** *โปรดตรวจสอบกำหนดการ ก่อนที่จะทำการสมัครหรือก่อนจะเดินทางมาสมัครอีกครั้ง กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก โควิด-19 ***

การรับสมัครนักศึกษาใหม่

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประเภทที่รับสมัคร

  • รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ แบบไม่เทียบโอนหน่วยกิต (เรียนจบ ม.6, กศน.ม.6, ปวช. หรือเทียบเท่า)
  • รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทเทียบโอนหน่วยกิต (เรียนจบ อนุปริญญา(ปวส.)เป็นต้นไป, ปริญญาตรี-โท-เอก)
  • รับสมัครนักศึกษาเก่ารามคำแหง(ขาดสถานภาพแล้ว) สมัครและเทียบโอนหน่วยกิตเรียนต่อให้จบ
  • โอนย้ายสถาบัน : ไม่เรียนสถาบันเดิมแล้ว(ยังไม่จบการศึกษา) ย้ายมาเรียนต่อที่รามคำแหง
  • เทียบโอนจากระบบพรีดีกรี เป็นนักศึกษาภาคปกติ อ่านคำแนะนำคลิก
  • รับสมัครนักศึกษาพรีดีกรี (Pre-Degree) สะสมหน่วยกิตของรามคำแหงก่อนใคร (เรียนจบ ม.3 แล้ว) *พรีดีกรี คืออะไร? คลิก
  • #DEK64 สมัครได้ในภาคการศึกษานี้ (มหาวิทยาลัยรามคำแหง ไม่เข้าระบบ Clearing House และไม่ตัดสิทธิ์แอดมิสชั่น)

กำหนดการและช่องทางการรับสมัคร

สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ส่วนกลาง  29 มีนาคม - 5 กรกฎาคม 2564
ส่วนภูมิภาค 29 มีนาคม - 5 กรกฎาคม 2564
สมัครผ่านระบบได้ที่ www.iregis2.ru.ac.th
สมัครผ่านไปรษณีย์
ส่วนกลาง  29 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2564
ส่วนภูมิภาค 29 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2564
* สมัครผ่านไปรษณีย์เฉพาะผู้ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตเท่านั้น
สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย
ส่วนกลาง     4 - 7 มิถุนายน และ 2 - 5 กรกฎาคม 2564
ส่วนภูมิภาค 4 - 7 มิถุนายน และ 2 - 5 กรกฎาคม 2564
*เปิดรับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดในช่วงที่เปิดรับสมัคร
สถานที่รับสมัครด้วยตนเอง
ส่วนกลาง  ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
มหาวิทยาลัยรามคำแหง(หัวหมาก) รามฯ1 กรุงเทพฯ
ส่วนภูมิภาค  ณ สาขาวิทยบริการฯ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
23 แห่งทั่วประเทศ รายชื่อสาขาฯ คลิก

** *โปรดตรวจสอบกำหนดการ ก่อนที่จะทำการสมัครหรือก่อนจะเดินทางมาสมัครอีกครั้ง กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก โควิด-19 ***

ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร

ระเบียบการรับสมัครส่วนกลาง
เปิดให้ดาวน์โหลด 29 มีนาคม - 5 กรกฎาคม 2564
ระเบียบการรับสมัครส่วนภูมิภาค
เปิดให้ดาวน์โหลด 29 มีนาคม - 5 กรกฎาคม 2564
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
คลิกที่นี่

ข้อมูลสำคัญสำหรับนักศึกษาใหม่

ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

6 กรกฎาคม 2564

6 กรกฎาคม 2564
วันเริ่มบรรยาย
(วันเปิดเทอม)

7 กรกฎาคม 2564

7 กรกฎาคม 2564

ค่าใช้จ่ายการสมัคร
เป็นนักศึกษาใหม่

ภาคปกติ | พรีดีกรี

ภาคปกติ | พรีดีกรี

หลักฐาน
ที่ใช้ในการสมัคร

ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค

สอบถามข้อมูลการสมัคร

02-310-8614-15
ในวันและเวลาราชการ

02-310-8623 หรือ
02-310-8000 ต่อ 4834

สถานที่เรียน

มีห้องบรรยายที่ หัวหมาก+วิทยาเขตบางนา
(รามฯ 1, รามฯ 2 กรุงเทพฯ)

