***
โปรดตรวจสอบกำหนดการ ก่อนที่จะทำการสมัครหรือก่อนจะเดินทางมาสมัครอีกครั้ง กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก โควิด-19
***

 

การรับสมัครนักศึกษาใหม่

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ, เทียบโอนหน่วยกิต และพรีดีกรี (Pre-Degree)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรภาคปกติและพรีดีกรี

เริ่มต้นหน่วยกิตละ 25-50 บาท
ส่วนกลาง มีกว่า 60 สาขาวิชาให้เลือกสมัครเรียน
ส่วนภูมิภาค สอบใกล้บ้าน มี 4 สาขาวิชาให้เลือกเรียน
เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยได้
ทุนการศึกษา(กยศ.)
ไม่บังคับเข้าชั้นเรียน*
อยู่ทีไหนก็เรียนได้ด้วยสื่อออนไลน์
จบ ม.3 เริ่มเรียนพรีดีกรีได้
เรียนภูมิภาคสอบใกล้บ้านได้
เรียนรามคำแหงควบคู่กับมหาวิทยาลัยอื่นพร้อมๆกันได้
เรียนแล้วไม่ตรงใจ เปลี่ยนคณะสาขาวิชาได้
อยู่ใกล้กรุงเทพฯ สมัครเป็นนักศึกษาส่วนกลาง มีสาขาให้เลือกเรียนมากกว่า
อยู่จังหวัดต่างๆ ไม่อยากมาสอบกรุงเทพฯ สมัครเป็นนักศึกษาส่วนภูมิภาค สอบใกล้บ้านได้ทุกเทอม

ประเภทที่รับสมัคร

  • นักศึกษาพรีดีกรี (Pre-Degree) จบ ม.3 แล้วสมัครเรียนสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า สำหรับนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้น ม.ปลาย หรือเทียบเท่า พรีดีกรีคืออะไร คลิกที่นี่
  • ไม่เทียบโอนหน่วยกิต ใช้วุฒิจบ ม.6, กศน.ม.6, ปวช. หรือเทียบเท่า
  • เทียบโอนหน่วยกิต ในประเภทต่าง ๆ ดังนี้
   (1) เทียบโอนหน่วยกิต กรณีจบการศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ตั้งแต่อนุปริญญาเป็นต้นไป (จบ ปวส. , จบปริญญาตรี, ...)
   (2) โอนย้ายสถาบัน กรณีที่ไม่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น (ลาออก, รีไทร์) ย้ายหน่วยกิตมาเรียนต่อที่ ม.รามคำแหง
   (3) หมดสถานภาพ ม.รามฯ กรณีเคยเป็นนักศึกษา ม.รามคำแหงมาก่อน แต่ขาดสถานภาพไปแล้ว สามารถเทียบโอนหน่วยกิตที่สะสมเอาไว้ มาเรียนต่อได้
   (4) เทียบโอนหน่วยกิต 2 สถาบัน กรณีเคยมีหน่วยกิตของ ม.รามคำแหง + มหาวิทยาลัยอื่นๆ นำมารวมหน่วยกิตกันได้
   (5) ปริญญาใบที่ 2 กรณีจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงใบหนึ่งแล้ว สามารถเทียบโอนหน่วยกิตและเลือกเรียนเพิ่มอีกหนึ่งปริญญาได้
   (6) พรีดีกรีเทียบโอนเป็นนศ.ปกติ นักศึกษาพรีดีกรีที่เรียนจบ ม.6 แล้ว ให้สมัครเป็นนักศึกษาภาคปกติ พร้อมกับเทียบโอนหน่วยกิตจากระบบพรีดีกรีสู่ภาคปกติ

กำหนดการและช่องทางการรับสมัคร(ส่วนกลางและภูมิภาค)

สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
19 เมษายน - 22 สิงหาคม 64 สมัครผ่านระบบได้ที่ www.iregis2.ru.ac.th
สมัครผ่านไปรษณีย์
19 เมษายน - 30 กรกฎาคม 64 * สมัครผ่านไปรษณีย์เฉพาะผู้ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตเท่านั้น
สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย
ช่วงที่ 1  8-11 กรกฎาคม 64
รอบที่ 2  19-22 สิงหาคม 64
*เปิดรับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดในช่วงที่เปิดรับสมัคร
สถานที่รับสมัครด้วยตนเอง
ส่วนกลาง  ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง(หัวหมาก) รามฯ1 กรุงเทพฯ
ส่วนภูมิภาค  ณ สาขาวิทยบริการฯ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
23 แห่งทั่วประเทศ รายชื่อสาขาฯ คลิกที่นี่

** *โปรดตรวจสอบกำหนดการ ก่อนที่จะทำการสมัครหรือก่อนจะเดินทางมาสมัครอีกครั้ง กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก โควิด-19 ***

ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร

ระเบียบการรับสมัคร(ส่วนกลาง)
ดาวน์โหลด(ทุกคณะ)
ระเบียบการรับสมัคร(ส่วนภูมิภาค)
ดาวน์โหลด(ทุกคณะ)
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
หลักสูตร

ข้อมูลสำคัญสำหรับนักศึกษาใหม่

ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

23 สิงหาคม 2564

23 สิงหาคม 2564
วันเริ่มบรรยาย
(วันเปิดเทอม)

24 สิงหาคม 2564

24 สิงหาคม 2564

ค่าใช้จ่ายการสมัคร
เป็นนักศึกษาใหม่*

ภาคปกติ ไม่เกิน 3,750 บาท*
พรีดีกรี ไม่เกิน 3,100 บาท*
รายละเอียดคลิกที่นี่

ภาคปกติ ไม่เกิน 4,730 บาท*
พรีดีกรี ไม่เกิน 4,080 บาท*
รายละเอียดคลิกที่นี่

หลักฐาน
ที่ใช้ในการสมัคร

ส่วนกลาง
คลิกที่นี่

ส่วนภูมิภาค
คลิกที่นี่

สอบถามข้อมูลการสมัคร

02-310-8614-15
ในวันและเวลาราชการ

02-310-8623 หรือ
02-310-8000 ต่อ 4834

เรียนที่ไหน

มีห้องบรรยายที่ หัวหมาก+วิทยาเขตบางนา
(รามฯ 1, รามฯ 2 กรุงเทพฯ)

และบรรยายผ่านสื่อออนไลน์เฉพาะกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป

มีห้องบรรยาย ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 แห่ง
(ดูรายชื่อสาขาฯ คลิกที่นี่ )

*เป็นการบรรยายผ่านระบบสื่อสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

สอบไล่ปลายภาคที่ไหน
จัดห้องสอบที่ หัวหมาก+วิทยาเขตบางนา
(รามฯ1-2 กรุงเทพฯ)

จัดสอบ ณ ศูนย์สอบ
ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 41 แห่งทั่วประเทศ
(รายชื่อศูนย์สอบ คลิกที่นี่)

หมายเหตุ
* อัตราค่าใช้จ่ายการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่(ที่ปรากฎในตารางนี้) เป็นค่าใช้จ่ายสูงสุดแปรผลตามหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน หากลงทะเบียนเรียนน้อยค่าใช้จ่ายจะน้อยลงด้วย โดยค่าใช้จ่ายนี้ประกอบด้วยค่าบำรุงการศึกษา, ค่าธรรมแรกเข้าเป็นนักศึกษา, ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษา, ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา, ค่าบริการสารสนเทศ, ค่าหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน, ค่าธรรมเนียมการสอบ(เฉพาะส่วนภูมิภาค)  เมื่อชำระแล้วจะมีสถานภาพการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงทันที สามารถเข้าสอบปลายภาคได้ตามปกติ
**อัตราค่าใช้จ่ายการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่(ที่ปรากฎในตารางนี้) ไม่รวมค่าหนังสือ ชุดนักศึกษา ประกันภัย ฯลฯ ซึ่งนักศึกษาจะซื้อเพิ่มเติมหรือไม่ก็ได้
*** ดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ทั้งหมด คลิกที่นี่
**** มหาวิทยาลัยรามคำแหง ไม่มีหอพักนักศึกษา(หอใน)ให้บริการ แต่มีโครงการ "หอพักติดดาว" เป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยและผู้ให้บริการหอพักเอกชนโดยรอบ ประเมินคุณภาพหอพักเป็นระดับต่างๆ คลิกที่นี่

