จุดรับสมัคร

เอกสารประกอบการสมัครทางอินเทอร์เน็ต

สำหรับผู้ที่ทำการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ทางระบบอินเทอร์เน็ต จะต้องอัพโหลดเอกสารการสมัครเข้าสู่ระบบรับสมัคร (โปรดเตรียมไฟล์เอกสารเพื่ออัพโหลด รองรับเฉพาะไฟล์ JPG./PDF. ขนาดไม่เกิน 4 MB)

 1. ใบสมัคร (ดาวน์โหลดได้จากระบบรับสมัครเมื่อบันทึกข้อมูลแล้ว)
 2. รูปถ่ายสี (สวมชุดสุภาพ) ขนาด 1.5 นิ้วหรือ 2 นิ้ว พร้อมลงชื่อผู้สมัคร
 3. สำเนาวุฒิการศึกษาถ่ายสำเนาด้านหน้า – ด้านหลัง
  *กรณีเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล  ให้แนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล หรือทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า (แล้วแต่กรณี) จะต้องแนบเอกสารดังกล่าวด้วย
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้ (กรณีใช้คำนำหน้านามเป็น ยศ ให้แนบสำเนาบัตรข้าราชการหรือคำสั่งแต่งตั้งที่เป็น ยศ ปัจจุบัน)
 5. กรณีเป็นพระภิกษุ สามเณร ให้ส่งสำเนาใบสุทธิ หน้า 2,3,4,5 หรือในกรณีที่ไม่มีใบสุทธิให้แนบใบรับรองการอุปสมบทแทน
 6. หลักฐานการชำระเงิน  (กรณีที่สมัครเรียนแบบเทียบโอนหน่วยกิต ต้องรอให้คณะอนุมัติการเทียบโอนภายใน 3 วันทำการ แล้วจึงจะสามารถชำระเงินได้)
 7. ใบรับรองแพทย์ (กรณีสมัคร PRE-DEGREE ไม่ต้องใช้)

ให้ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ก่อนทำการอัพโหลดเอกสารประกอบการสมัคร
โปรดตรวจสอบว่าเอกสารมีความถูกต้อง ชัดเจน ไม่มัว ไม่ขาดส่วนสำคัญ ก่อนอัพโหลดเพื่อประโยชน์ของตัวท่าน

หมายเหตุ:

กรณีสมัครแบบเทียบโอนหน่วยกิต ให้นักศึกษามาดำเนินการติดต่อคณะเรื่องเทียบโอนหน่วยกิต
เมื่อทราบรหัสประจำตัวนักศึกษา และสามารถพิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนเรียนได้เรียบร้อยเเล้ว
เอกสารที่ต้องนำมาติดต่อคณะ
1. วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครเรียน
– นักศึกษา 8 สมัครใหม่
– นักศึกษาที่หมดสถานภาพการเป็นนักศึกษา (เพราะไม่ได้ลงทะเบียนเรียนติดต่อกัน 2 ภาคเรียน)
– เคยศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา (Pre-Degree)
*จากมหาวิทยารามคำแหง ให้นำทรานสคริปต์ (Transcript) ไม่จบมาด้วย*

2. กรณีเทียบโอนประเภทย้าย-โอนจากสถาบันอื่น (ไม่สำเร็จการศึกษา)
1.ใบรับรองผลการศึกษา(Transcript) จากสถาบันเดิม พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
2.คำอธิบายรายวิชา (Course Description) 1 ชุด
3.ใบลาออกจากสถาบันเดิม 1 ฉบับ

