โอนย้ายจากระบบพรีดีกรีเป็นภาคปกติ

.

คำแนะนำการโอนย้ายจากระบบพรีดีกรี เป็นนักศึกษาภาคปกติ

       เมื่อนักศึกษาระบบพรีดีกรีได้เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6, กศน.ม.6)แล้ว ให้ดำเนินการโอนย้ายจากระบบพรีดีกรีให้เป็นนักศึกษาภาคปกติ โดยสามารถดำเนินการได้ในช่วงที่มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาเท่านั้น (ดูกำหนดการรับสมัคร คลิกที่นี่) โดยมีขั้นตอนคือ ลาออกจากระบบพรีดีกรี และสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ภาคปกติพร้อมเทียบโอนหน่วยกิตที่สะสมเอาไว้เข้าระบบปกติ

กรณีดำเนินการด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย
 1. ลาออกจากการเป็นนักศึกษาระบบพรีดีกรี
  ก่อนที่จะสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ภาคปกติ นักศึกษาพรีดีกรีจะต้องลาออกจากระบบพรีดีกรีเสียก่อน เพื่อป้องกันการซ้ำซ้อนของข้อมูลนักศึกษา โดยการลาออกจะไม่ทำให้ข้อมูลหน่วยกิตที่เคยสะสมได้หายไป
  (สามารถยื่นคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาในวันเดียวกันกับการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ได้เลย)
 2. เดินทางมาสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ที่มหาวิทยาลัย 
  ให้ทำการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อขอเทียบโอนหน่วยกิตจากระบบพรีดีกรี โดยเตรียมหลักฐานต่อไปนี้มาในวันสมัครด้วย
         - สำเนาวุฒิการศึกษา (ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป) ระบุวันสำเร็จการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
         - สำเนาทะเบียนทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
         - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ฉบับ
         - รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
         - ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง
         - ทรานสคริปท์แบบไม่สำเร็จการศึกษาของรหัสนักศึกษาพรีดีกรีเพื่อใช้ในการเทียบโอน (ขอได้ที่งาน One Stop Service อาคาร KLB ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 1 (หัวหมาก) ในวัน-เวลาราชการ และให้บริการที่จุดรับสมัครในวันรับสมัครนักศึกษาใหม่ด้วย)
  ***สามารถดำเนินการได้ในช่วงที่มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาเท่านั้น
  *** นักศึกษาสามารถทำเรื่องการลาออกและสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ได้ในวันเดียวกัน ***
กรณีดำเนินการสมัครผ่านระบบออนไลน์
 1. เตรียมใบลาออก
  ให้ทำการดาวน์โหลดใบลาออกจากการเป็นนักศึกษา ดาวน์โหลด และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเตรียมไว้ (ให้ส่งใบลาออก มาพร้อมกับหลักฐานการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ผ่านไปรษณีย์ในขั้นการส่งเอกสารการสมัครฯ)
 2. สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ผ่านระบบออนไลน์ www.iregis2.ru.ac.th โดยเลือกประเภทการสมัครแบบใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต และทำตามขั้นตอน-กรอกข้อมูล-อัพโหลดเอกสาร-รอผลการอนุมัติการลงทะเบียน-ชำระเงิน-... จนเสร็จสิ้นขั้นตอน
  เมื่อระบบแจ้งรหัสประจำตัวนักศึกษาให้ทราบ และสามารถพิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนเรียนได้เรียบร้อยเเล้ว ให้มาติดต่อทำการเทียบโอนหน่วยกิตที่คณะอีกครั้ง
  เอกสารที่ต้องนำมาติดต่อคณะ
  1. วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครเรียน
  - นักศึกษา 8 สมัครใหม่
  - นักศึกษาที่หมดสถานภาพการเป็นนักศึกษา (เพราะไม่ได้ลงทะเบียนเรียนติดต่อกัน 2 ภาคเรียน)
  - เคยศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา (Pre-Degree)
  *จากมหาวิทยารามคำแหง ให้นำทรานสคริปต์ (Transcript) ไม่จบมาด้วย*

 

การเทียบโอนหน่วยกิต

        นักศึกษาจะต้องใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต โดยจะทำการเทียบโอนวันที่สมัครเข้าเป็นนักศึกษา หากนักศึกษายังรอการประกาศผลสอบอยู่ และเกรดยังไม่เข้าระบบทรานสคริปท์ทั้งหมด ให้นักศึกษาแจ้งเจ้าหน้าที่รับสมัคร และให้ทำการชำระค่าเทียบโอนไว้ก่อน 100 บาท และหลังจากผลสอบที่รอเข้าระบบทรานสคริปท์แล้ว ให้ขอทรานสคริปท์และไปดำเนินการเทียบโอนหน่วยกิตในที่ทำการคณะที่ได้สมัครเข้าอีกครั้งหลังจากการรับสมัครฯ 

ค่าใช้จ่ายในการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่

        ดูรายละเอียดได้โดย คลิกที่นี  โดยค่าใช้จ่ายนี้ยังไม่รวมค่าเทียบโอนหน่วยกิตในกรณีนี้ หน่วยกิตละ 50 บาท(ค่าเทียบโอนหน่วยกิตสามารถชำระได้ภายหลัง ภายใน 1 ปี นับจากวันที่สมัครฯ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

        หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมประการใดๆ ให้สอบถามได้ที่ หน่วยแนะแนวและประชาสัมพันธ์ (ห้องแนะแนว) อาคาร สวป. ชั้น 4 โทรศัพท์ 02-310-8614 หรือ Facebook : สวป. ม.รามคำแหง

Similar Posts