และบรรยายผ่านสื่อออนไลน์เฉพาะกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป

มีห้องบรรยาย ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 แห่ง (รายชื่อสาขาฯ คลิก )
เป็นการบรรยายผ่านระบบสื่อสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

สถานที่สอบ
จัดห้องสอบที่ หัวหมาก+วิทยาเขตบางนา
(รามฯ1-2 กรุงเทพฯ)

จัดสอบ ณ ศูนย์สอบ
ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 41 แห่งทั่วประเทศ
(รายชื่อศูนย์สอบ คลิก)

 

ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค เรียนที่ไหน ? ต่างกันอย่างไร ?

ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค
สถานที่ตั้ง
ส่วนกลาง ตั้งอยู่ที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
มี 2 วิทยาเขต คือ
- หัวหมาก (รามฯ 1)
- บางนา (รามฯ 2 หรือวิทยาเขตปัจฉิมสวัสดิ์)
หัวหมากและบางนา เป็นห้องเรียนของนักศึกษาส่วนกลาง
โดยนักศึกษาใหม่(นักศึกษาชั้นปีที่ 1) จะมีโอกาสได้เรียนที่ห้องเรียนบางนา(รามฯ2)เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากเป็นห้องเรียน
ของกลุ่มวิชาพื้นฐาน แต่ก็ยังมีโอกาสได้เรียนที่หัวหมาก(รามฯ1)
ในบางวิชาเช่นกัน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดโอกาสทางการศึกษา
ไปทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยจัดตั้งเป็นสาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประจำจังหวัดต่างๆ รวม 23 แห่ง รายชื่อสาขาฯ คลิก
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
ผู้ที่สนใจจะสมัครเรียนเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ส่วนกลาง
จะสามารถเลือกเรียนในหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ ได้แก่
- คณะนิติศาสต์
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะรัฐศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- คณะเศรษฐศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะสื่อสารมวลชน
โดยสามารถดูหลักสูตร/คณะที่เปิดรับสมัครได้จาก "ระเบียบการรับสมัคร"นอกจากนี้ยังมีคณะที่เปิดหลักสูตรพิเศษ(ภาคพิเศษ)ได้แก่
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะศิลปกรรมศาสตร์
- คณะสาธารณสุขศาสตร์
-คณะทัศนมาตรศาสตร์
ซึ่งคณะเหล่านี้แยกส่วนการศึกษากับภาคปกติ และไม่ใช่ระบบการ
รับสมัครเดียวกันกับภาคปกติ หากสนใจสมัครเรียนหลักสูตรพิเศษ
(ภาคพิเศษ)จะต้องดำเนินการสมัครแยกออกไปจากภาคปกติ
จะสมัครเรียนในคณะเหล่านี้จากระบบรับสมัครของ
ภาคปกติส่วนกลางไม่ได้ ให้ติดต่อสอบถามที่หลักสูตร
ที่สนใจได้โดยตรง หรือ คลิกที่นี่
ผู้ที่สนใจจะสมัครเรียนเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ส่วนภูมิภาค
จะสามารถเลือกเรียนในหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ
ได้ 4 คณะ/สาขาวิชา คือ
- คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
- คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
- คณะรัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาบริหารรัฐกิจ
- คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
สถานที่เรียน และวันที่เรียน
มีห้องบรรยายที่ หัวหมาก+วิทยาเขตบางนา (รามฯ1-2 กรุงเทพฯ)
และบรรยายผ่านสื่อออนไลน์เฉพาะกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
เรียนเฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)
เวลาประมาณ 7.20-17.20 น. ตามตารางบรรยาย
มีห้องบรรยาย
ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 แห่ง
(รายชื่อสาขาฯ คลิก )
เป็นการบรรยายผ่านระบบสื่อสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
มีบรรยายเฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)
และบรรยายสรุปปลายภาคก่อนการสอบ
สถานที่สอบ
จัดห้องสอบที่ หัวหมาก+วิทยาเขตบางนา
(รามฯ1-2 กรุงเทพฯ)
จัดสอบ ณ ศูนย์สอบของมหาวิทยาลัย
จำนวน 41 แห่งทั่วประเทศ
(รายชื่อศูนย์สอบ คลิก)
วันที่จัดสอบ
จัดสอบตามกำหนดการในปฏิทินการศึกษา
มีสอบวันจันทร์-อาทิตย์
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
จัดสอบตามกำหนดการในปฏิทินการศึกษา
มีสอบเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์
(ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

รูปแบบการเรียน เรียนออนไลน์?/เข้าเรียนไหม?

หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ส่วนใหญ่ไม่บังคับเข้าชั้นเรียน ถึงแม้ว่าจะไม่บังคับเข้าชั้นเรียน แต่ถ้าต้องการเข้าห้องเรียนเพื่อฟังบรรยาย มหาวิทยาลัยก็จัดห้องเรียนให้นักศึกษาได้เข้าเรียนตามปกติ โดยอาจารย์ผู้สอนจะสอนสดทุกกระบวนวิชา (โดยนักศึกษาสามารถเข้าฟังบรรยายได้ตามตารางเรียน) โดยสื่อการเรียนที่มีให้บริการ ได้แก่

  • ตำรา/หนังสือเรียน จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซื้อด้วยตนเองได้ที่ อาคารสำนักพิมพ์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง(หัวหมาก) กรุงเทพฯ หรือสั่งซื่อออนไลน์ได้ที่ www.rupress.ru.ac.th
  • Cyber Classroom หรือ การถ่ายทอดสดการบรรยายจากห้องเรียน ให้บริการสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาที่มหาวิทยาลัย แต่ก็ยังสามารถดูการบรรยายผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตตามเวลาที่อาจารย์บรรยายวิชานั้นจริง (ให้บริการเฉพาะกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปทุกคณะ ไม่มีบริการในกลุ่มวิชาเอก) เข้าใช้บริการได้ที่ CyberClassroom.ru.ac.th
  • Course on-demand หรือ วิดีโอคำบรรยายย้อนหลัง สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าฟังบรรยายที่มหาวิทยาลัยไม่ได้และฟังบรรยาผ่านระบบ CyberClassroom ไม่ทัน ก็ยังใช้บริการดูคำบรรยายย้อนหลังได้ ให้บริการรูปแบบคลิปวิดีโอ ผ่านเว็บไซต์ www.m-learning.ru.ac.th
  • e-Books ให้บริการตำราออนไลน์รูปแบบ e-books e-book.ru.ac.th
  • DVD บรรยายสรุป จำหน่ายวิดีโอคำบรรยายรูปแบบ DVD หรือสำเนาผ่าน USB Drive ที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ม.รามฯ 1 หัวหมาก (ให้บริการบางกระบวนวิชา)

หมายเหตุ  (1) สื่อการศึกษาประเภทออนไลน์ ให้บริการเฉพาะบางกระบวนวิชาเท่านั้น
(2) สื่อประเภท ตำรา/หนังสือ, DVD คำบรรยาย ห้องต้องการใช้บริการจะต้องดำเนินการด้วยตนเอง

อัตราค่าธรรมเนียมการเทียบโอนหน่วยกิต

 • ผู้ที่สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ และใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต จากวุฒิการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี และอื่นๆ สามารถทราบจำนวนหน่วยกิตที่เทียบโอนได้จากระเบียบการรับสมัครฯ โดยคิดอัตราค่าเทียบโอน หน่วยกิตละ 100 บาทเมื่อเทียบโอนหน่วยกิตมาจากสถาบันอื่น และคิดอัตราหน่วยกิตละ 50 บาทเมื่อเทียบหน่วยกิตของรามคำแหงกลับมาเรียนต่อ ผู้สมัครสามารถชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิตโดยไม่มีค่าปรับได้ภายใน 1 ปีการศึกษา(เกิน 1 ปีมีค่าปรับภาคการศึกษาละ 300 บาท) โดยไม่สามารถผ่อนชำระ หรือแบ่งเป็นงวดได้

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาใหม่

 

** *โปรดตรวจสอบกำหนดการ ก่อนที่จะทำการสมัครหรือก่อนจะเดินทางมาสมัครอีกครั้ง กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก โควิด-19 ***

หลักสูตรอื่นๆ