 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง ส่วนกลาง ประกอบด้วย 2 วิทยาเขต ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่
  • วิทยาเขตหัวหมาก (รามฯ 1) เป็นที่ทำการหลักของมหาวิทยาลัย และเป็นที่ทำการของคณะทุกคณะ ตั้งอยู่ที่ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมากเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร (ติดกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และราชมังคลากีฬาสถาน)
  • วิทยาเขตปัจฉิมสวัสดิ์ หรือ บางนา (รามฯ 2)เป็นสถานที่เรียน มีห้องเรียนของกลุ่มวิชาพื้นฐาน ตั้งอยู่ที่ แขวงดอกไม้ เขตประเวศกรุงเทพมหานคร
 • นักศึกษาที่สมัครเรียนใหม่ จะได้เรียนที่ใด ?
  • การเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีช่องทางการเรียนที่นักศึกษาเลือกใช้เองได้ อาทิการเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัย, การใช้สื่อออนไลน์ ได้แก่ ถ่ายทอดสดการบรรยาย(CyberClassroom), วิดีโอคำบรรยายย้อนหลัง (CouresOn-demand)  ซึ่งไม่จำเป็นต้องเข้ามาที่มหาวิทยาลัยก็ยังเรียนได้
  • หากต้องการเดินทางมาเรียนที่มหาวิทยาลัยสามารถดูสถานที่เรียนจากใบลงทะเบียนเรียนได้ โดยนักศึกษาใหม่(ไม่เทียบโอนหน่วยกิต)จะได้เรียนกลุ่มวิชาพื้นฐานก่อนในภาคเรียนแรก โดยห้องเรียนของกลุ่มวิชาพื้นฐานอยู่ที่ รามคำแหงบางนา(รามฯ2) เป็นส่วนใหญ่ และมีบางวิชาที่จะได้มีโอกาสมาเรียนที่รามคำแหงหัวหมากด้วย  จากนั้นหากได้เริ่มเรียนในกลุ่มวิชาเอกแล้ว จะได้เรียนที่รามคำแหงหัวหมาก เป็นส่วนใหญ่
 • ผู้ที่สนใจจะสมัครเรียนเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ส่วนกลาง จะสามารถเลือกเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติ ได้แก่
  • คณะนิติศาสตร์
  • คณะบริหารธุรกิจ
  • คณะรัฐศาสตร์
  • คณะมนุษยศาสตร์
  • คณะศึกษาศาสตร์
  • คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • คณะเศรษฐศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณะสื่อสารมวลชน
   สามารถดูรายละเอียดของ หลักสูตร/คณะ/สาขาวิชา ที่เปิดรับสมัครได้จาก”ระเบียบการรับสมัคร” หรือ คลิกที่นี่
 • นอกจากนี้ยังมีคณะที่เปิดหลักสูตรพิเศษ(ภาคพิเศษ/โครงการพิเศษ) อาทิ คณะวิศวกรรมศาสตร์,คณะทัศนมาตรศาสตร์, คณะศิลปกรรมศาสตร์,คณะธุรกิจการบริการ ฯลฯ  ซึ่งคณะเหล่านี้แยกส่วนการศึกษากับภาคปกติ และไม่ใช้ระบบการรับสมัครเดียวกัน หากสนใจศึกษาภาคพิเศษโปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากคณะที่สนใจศึกษาต่อโดยตรงหรือ คลิกที่นี่

การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรภาคปกติ ส่วนกลาง จัดการเรียนเฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ (เวลา 7.20-17.20 น. ตามตารางบรรยาย) ใช้ห้องบรรยาย ณ รามคำแหงหัวหมาก และวิทยาเขตบางนา (รามฯ1-2 กรุงเทพฯ)  หากนักศึกษาไม่ต้องการเข้าเรียนให้ใช้สื่อการเรียนรูปแบบอื่นๆแทนได้

จัดสอบที่ รามคำแหงหัวหมาก+วิทยาเขตบางนา (รามฯ1 – 2 กรุงเทพฯ)

จัดสอบตามกำหนดการในปฏิทินการศึกษา จัดการสอบทุกวันวันจันทร์-อาทิตย์ (ไม่เว้นวันเสาร์-อาทิตย์)

หมายเหตุ
 • อัตราค่าใช้จ่ายการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ เป็นค่าใช้จ่ายสูงสุดแปรผลตามหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน หากลงทะเบียนเรียนน้อยค่าใช้จ่ายจะน้อยลงด้วย โดยค่าใช้จ่ายนี้ประกอบด้วยค่าบำรุงการศึกษา, ค่าธรรมแรกเข้าเป็นนักศึกษา, ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษา, ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา, ค่าบริการสารสนเทศ, ค่าหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน, ค่าธรรมเนียมการสอบ(เฉพาะส่วนภูมิภาค)
 • อัตราค่าใช้จ่ายการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ไม่รวมค่าหนังสือ ชุดนักศึกษา ประกันภัย ฯลฯ ซึ่งนักศึกษาจะซื้อเพิ่มเติมหรือไม่ก็ได้
 • ดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ทั้งหมด คลิกที่นี่
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง ไม่มีหอพักนักศึกษา(หอใน)ให้บริการ แต่มีโครงการ “หอพักติดดาว” เป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยและผู้ให้บริการหอพักเอกชนโดยรอบ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมากและบางนา ประเมินคุณภาพหอพักเป็นระดับต่างๆ คลิกที่นี่

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค(พร้อมกัน)
วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์
ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www..ru.ac.th. และ www.techno.ru.ac.th
*ไม่บังคับเข้าร่วมรับฟังการปฐมนิเทศ, รับฟังการปฐมนิเทศย้อนหลังได้, สวมชุดใดก็ได้ขณะร่วมการปฐมนิเทศ

เปิดเทอม 1/2564 : 12 ตุลาคม 2564
เปิดเทอม 2/2564 : 1 กุมภาพันธ์ 2565

 • สมัครเป็นนักศึกษาภาคปกติ ไม่เกิน 4,730 บาท*
 • สมัครเป็นนักศึกษาระบบพรีดีกรี ไม่เกิน 4,080 บาท*
  *อัตราค่าใช้จ่ายที่ปรากฎนี้ เป็นอัตราค่าสมัครและลงทะเบียนเรียนสูงสุด ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน

หลักฐานที่ใช้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่

กรณีสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย

นักศึกษาภาคปกติ, เทียบโอนหน่วยกิต
 1. ใบสมัคร (ม.ร.2)*
 2. แบบแสดงความยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล* 
 3. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้วหรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 4. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ (กรณีเทียบโอนหน่วยกิต ให้เตรียมสำเนา 4 ฉบับ)
  “วุฒิการศึกษาต้องระบุการจบหลักสูตรและวันที่สำเร็จการศึกษาแล้วเท่านั้น”
  4.1 กรณีเปลี่ยนชื่อ, สกุล, คำนำหน้านาม, ยศ ให้แนบสำเนาการเปลี่ยนดังกล่าว ให้เท่ากับจำนวนวุฒิการศึกษาและเย็บติดกันเป็นชุด (ถ้ามี)
 5. บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ
 6. ใบรับรองแพทย์
 7. แผ่นระเบียนประวัตินักศึกษา (ม.ร.25)

หมายเหตุ
* = มหาวิทยาลัยจะแจกเอกสารนี้ให้แก่ผู้สมัคร ณ จุดรับสมัคร


โอนย้ายสถาบัน(ไม่จบการศึกษาจากสถาบันเดิม)
 1. ใบสมัคร (ม.ร.2)*
 2. แบบแสดงความยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล* 
 3. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้วหรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 4. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ (ปพ.1 จบม.6)
  “วุฒิการศึกษาต้องระบุการจบหลักสูตรและวันที่สำเร็จการศึกษาแล้วเท่านั้น”
  4.1 กรณีเปลี่ยนชื่อ, สกุล, คำนำหน้านาม, ยศ ให้แนบสำเนาการเปลี่ยนดังกล่าว ให้เท่ากับจำนวนวุฒิการศึกษาและเย็บติดกันเป็นชุด (ถ้ามี)
 5. บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ
 6. ใบรับรองแพทย์
 7. แผ่นระเบียนประวัตินักศึกษา (ม.ร.25)
  หลักฐานที่ประกอบการเทียบโอนหน่วยกิตโอนย้ายสถาบัน
  – สำเนาใบลาออกจากสถาบันเดิม
  – สำเนาทรานสคริปท์(Transcipt) หรือคำอธิบายรายวิชา (Course Description) จำนวน 4 ชุด

หมายเหตุ
* = มหาวิทยาลัยจะแจกเอกสารนี้ให้แก่ผู้สมัคร ณ จุดรับสมัคร


นักศึกษาระบบพรีดีกรี (Pre-Degree)
 1. ใบสมัคร (ม.ร.2)*
 2. แบบแสดงความยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล* 
 3. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้วหรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 4. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
  “วุฒิการศึกษาต้องระบุการจบหลักสูตรและวันที่สำเร็จการศึกษาแล้วเท่านั้น”
  หากผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย, กศน.ม.ปลาย, ปวช. ให้ยื่นสำเนาวุฒิจบ ม.3 สมัครเรียน (ใบ ปพ.1 ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา หรือประกาศนียบัตรจบฯ(ปพ.2)
 5. บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ
 6. แผ่นระเบียนประวัตินักศึกษา (ม.ร.25)*

หมายเหตุ
* = มหาวิทยาลัยจะแจกเอกสารนี้ให้แก่ผู้สมัคร ณ จุดรับสมัคร

เอกสารประกอบการสมัครทางอินเทอร์เน็ต

สำหรับผู้ที่ทำการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ทางระบบอินเทอร์เน็ต จะต้องอัพโหลดเอกสารการสมัครเข้าสู่ระบบรับสมัคร (โปรดเตรียมไฟล์เอกสารเพื่ออัพโหลด รองรับเฉพาะไฟล์ JPG./PDF. ขนาดไม่เกิน 4 MB)

 1. ใบสมัคร (ดาวน์โหลดได้จากระบบรับสมัครเมื่อบันทึกข้อมูลแล้ว)
 2. รูปถ่ายสี (สวมชุดสุภาพ) ขนาด 1.5 นิ้วหรือ 2 นิ้ว พร้อมลงชื่อผู้สมัคร
 3. สำเนาวุฒิการศึกษาถ่ายสำเนาด้านหน้า – ด้านหลัง
  *กรณีเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล  ให้แนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล หรือทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า (แล้วแต่กรณี) จะต้องแนบเอกสารดังกล่าวด้วย
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้ (กรณีใช้คำนำหน้านามเป็น ยศ ให้แนบสำเนาบัตรข้าราชการหรือคำสั่งแต่งตั้งที่เป็น ยศ ปัจจุบัน)
 5. กรณีเป็นพระภิกษุ สามเณร ให้ส่งสำเนาใบสุทธิ หน้า 2,3,4,5 หรือในกรณีที่ไม่มีใบสุทธิให้แนบใบรับรองการอุปสมบทแทน
 6. หลักฐานการชำระเงิน  (กรณีที่สมัครเรียนแบบเทียบโอนหน่วยกิต ต้องรอให้คณะอนุมัติการเทียบโอนภายใน 3 วันทำการ แล้วจึงจะสามารถชำระเงินได้)
 7. ใบรับรองแพทย์ (กรณีสมัคร PRE-DEGREE ไม่ต้องใช้)

