• aroundram.com › นักศึกษาต้องรู้
วิธีลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์
สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี และพรีดีกรี ส่วนภูมิภาค

การลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษา ปริญญาตรี(ภาคปกติ) และพรีดีกรี ส่วนภูมิภาค สามารถทำได้ 3 ช่องทางคือ ลงทะเบียนเรียนที่ iregis2.ru.ac.th / ลงทะเบียนเรียนผ่านแอปพลิเคชั่น RU-Region และช่องทางสุดท้ายเหมือนเป็นการเก็บตกผู้ที่ลืมลงทะเบียนเรียนผ่าน 2 ช่องทางแรก คือการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ ถ้าใครยังไม่ทราบ เรามีวิธีมาบอก…


กำหนดวันลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์

ดูกำหนดวันลงทะเบียนเรียนได้จาก “ปฏิทินการศึกษา”
และ “คู่มือการลงทะเบียนเรียน(ส่วนภูมิภาค)”

ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์
ภาคฤดูร้อน/2565 (ส่วนภูมิภาค)
วันที่ 5-10 เมษายน 2566


สิ่งที่ต้องทราบ
 • การชำระเงินลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ต้องชำระผ่านธนานัติเท่านั้น
 • การส่งเอกสารลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ต้องฝากส่งไปรษณีย์กับบริษัทไปรษณีย์ไทยเท่านั้น
 • นักศึกษาต้องคำนวณเงินลงทะเบียนเรียนให้ถูกต้อง หากยอดเงินน้อยกว่าจะลงทะเบียนเรียนตามลำดับ และจะตัดวิชาสุดท้ายออก หากเงินเกินให้ติดต่อ สวป. ภายหลัง
 • ต้องส่งเอกสารในทันวันลงทะเบียนเรียนตามปฏิทินการศึกษา โดยถือวันประทับตราของที่ทำการไปรษณีย์เป็นสำคัญ

สิ่งที่ต้องใช้
 • คู่มือการลงทะเบียนเรียน(ส่วนภูมิภาค) ดาวน์โหลด
 • บาร์โค้ดลงทะเบียนเรียน คลิก
 • ธนาณัติไปรษณีย์ (ซื้อได้ที่ไปรษณีย์ไทย)
 • ซองไปรษณีย์เปล่า 2 ซอง (สำหรับส่งเอกสารถึงมหาวิทยาลัย และสำหรับรับใบเสร็จ)

ขั้นตอนที่ 0 : ศึกษารายละเอียดและวางแผนเลือกวิชาเรียน

ขอให้นักศึกษาอ่านรายละเอียดการลงทะเบียนเรียนใน “คู่มือการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาสมัครสอบส่วนภูมิภาค” ให้เรียบร้อย และทำการวางแผนการลงทะเบียนเรียนว่าภาคเรียนนี้จะลงทะเบียนเรียนวิชาอะไรบ้าง ซึ่งคู่มือฯนี้จะมี รายชื่อกระบวนวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน มีวันและเวลาสอบของแต่ละวิชา รวมไปถึงมี “แบบลงทะเบียนเรียน (ม.ร.34)” ที่นักศึกษาจะต้องกรอกรายละเอียดและส่งมาให้มหาวิทยาลัยด้วย


ขั้นตอนที่ 1 : กรอกข้อมูลลงใน “แบบลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์(มร.34)”

ให้นักศึกษาสั่งปริ้นท์(Print) “แบบลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ (มร.34)” ออกมาใส่กระดาษ A4 ซึ่งไฟล์เอกสารนี้อยู่ใน “เอกสารคู่มือการลงทะเบียนเรียนสำหรับนศ.ภูมิภาค” หน้าที่ 3-4
แบบฟอร์ม มร.34 หน้าแรก ให้นักศึกษากรอกข้อมูล, แปะบาร์โค้ดกระบวนวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียน และเขียนกำกับจำนวนหน่วยกิตของแต่ละวิชา และรวมจำนวนวิชาและหน่วยกิตที่ช่องด้านล่างของกระดาษ / หน้าที่สองของแบบฟอร์ม ให้กรอกรายละเอียด และคำนวณค่าใช้จ่ายการลงทะเบียนเรียนให้ครบถ้วน

