การย้ายคณะ

ข้อกำหนดการย้ายคณะเบื้องต้น

 • ลงทะเบียนเรียนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
 • เป็นนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ
 • ยังมีสถานภาพการเป็นนักศึกษา
 • ไม่ใช่นักศึกษาระบบพรีดีกรี(นักศึกษาพรีดีกรีแจ้งย้ายคณะ/เปลี่ยนสาขาไม่ได้)
 • ไม่ต้องเสียค่าเทียบโอนหน่วยกิต(เสียเฉพาะค่าธรรมเนียมการขอย้ายเท่านั้น)
 • ทุกวิชาที่เคยสอบผ่านจะติดตัวไปทั้งหมด ทุกเกรด ทุกวิชา
 • จะย้ายคณะก่อนค่อยลงทะเบียนเรียนวิชาของคณะใหม่ หรือจะลงทะเบียนเรียนวิชาคณะใหม่ก่อนแล้วค่อยแจ้งเรื่องก็ได้
 • แจ้งขอย้ายคณะ/สาขาวิชาใดได้บ้าง?
  สามารถขอย้ายได้ไปอยู่คณะ/สาขาวิชาในหลักสูตรปีเดียวกันเท่านั้น หมายความว่า ถ้าเรารหัส 64 เราก็สามารถขอย้ายได้ในสาขาวิชาหลักสูตรปี 64 เท่านั้น จะย้ายไปหลักสูตรปีอื่นไม่ได้
 • เปิดให้ดำเนินตลอดทั้งปีการศึกษา ไม่กำหนดช่วงเวลาเฉพาะ ย้ายช่วงใดก็ได้ก่อนเรียนจบหลักสูตร
 • ต้องแจ้งขอย้ายก่อนเรียนจบหลักสูตร (กรณีที่ขอย้ายฯ หลังจากเรียนจบครบหลักสูตร ต้องชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงิน 500 บาท)

การย้ายคณะ(ส่วนกลาง)

หลักฐานที่ต้องใช้

1. ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนภาคล่าสุด
2. บัตรประจำตัวนักศึกษา
3. ค่าธรรมเนียม200บาท

สถานที่เพื่อดำเนินการ

One Stop Service อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1 รามฯ 1
เปิดบริการในวันจันทร์-ศุกร์ (ปิดบริการวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
เวลา 08.30-16.00 น.
*เปิดการในวันหยุดเฉพาะวันหยุดที่ตรงกับการสอบไล่เท่านั้น

การย้ายคณะ(ส่วนภูมิภาค)

ดำเนินการดังนี้

1. ขอรับแบบฟอร์มการขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา
    ขอได้ที่สาขาวิทยาบริการฯทุกแห่ง หรือ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
2. กรอกแบบฟอร์มดังกล่าว พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
    2.1 สำเนาใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาปัจจุบัน
    2.2 ธนาณัติค่าธรรมเนียมการขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา เป็นเงิน 200 บาท
(กรณีที่ขอย้ายฯ หลังการเรียนจบครบหลักสูตร ต้องชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงิน 500 บาท) สั่งจ่ายมหาวิทยาลัย ปท.รามคำแหง พร้อมแนบซองเปล่า ปิดตราไปรษณียากร ราคา 3 บาทจ่าหน้าซองถึงตัวเองส่งไปที่

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (อาคาร สวป. ชั้น 2)
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-310-8614

Similar Posts