ให้ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ก่อนทำการอัพโหลดเอกสารประกอบการสมัคร
โปรดตรวจสอบว่าเอกสารมีความถูกต้อง ชัดเจน ไม่มัว ไม่ขาดส่วนสำคัญ ก่อนอัพโหลดเพื่อประโยชน์ของตัวท่าน

หมายเหตุ:

กรณีสมัครแบบเทียบโอนหน่วยกิต ให้นักศึกษามาดำเนินการติดต่อคณะเรื่องเทียบโอนหน่วยกิต
เมื่อทราบรหัสประจำตัวนักศึกษา และสามารถพิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนเรียนได้เรียบร้อยเเล้ว
เอกสารที่ต้องนำมาติดต่อคณะ
1. วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครเรียน
– นักศึกษา 8 สมัครใหม่
– นักศึกษาที่หมดสถานภาพการเป็นนักศึกษา (เพราะไม่ได้ลงทะเบียนเรียนติดต่อกัน 2 ภาคเรียน)
– เคยศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา (Pre-Degree)
*จากมหาวิทยารามคำแหง ให้นำทรานสคริปต์ (Transcript) ไม่จบมาด้วย*

2. กรณีเทียบโอนประเภทย้าย-โอนจากสถาบันอื่น (ไม่สำเร็จการศึกษา)
1.ใบรับรองผลการศึกษา(Transcript) จากสถาบันเดิม พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
2.คำอธิบายรายวิชา (Course Description) 1 ชุด
3.ใบลาออกจากสถาบันเดิม 1 ฉบับ

 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง ส่วนภูมิภาค จัดตั้งเป็น “สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ” ตั้งอยู่ในจังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จำนวน 23 แห่ง ได้แก่
  • ภาคเหนือ (เชียงราย, เชียงใหม่, แพร่)
  • ภาคกลาง (สุโขทัย, ลพบุรี, เพชรบูรณ์, อุทัยธานี)
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อุดรธานี, นครพนม, หนองบัวลำภู, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, อำนาจเจริญ, นครราชสีมา, สุรินทร์, บุรีรัมย์, ศรีสะเกษ)
  • ภาคตะวันออก (ปราจีนบุรี)
  • ภาคตะวันตก (กาญจบุรี)
  • ภาคใต้ (พังงา, นครศรีธรรมราช, ตรัง, สงขลา)
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ ส่วนภูมิภาค ใน 4 คณะ/สาขาวิชา คือ
  • คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
  • คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
  • คณะรัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาบริหารรัฐกิจ
  • คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชาสื่อสารมวลชน

การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรภาคปกติ ส่วนภูมิภาค จัดการเรียนเฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ (เวลา 8.00-16.20 น. ตามตารางบรรยาย) เป็นการบรรยายผ่านสื่อวิดีโอ ถ่ายทอดสัญญาจากรามคำแหงหัวหมาก ไปยังห้องเรียนของสาขาวิทยบริการฯ 23 แห่ง, หากนักศึกษาไม่ต้องการเข้าเรียน ณ สาขาวิทยบริการฯ สามารถเข้าฟังบรรยายออนไลน์ หรือใช้สื่อการเรียนรูปแบบอื่นๆแทนได้

จัดสอบ ณ ศูนย์สอบของมหาวิทยาลัย จำนวน 41 แห่งทั่วประเทศ (รายชื่อศูนย์สอบ คลิก)

จัดสอบตามกำหนดการในปฏิทินการศึกษา จัดการสอบเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์

หมายเหตุ
 • อัตราค่าใช้จ่ายการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ เป็นค่าใช้จ่ายสูงสุดแปรผลตามหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน หากลงทะเบียนเรียนน้อยค่าใช้จ่ายจะน้อยลงด้วย โดยค่าใช้จ่ายนี้ประกอบด้วยค่าบำรุงการศึกษา, ค่าธรรมแรกเข้าเป็นนักศึกษา, ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษา, ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา, ค่าบริการสารสนเทศ, ค่าหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน, ค่าธรรมเนียมการสอบ(เฉพาะส่วนภูมิภาค)
 • อัตราค่าใช้จ่ายการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ไม่รวมค่าหนังสือ ชุดนักศึกษา ประกันภัย ฯลฯ ซึ่งนักศึกษาจะซื้อเพิ่มเติมหรือไม่ก็ได้
 • ดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ทั้งหมด คลิกที่นี่

รูปแบบการเรียน สื่อการเรียน ต้องเข้าเรียนไหม ?

หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ส่วนใหญ่ไม่บังคับเข้าชั้นเรียน ถึงแม้ว่าจะไม่บังคับเข้าชั้นเรียน แต่ถ้าต้องการเข้าห้องเรียนเพื่อฟังบรรยาย มหาวิทยาลัยก็จัดห้องเรียนให้นักศึกษาได้เข้าเรียนตามปกติ โดยอาจารย์ผู้สอนจะสอนสดทุกกระบวนวิชา (โดยนักศึกษาสามารถเข้าฟังบรรยายได้ตามตารางเรียน) โดยสื่อการเรียนที่มีให้บริการ ได้แก่

การบรรยายในห้องเรียน

มหาวิทยาลัยมีห้องบรรยายทุกระบวนวิชา นักศึกษาสามารถเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยเพื่อเข้าฟังบรรยายได้
**ขณะนี้งดการบรรยายที่ห้องเรียน ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ของกรุงเทพมหานคร**

หนังสือ/ตำราเรียน

ตำรา/หนังสือเรียน จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– สั่งออนไลน์ที่ RU-Press Bookstore
– ซื้อด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์หนังสือ ม.รามคำแหง อาคารสำนักพิมพ์ ชั้น 3
จันทร์-ศุกร์ 9.00-15.30น.
เสาร์-อาทิตย์ 9.00-15.00น.
ดูวันเปิดจำหน่ายคลิก

ถ่ายทอดสด/Course on-demand

Cyber Classroom ถ่ายทอดสดการบรรยายจากห้องเรียน เข้าใช้งานได้ที่ 
CyberClassroom.ru.ac.th

Course on-demand วิดีโอคำบรรยายย้อนหลัง ให้บริการรูปแบบคลิปวิดีโอ ผ่านเว็บไซต์ www.m-learning.ru.ac.th

วิดีโอคำบรรยาย

DVD บรรยายสรุป จำหน่ายวิดีโอคำบรรยายรูปแบบ DVD หรือสำเนาผ่าน USB Drive ณ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ม.รามฯ 1 หัวหมาก (ให้บริการบางกระบวนวิชา) รายละเอียด คลิก

…ถือว่าเราประสบความสำเร็จอีกขั้นนึงในชีวิต และเป็นความตั้งใจอยู่แล้วว่า อยากจะจบปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ เพราะมีความสนใจ มีความใฝ่ฝันตอนเด็กว่าอยากเป็นนักการฑูต…
อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์ (ทับทิม)
มหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์
เรียนที่ ม.ราม รับผิดชอบได้ด้วยตัวเอง เราอ่านหนังสือเองได้ ที่นี่มีเรียนออนไลน์ด้วย มีหลายๆวิชาต้องเข้าไปเรียนด้วย โดยรวมแล้วรับผิดชอบตัวเองได้ดี
(ปอ อรรณพ เรียนจบปริญญาตรี ภายใน 3 ปีครึ่ง ขณะนี้กำลังเรียนต่อปริญญาโท รัฐศาสตร์ รามคำแหง)
อรรณพ ทองบริสุทธิ์ (ปอ AF/MasterChef)
บัณฑิตคณะสื่อสารมวลชน
…โบว์ดีใจมากๆ ที่เรียนจบแล้ว คุณพ่อคุณแม่ก็ดีใจกับเรา แต่ไม่ค่อยแสดงออก โบว์ใช้เวลาเรียน 4 ปี จบตามเกณฑ์ ที่ผ่านมาเรียนหนักพอสมควร เพราะทำงานไปด้วย เรียนไปด้วย โชคดีมีเพื่อนช่วย เลยไม่เคยรู้สึกท้อเรื่องเรียน…
เมลดา สุศรี (โบว์)
บัณฑิตคณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยให้โอกาสกับทุกคนค่ะ ตั้งใจว่าหลังจากนี้จะมุ่งเรียนปริญญาโทในสาขาวิชาที่หลากหลายออกไป ที่มองไว้น่าจะเป็นคณะบริหารธุรกิจ เพราะชื่อมั่นว่าการเรียนหลากหลายสาขาวิชาจะช่วยให้เราสามารถนำความรู้มาใช้ประโยชน์ได้รอบด้านด้วย
พรพิมล เฟื่องฟุ้ง (เปาวลี)
บัณฑิตคณะสื่อสารมวลชน

เปิดระบบรับสมัคร 1 ธันวาคม เป็นต้นไป

กำหนดอนาคตทางการเรียนด้วยตัวเองที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ดูขั้นตอนการสมัคร คลิกที่นี่

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ “การรับสมัคร”

ภาพหน้าจอ ขั้นตอนการสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
คุณสมบัติผู้มีสิทธิเทียบโอนหน่วยกิต