*** การแสดงผลบนสมาร์ทโฟนไม่สมบูรณ์(ตารางขาด) ให้ตะแคงหน้าจอแนวนอน ***

 

ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค เรียนที่ไหน ? ต่างกันอย่างไร ?

ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค
สถานที่ตั้ง
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง ส่วนกลาง ประกอบด้วย 2 วิทยาเขต ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่
  • วิทยาเขตหัวหมาก (รามฯ 1) เป็นที่ทำการหลักของมหาวิทยาลัย และเป็นที่ทำการของคณะทุกคณะ ตั้งอยู่ที่ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร (ติดกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และราชมังคลากีฬาสถาน)
  • วิทยาเขตปัจฉิมสวัสดิ์ หรือ บางนา (รามฯ 2) เป็นสถานที่เรียน มีห้องเรียนของกลุ่มวิชาพื้นฐาน ตั้งอยู่ที่ แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
 • นักศึกษาที่สมัครเรียนใหม่ จะได้เรียนที่ใด ?
  • การเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีช่องทางการเรียนที่นักศึกษาเลือกใช้เองได้ อาทิ การเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัย, การใช้สื่อออนไลน์ ได้แก่ ถ่ายทอดสดการบรรยาย(Cyber Classroom), วิดีโอคำบรรยายย้อนหลัง (Coures On-demand)  ซึ่งไม่จำเป็นต้องเข้ามาที่มหาวิทยาลัยก็ยังเรียนได้
  • หากต้องการเดินทางมาเรียนที่มหาวิทยาลัย สามารถดูสถานที่เรียนจากใบลงทะเบียนเรียนได้ โดยนักศึกษาใหม่(ไม่เทียบโอนหน่วยกิต)จะได้เรียนกลุ่มวิชาพื้นฐานก่อนในภาคเรียนแรก โดยห้องเรียนของกลุ่มวิชาพื้นฐานอยู่ที่ รามคำแหงบางนา(รามฯ2) เป็นส่วนใหญ่ และมีบางวิชาที่จะได้มีโอกาสมาเรียนที่รามคำแหงหัวหมากด้วย  จากนั้นหากได้เริ่มเรียนในกลุ่มวิชาเอกแล้ว จะได้เรียนที่ รามคำแหงหัวหมาก เป็นส่วนใหญ่
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง ส่วนภูมิภาค จัดตั้งเป็น "สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ"ตั้งอยู่ในพื้นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จำนวน 23 แห่ง ได้แก่
  • ภาคเหนือ (เชียงราย, เชียงใหม่, แพร่)
  • ภาคกลาง (สุโขทัย, ลพบุรี, เพชรบูรณ์, อุทัยธานี)
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อุดรธานี, นครพนม, หนองบัวลำภู, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, อำนาจเจริญ, นครราชสีมา, สุรินทร์, บุรีรัมย์, ศรีสะเกษ)
  • ภาคตะวันออก (ปราจีนบุรี)
  • ภาคตะวันตก (กาญจบุรี)
  • ภาคใต้ (พังงา, นครศรีธรรมราช, ตรัง, สงขลา)
คณะที่เปิดรับสมัคร
 • ผู้ที่สนใจจะสมัครเรียนเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ส่วนกลางจะสามารถเลือกเรียนในหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ ได้แก่
  • คณะนิติศาสตร์