วิธีพิมพ์บาร์โค้ดสำหรับแปะในแบบฟอร์ม มร.34
 • เข้าเว็บไซต์พิมพ์บาร์โค้ด http://beta-e-service.ru.ac.th:8001/misservice
 • สร้างรายการ ปี/ภาคที่จะลงทะเบียนเรียน
 • คลิกที่ลิงก์ เลือกวิชาและพิมพ์บาร์โค้ดที่จะลงทะเบียนเรียน
 • เพิ่มรหัสวิชาลงทะเบียนเรียน
 • สิ่งพิมพ์(Print)และตัดแปะบาร์โค้ดลงในแบบฟอร์ม มร.34

ขั้นตอนที่ 2 : ซื้อธนาณัติ

เมื่อกรอกข้อมูลในแบบลงทะเบียนเรียน (มร.34) และคำนวณค่าลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว ให้ซื้อไปรษณีย์ธนาณัติ ที่สาขาไปรษณีย์ไทยสาขาใดก็ได้ โดยระบุจำนวนเงินที่ซื้อเท่ากับค่าลงทะเบียนเรียนที่คำนวณได้ หากชำระไม่ครบจะถูกตัดกระบวนวิชาสุดท้ายขึ้นไปตามลำดับ (การลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ต้องชำระเงินผ่านการซื้อธนาณัติเท่านั้น) 

 • แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เค้าเตอร์ไปรษณีย์ไทยขอซื้อธนาณัติ
 • ให้ทำเครื่องหมายเลือกชนิดของธนาณัติเป็นแบบ “ธรรมดา”
 • ระบุจำนวนเงินที่ต้องการฝากส่ง ทั้งตัวเลขและตัวหนังสือให้ชัดเจน
 • ระบุที่ทำการไปรษณีย์ “รามคำแหง” พร้อมด้วยรหัสไปรษณีย์ “10241”
 • ในช่อง ชื่อผู้รับเงิน ระบุชื่อ “มหาวิทยาลัยรามคำแหง”
 • ในช่อง ชื่อผู้ฝากเงินให้ระบุ “ชื่อของนักศึกษา”
 • ในช่อง ที่อยู่ผู้รับฝากเงินให้ระบุ “ที่อยู่ของนักศึกษา”
 • กรอกจำนวนเงินตามใบลงทะเบียนเรียนให้ตรงกับจำนวนเงินที่จะฝากส่งธนาณัติด้วย

ขั้นตอนที่ 3 : เตรียมซองไปรษณีย์เปล่า จ่าหน้าซองส่งถึงตนเอง

ขอให้นักศึกษาเตรียมซองไปรษณีย์เปล่า จ่าหน้าซองถึงตนเอง โดยระบุชื่อตนเองเป็นผู้รับ ระบุที่อยู่ให้ชัดเจน แปะสแตมป์ให้อย่างน้อย 3 บาทให้เรียบร้อย โดยมหาวิทยาลัยจะใช้ซองไปรษณีย์นี้ ส่งใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนกลับไปให้นักศึกษา โดยจะส่งให้ภายหลังที่มหาวิทยาลัยดำเนินการลงทะเบียนเรียนเสร็จสิ้นแล้ว


ขั้นตอนที่ 4 : ส่งเอกสารถึงมหาวิทยาลัย

เมื่อเตรียมเอกสารข้อ (1) (2) และ (3) เรียบร้อยแล้ว ขอให้ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องอีกครั้ง จากนั้นให้นำเอกสาร (1) (2) และ (3) ใส่ซองเอกสาร ส่งถึงมหาวิทยาลัยโดยใช้บริการขนส่งของ บริษัทไปรษณีย์ไทย

จ่าหน้าซองถึง
ผู้อำนวยการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตู้ ป.ณ.1028 ปณฝ.รามคำแหง
กรุงเทพฯ 10241


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายจัดตารางสอนและลงทะเบียนเรียน สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล(สวป.) โทร. 02-310-8610, 02-310-8626
Facebook : สวป. ม.รามคำแหง

ประชาสัมพันธ์
 • ผู้สมัครที่เป็นชาวต่างประเทศ จะต้องรับการทดสอบภาษาไทยก่อนสมัครระดับปริญญาตรี(ภาคปกติ) คลิก