ผู้สมัครสามารถศึกษารายละเอียดของผู้มีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียน ได้จาก “ระเบียบการรับสมัคร(ส่วนกลาง)” หน้า 453 ข้อ 6 เป็นต้นไป โดยในหน้าเว็บไซต์ของระบบรับสมัครออนไลน์ จะปรากฎประเภทคุณสมบัติ(ดังภาพ) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 • จบการศึกษาสถาบันอื่น (อนุปริญญา หรือเทียบเท่าขึ้นไป)
  หมายถึง ผู้ที่จบการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวส. เป็นต้นไป(เช่น ปวส. ปริญญาตรี, โท, เอก) สามารถทำใบบันทึกผลการเรียนเป็นหลักฐานเทียบโอนหน่วยกิตกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ (ค่าเทียบโอน หน่วยละ 100 บาท)
 • ย้ายโอนจากสถาบันการศึกษาอื่น (กรณีไม่จบการศึกษาจากสถาบันอื่น)
  ผู้ที่เคยเรียนสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอื่นๆ แต่ไม่จบการศึกษาและไม่เรียนสถาบันนั้นต่อแล้ว (ลาออก, รีไทร์) สามารถนำหน่วยกิตที่สะสมได้จากสถาบันเดิม เทียบโอนมาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ จึงเรียนว่า ‘การย้ายโอน’ (ค่าเทียบโอน หน่วยละ 100 บาท)
 • หมดสถานภาพ นศ. จาก ม.ร.
  ผู้ที่เคยเรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหงมาก่อน แต่ยังไม่จบการศึกษา แต่สิ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาแล้ว (ขาดการลงทะเบียนเรียนต่อเนื่องจนขาดสภาพนักศึกษา, ครบ 8 ปีการศึกษา, ลาออกระหว่างเรียน) แต่ต้องการกลับมาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงอีกครั้ง สามารถเทียบโอนหน่วยกิตที่เคยสะสมไว้มาเรียนต่อได้ (ค่าเทียบโอน หน่วยละ 50 บาท)
 • เทียบโอนหน่วยกิต 2 สถาบัน
  กรณีเคยมีหน่วยกิตของ ม.รามคำแหง + มหาวิทยาลัยอื่นๆ นำมารวมหน่วยกิตกันได้
 • ปริญญาใบที่ 2 ม.ร. (จบใบแรกจาก ม.ร.)
  ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่จบการศึกษาปริญญาใบแรกแล้ว สามารถเทียบโอนหน่วยกิตมาเรียนอีกปริญญาได้ (ค่าเทียบโอน หน่วยละ 50 บาท)

* นิสิต/นักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ในสถาบันการศึกษาอื่น และกำลังวางแผนที่จะเรียนควบคู่กับมหาวิทยาลัยรามคำแหง จะไม่มีสิทธิเทียบโอนหน่วยกิต(เนื่องจากยังไม่จบการศึกษาจากสถาบันแรก) แต่สามารถสมัครเป็นนักศึกษาภาคปกติ แบบไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตได้

การสมัครแบบเทียบโอนหน่วยกิตผ่านระบบออนไลน์

          ผู้สมัครสามารถสมัครและเทียบโอนหน่วยกิตผ่านระบบรับสมัครได้เลย โดยมีขั้นตอนคร่าวๆ คือ เมื่อทำการกรอกข้อมูลการสมัครแล้ว ผู้สมัครจะต้องเลือกวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนี้ และให้ทำการอัพโหลเอกสารการสมัครเข้าสู่ระบบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่คณะทำการพิจารณาเอกสารการเทียบโอน โดยจะพิจารณาเอกสารการเทียบโอนควบคู่กับรายวิชาที่ผู้สมัครเลือกลงทะเบียนเรียนเอาไว้ ไม่ให้ซ้ำซ้อนกัน หากเจ้าหน้าที่อนุมัติการลงทะเบียนเรียน จึงค่อยทำการชำระเงินค่าสมัครฯ (ค่าสมัครนี้เป็นค่าลงทะเบียนเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ระบุเอาไว้ โดยยังไม่รวมกับค่าเทียบโอนหน่วยกิต) เมื่อชำระเงินค่าสมัครแล้วให้ดำเนินการในขั้นตอนการสมัครต่อไป

เทียบโอนได้กี่หน่วยกิต ?

          ผู้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ สามารถทราบจำนวนหน่วยกิตที่สามารถเทียบโอนเบื้องต้นได้ โดยดูรายละเอียดจาก “หลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิต” ที่ระบุไว้ท้ายแผนกำหนดการศึกษาของแต่ละคณะ ซึ่งอยู่ใน “ระเบียบการรับสมัคร” ดังภาพ

ค่าเทียบโอนหน่วยกิต

          ผู้ที่สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ และใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต จากวุฒิการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี และอื่นๆ สามารถทราบจำนวนหน่วยกิตที่เทียบโอนได้จากระเบียบการรับสมัครฯ โดยคิดอัตราค่าเทียบโอน หน่วยกิตละ 100 บาทเมื่อเทียบโอนหน่วยกิตมาจากสถาบันอื่น และคิดอัตราหน่วยกิตละ 50 บาทเมื่อเทียบหน่วยกิตของรามคำแหงกลับมาเรียนต่อ ผู้สมัครสามารถชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิตโดยไม่มีค่าปรับได้ภายใน 1 ปีการศึกษา(เกิน 1 ปีมีค่าปรับภาคการศึกษาละ 300 บาท) โดยไม่สามารถผ่อนชำระ หรือแบ่งเป็นงวดได้

ผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์

         เมื่อถึงขั้นตอนการเลือกวิชาลงทะเบียนเรียน ให้ผู้สมัครสังเกตตัวเลือก “ช่องทางการชำระเงิน” ที่อยู่ด้านล่างของหน้าเว็บไซต์ โดยสามารถเลือกวิธีการชำระเงินค่าสมัครได้ 1 วิธี จาก 4 ช่องทาง ดังนี้ ชำระเงินผ่านการแสกน QR Code, ชำระเงินผ่านเค้าน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์, ชำระเงินผ่านเค้าน์เตอร์เซอร์วิซ(ร้าน 7-Eleven) และ ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

การชำระเงินโดยผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารไทยพาณิชย์ ให้กดปุ่มพิมพ์  “ใบแจ้งชำระเงิน” จากระบบรับสมัครลงในกระดาษ A4 (แนะนำให้ใช้เครื่องพิมพ์ระบบ Laser เพื่อความชัดเจน) และนำใบชำระเงินไปยื่นชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาใดก็ได้ (โปรดเตรียมเงินค่าธรรรมเนียมการชำระเงินที่ธนาคารเรียกเก็บเพิ่ม จำนวน 10 บาท)

เมื่อกดปุ่ม “QR Code สำหรับชำระเงิน” ระบบจะทำการแสดง QR Code Payment บนหน้าจอระบบรับสมัคร ให้ผู้สมัครทำการแสกนชำระเงินโดยใช้แอปพลิเคชั่นธนาคารใดก็ได้แสกนชำระเงิน และโปรดเก็บหลักฐาน(ใบทำรายการชำระเงิน)ที่ได้จากแอปเอาไว้ (การชำระเงินผ่าน QR Code Payment ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม)

เมื่อเลือกช่องทางการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตแล้ว เว็บไซต์จะนำทางเข้าสู่ระบบการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต โดยผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดส่วนตัวเพื่อยืนยันข้อมูลส่วนตัว ที่อยู่ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ และจึงจะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์กรอกหมายเลขบัตรเครดิต ผู้สมัครจะใช้บัตรเครดิตของผู้ปกครอง หรือบุคคลที่อนุญาตให้ใช้บัตรฯบุคคลใดก็ได้ และทำตามขั้นตอนบนหน้าเว็บไซต์ให้ครบถ้วน หากชำระเงินถูกต้อง ระบบจะนำทางกลับเข้าสู่หน้าเว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาใหม่อีกครั้ง

การชำระเงินโดยผ่านเค้าเตอร์เซอร์วิซ ในร้าน 7-Eleven สาขาใดก็ได้ โดยพิมพ์ “ใบชำระเงินจาก” ระบบรับสมัครลงในกระดาษ A4 (แนะนำให้ใช้เครื่องพิมพ์ระบบ Laser เพื่อความชัดเจน) และนำใบชำระเงินไปยื่นชำระเงินที่เค้าชำระเงินในร้าน 7-Eleven สาขาใดก็ได้ และเก็บใบบันทึกรายการชำระเงิน(ใบเสร็จเอาไว้
(โปรดเตรียมเงินค่าธรรรมเนียมการชำระเงินที่จะเรียกเก็บเพิ่ม จำนวน 10 บาท)

หากนักศึกษาที่สมัครใหม่ ต้องการลงทะเบียนเรียนเพิ่ม, สับเปลี่ยนวิชา หรือแก้ไขวิชาที่ได้ทำการยืนยันการลงทะเบียนในขั้นตอนการสมัครไปเรียบร้อยแล้ว สามารถดำเนินการขอแก้ไขการลงทะเบียนเรียนโดยการ “บอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา” ได้ 1 ครั้ง ผ่านระบบ e-Service ตามกำหนดการที่มหาวิทยาลัยแจ้งไว้ในปฏินการศึกษา

การบอกเลิก-บอกเพิ่ม คืออะไร
คือการแก้ไขการลงทะเบียนเรียน หากพบว่า อยากลงทะเบียนเรียนเพิ่มอีก 1,2,3,… วิชา หรือ ต้องการนำวิชาใดๆออกไปและนำวิชาใหม่มาทดแทน โดยคำนวณหน่วยกิตแล้วต้องอยู่ระหว่าง 9-22 หน่วยกิต

ตัวอย่างที่ 1 ตอนแรก ลงทะเบียนเรียนไป 12 หน่วยกิต จำนวน 4 วิชา ประกอบด้วย
– วิชา A (จำนวน 3 หน่วยกิต)
– วิชา B (จำนวน 3 หน่วยกิต)
– วิชา C (จำนวน 3 หน่วยกิต)
– วิชา D (จำนวน 3 หน่วยกิต)
แต่ต้องการลงทะเบียนเรียนวิชา E, F, G เพิ่มเติมก็ได้ โดยแจ้ง “บอกเพิ่ม” วิชาจำนวน 3 วิชาดังกล่าว แต่คำนวณหน่วยกิตแล้วต้องไม่เกิน 22 หน่วยกิต