  • คณะบริหารธุรกิจ
  • คณะรัฐศาสตร์
  • คณะมนุษยศาสตร์
  • คณะศึกษาศาสตร์
  • คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • คณะเศรษฐศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณะสื่อสารมวลชน
   สามารถดูรายละเอียดของ หลักสูตร/คณะ/สาขาวิชา ที่เปิดรับสมัครได้จาก "ระเบียบการรับสมัคร" หรือ คลิกที่นี่
 • นอกจากนี้ยังมีคณะที่เปิดหลักสูตรพิเศษ(ภาคพิเศษ/โครงการพิเศษ) อาทิ คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะทัศนมาตรศาสตร์, คณะศิลปกรรมศาสตร์, คณะธุรกิจการบริการ ฯลฯ  ซึ่งคณะเหล่านี้แยกส่วนการศึกษากับภาคปกติ และไม่ใช้ระบบการรับสมัครเดียวกัน หากสนใจศึกษาภาคพิเศษโปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากคณะที่สนใจศึกษาต่อโดยตรง หรือ คลิกที่นี่
 • ผู้ที่สนใจจะสมัครเรียนเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ส่วนภูมิภาคจะสามารถเลือกเรียนในหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติได้ 4 คณะ/สาขาวิชา คือ
  • คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
  • คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
  • คณะรัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาบริหารรัฐกิจ
  • คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
สถานที่เรียน และวันที่เรียน
        การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรภาคปกติ ส่วนกลาง จัดการเรียนเฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ (เวลา 7.20-17.20 น. ตามตารางบรรยาย) ใช้ห้องบรรยาย ณ รามคำแหงหัวหมาก และวิทยาเขตบางนา (รามฯ1-2 กรุงเทพฯ)  หากนักศึกษาไม่ต้องการเข้าเรียนให้ใช้สื่อการเรียนรูปแบบอื่นๆแทนได้         การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรภาคปกติ ส่วนภูมิภาค
จัดการเรียนเฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ (เวลา 8.00-16.20 น. ตามตารางบรรยาย) เป็นการบรรยายผ่านสื่อวิดีโอ ถ่ายทอดสัญญาจาก รามคำแหงหัวหมาก ไปยังห้องเรียนของสาขาวิทยบริการฯ 23 แห่ง, หากนักศึกษาไม่ต้องการเข้าเรียน ณ สาขาวิทยบริการฯ สามารถเข้าฟังบรรยายออนไลน์ หรือใช้สื่อการเรียนรูปแบบอื่นๆแทนได้
สถานที่สอบปลายภาค
สถานที่สอบซ่อม
จัดสอบที่ รามคำแหงหัวหมาก+วิทยาเขตบางนา
(รามฯ1 - 2 กรุงเทพฯ)
จัดสอบ ณ ศูนย์สอบของมหาวิทยาลัยจำนวน 41 แห่งทั่วประเทศ
(รายชื่อศูนย์สอบ คลิก)
วันสอบปลายภาค
วันสอบซ่อม
จัดสอบตามกำหนดการในปฏิทินการศึกษา
จัดการสอบทุกวันวันจันทร์-อาทิตย์
(ไม่เว้นวันเสาร์-อาทิตย์)
จัดสอบตามกำหนดการในปฏิทินการศึกษา
จัดการสอบเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์

 

รูปแบบการเรียน เรียนออนไลน์?/เข้าเรียนไหม?

หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ส่วนใหญ่ไม่บังคับเข้าชั้นเรียน ถึงแม้ว่าจะไม่บังคับเข้าชั้นเรียน แต่ถ้าต้องการเข้าห้องเรียนเพื่อฟังบรรยาย มหาวิทยาลัยก็จัดห้องเรียนให้นักศึกษาได้เข้าเรียนตามปกติ โดยอาจารย์ผู้สอนจะสอนสดทุกกระบวนวิชา (โดยนักศึกษาสามารถเข้าฟังบรรยายได้ตามตารางเรียน) โดยสื่อการเรียนที่มีให้บริการ ได้แก่

  • ตำรา/หนังสือเรียน จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซื้อด้วยตนเองได้ที่ อาคารสำนักพิมพ์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง(หัวหมาก) กรุงเทพฯ หรือสั่งซื่อออนไลน์ได้ที่ www.rupress.ru.ac.th
  • Cyber Classroom หรือ การถ่ายทอดสดการบรรยายจากห้องเรียน ให้บริการสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาที่มหาวิทยาลัย แต่ก็ยังสามารถดูการบรรยายผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตตามเวลาที่อาจารย์บรรยายวิชานั้นจริง (ให้บริการเฉพาะกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปทุกคณะ ไม่มีบริการในกลุ่มวิชาเอก) เข้าใช้บริการได้ที่ CyberClassroom.ru.ac.th
  • Course on-demand หรือ วิดีโอคำบรรยายย้อนหลัง สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าฟังบรรยายที่มหาวิทยาลัยไม่ได้และฟังบรรยาผ่านระบบ CyberClassroom ไม่ทัน ก็ยังใช้บริการดูคำบรรยายย้อนหลังได้ ให้บริการรูปแบบคลิปวิดีโอ ผ่านเว็บไซต์ www.m-learning.ru.ac.th
  • e-Books ให้บริการตำราออนไลน์รูปแบบ e-books e-book.ru.ac.th
  • DVD บรรยายสรุป จำหน่ายวิดีโอคำบรรยายรูปแบบ DVD หรือสำเนาผ่าน USB Drive ณ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ม.รามฯ 1 หัวหมาก (ให้บริการบางกระบวนวิชา) รายละเอียด คลิก

หมายเหตุ  (1) สื่อการศึกษาประเภทออนไลน์ ให้บริการเฉพาะบางกระบวนวิชาเท่านั้น
(2) สื่อประเภท ตำรา/หนังสือ, DVD คำบรรยาย ห้องต้องการใช้บริการจะต้องดำเนินการขอใช้/ซื้อด้วยตนเอง

 

การเทียบโอนหน่วยกิต (สำหรับผู้มีสิทธิเทียบโอน)

เทียบโอนได้กี่หน่วยกิต ?

          ผู้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ สามารถทราบจำนวนหน่วยกิตที่สามารถเทียบโอนเบื้องต้นได้ โดยดูรายละเอียดจาก "หลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิต" ที่ระบุไว้ท้ายแผนกำหนดการศึกษาของแต่ละคณะ ซึ่งอยู่ใน "ระเบียบการรับสมัคร" ดังภาพ

ค่าเทียบโอนหน่วยกิต

          ผู้ที่สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ และใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต จากวุฒิการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี และอื่นๆ สามารถทราบจำนวนหน่วยกิตที่เทียบโอนได้จากระเบียบการรับสมัครฯ โดยคิดอัตราค่าเทียบโอน หน่วยกิตละ 100 บาทเมื่อเทียบโอนหน่วยกิตมาจากสถาบันอื่น และคิดอัตราหน่วยกิตละ 50 บาทเมื่อเทียบหน่วยกิตของรามคำแหงกลับมาเรียนต่อ ผู้สมัครสามารถชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิตโดยไม่มีค่าปรับได้ภายใน 1 ปีการศึกษา(เกิน 1 ปีมีค่าปรับภาคการศึกษาละ 300 บาท) โดยไม่สามารถผ่อนชำระ หรือแบ่งเป็นงวดได้

 

 

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาใหม่

หลักสูตรอื่นๆ

 • ปริญญาตรี ภาคพิเศษ/โครงการพิเศษ/เรียนนอกเวลาราชการ/เรียนวันหยุด คลิกที่นี่
 • ปริญญาตรี สำหรับชาวไทยในต่างประเทศ www.oasc.ru.ac.th
 • ปริญญาโท ส่วนกลาง www.grad.ru.ac.th