ตัวอย่างที่ 2 ตอนแรก ลงทะเบียนเรียนไป 12 หน่วยกิต จำนวน 4 วิชา ประกอบด้วย
– วิชา A (จำนวน 3 หน่วยกิต)
– วิชา B (จำนวน 3 หน่วยกิต)
– วิชา C (จำนวน 3 หน่วยกิต)
– วิชา D (จำนวน 3 หน่วยกิต)
แต่พบว่า ไม่ต้องการเรียนวิชา D อีกต่อไปแล้ว แต่จะเปลี่ยนเป็นวิชา E (จำนวน 3 หน่วยกิตเท่าเดิม) เข้ามาแทน กรณีนี้ก็สามารถทำได้ โดยแจ้ง “บอกเลิก” วิชา D ออกไป และแจ้ง “บอกเพิ่ม” วิชา E เข้ามาแทน โดยคำนวณหน่วยกิตสรุปแล้วเท่าเดิม (ไม่สามารถบอกเลิกวิชา D ออกไปเฉยๆนะ แต่ต้องมีวิชาอื่นเข้ามาแทนด้วย)

เมื่อทราบข้อมูลแล้ว ไม่ต้องห่วงเลยว่าวิชาที่เราลงทะเบียนตอนสมัครนั้นจะแก้ไขไม่ได้ ตอนนี้ขอให้ดำเนินการสมัครให้เสร็จสิ้นทุกขั้นตอน วางแผนว่าจะสับเปลี่ยน หรือนำวิชาใดเข้า/ออกแบบไหนได้เลย และรอกำหนดการ “บอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา” ได้เลย

บอกเลิก-บอกเพิ่ม ทำได้ตอนไหน ดูได้จากปฏิทินการศึกษา คลิกเลย

หลักจากที่ทำการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาใหม่ทุกท่านสามารถจัดทำ “ตารางเรียน” ส่วนบุคคลเอาไว้ใช้ประกอบหากต้องการมาเรียนที่มหาวิทยาลัย และตารางเรียนที่จะแนะนำวิธีการทำนี้ จะมีรายละเอียดการสอบ/วันสอบไล่ปลายภาคของเราอยู่ด้วย

อ่านวิธีการทำตารางเรียนของตัวเองได้ที่นี่ คลิก

ราคาหนังสือ

ตรวจสอบราคาหนังสือ/ตำราเรียนของมหาวิสามารถตรวจสอบราคาหนังสือแต่ละเล่มได้ที่เว็บไซต์ของสำนักพิมพ์ ม.ร. http://www.rupress.ru.ac.th/bookstore/ และทำการค้นหาชื่อหนังสือตามรหัสวิชาตามที่ต้องการ

ช่องทางการสั่งซื้อหนังสือ
 • สั่งออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://www.rupress.ru.ac.th/bookstore/ 
  (ช่วงสถานการณ์โควิด-19 จะใช้เวลาการจัดส่งนานกว่าปกติ 3-4 สัปดาห์)
 • ซื้อด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารสำนักพิมพ์ ชั้น 3 ม.รามคำแหง หัวหมาก(รามฯ 1)
  เปิดบริการในวัน จันทร์-ศุกร์ 9.00-15.30 น. และบางเสาร์-อาทิตย์ 9.00-15.00 น.
  ดูวันเปิดจำหน่ายของศูนย์หนังสือ คลิก
คลิกที่นี่เพื่อดูภาพใหญ่
 • เสื้อ/กระโปรง/กางเกง สามารถเลือกซื้อสถานที่ใดก็ได้ตามความสะดวก
 • ตุ้งติ้ง/เข็มกลัดพ่อขุน/เข็มขัดตรามหาวิทยาลัย มีจำหน่ายที่สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง และช่องทางออนไลน์ของสำนักพิมพ์ หรือเลือกซื้อที่ใดก็ได้ตามความสะดวก
 • คำแนะนำของรอบรั้วรามฯ : นักศึกษาสามารถปรับการแต่งกายตามสไตล์ของตัวเองได้ แต่ควรอยู่บนพื้นฐานความเรียบร้อยเหมาะสมกับเวลาและสถานที่
แผนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก (รามฯ 1) – ส่วนกลาง

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่

หน้าเว็บไซต์ที่ท่านกำลังเข้าชมอยู่ในขณะนี้เป็นรายละเอียดและข้อมูลสำคัญของ “หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ” หากท่านต้องการดูรายละเอียกหลักสูตรอื่นๆ สามารถเข้าผ่านลิงก์ด้านล่างนี้

 • ภาคพิเศษ, โครงการพิเศษ (เรียนนอกเวลาราชการ, เรียนวันหยุด, เรียนวันเดียว,บังคับเข้าชั้นเรียน)
  ดูรายละเอียดได้ที่นี่ http://www.aroundram.com/special-courses/
 • หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ)
  สถานบันการศึกษานานาชาติ http://www.iis.ru.ac.th/

ติดตามเฟซบุ๊ก “รอบรั้วรามฯ”

ติดตามไลฟ์สดกิจกรรม ภาพสวยๆ
และข่าวสารสำหรับ ‘เด็กรามฯ’ โดยเฉพาะ


คำชี้แจง
เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บไซต์รับสมัครทางการของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
จัดทำโดย ทีมงาน Facebook : รอบรั้วรามฯ
เพื่อประโยชน์ของผู้สนใจสมัครเรียนกับทางมหาวิทยาลัย