การรับสมัครนักศึกษาใหม่

ภาพหน้าจอ ขั้นตอนการสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
คุณสมบัติผู้มีสิทธิเทียบโอนหน่วยกิต

ผู้สมัครสามารถศึกษารายละเอียดของผู้มีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียน ได้จาก “ระเบียบการรับสมัคร(ส่วนกลาง)” หน้า 453 ข้อ 6 เป็นต้นไป โดยในหน้าเว็บไซต์ของระบบรับสมัครออนไลน์ จะปรากฎประเภทคุณสมบัติ(ดังภาพ) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 • จบการศึกษาสถาบันอื่น (อนุปริญญา หรือเทียบเท่าขึ้นไป)
  หมายถึง ผู้ที่จบการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวส. เป็นต้นไป(เช่น ปวส. ปริญญาตรี, โท, เอก) สามารถทำใบบันทึกผลการเรียนเป็นหลักฐานเทียบโอนหน่วยกิตกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ (ค่าเทียบโอน หน่วยละ 100 บาท)
 • ย้ายโอนจากสถาบันการศึกษาอื่น (กรณีไม่จบการศึกษาจากสถาบันอื่น)
  ผู้ที่เคยเรียนสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอื่นๆ แต่ไม่จบการศึกษาและไม่เรียนสถาบันนั้นต่อแล้ว (ลาออก, รีไทร์) สามารถนำหน่วยกิตที่สะสมได้จากสถาบันเดิม เทียบโอนมาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ จึงเรียนว่า ‘การย้ายโอน’ (ค่าเทียบโอน หน่วยละ 100 บาท)
 • หมดสถานภาพ นศ. จาก ม.ร.
  ผู้ที่เคยเรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหงมาก่อน แต่ยังไม่จบการศึกษา แต่สิ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาแล้ว (ขาดการลงทะเบียนเรียนต่อเนื่องจนขาดสภาพนักศึกษา, ครบ 8 ปีการศึกษา, ลาออกระหว่างเรียน) แต่ต้องการกลับมาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงอีกครั้ง สามารถเทียบโอนหน่วยกิตที่เคยสะสมไว้มาเรียนต่อได้ (ค่าเทียบโอน หน่วยละ 50 บาท)
 • เทียบโอนหน่วยกิต 2 สถาบัน
  กรณีเคยมีหน่วยกิตของ ม.รามคำแหง + มหาวิทยาลัยอื่นๆ นำมารวมหน่วยกิตกันได้
 • ปริญญาใบที่ 2 ม.ร. (จบใบแรกจาก ม.ร.)
  ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่จบการศึกษาปริญญาใบแรกแล้ว สามารถเทียบโอนหน่วยกิตมาเรียนอีกปริญญาได้ (ค่าเทียบโอน หน่วยละ 50 บาท)

* นิสิต/นักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ในสถาบันการศึกษาอื่น และกำลังวางแผนที่จะเรียนควบคู่กับมหาวิทยาลัยรามคำแหง จะไม่มีสิทธิเทียบโอนหน่วยกิต(เนื่องจากยังไม่จบการศึกษาจากสถาบันแรก) แต่สามารถสมัครเป็นนักศึกษาภาคปกติ แบบไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตได้

การสมัครแบบเทียบโอนหน่วยกิตผ่านระบบออนไลน์

          ผู้สมัครสามารถสมัครและเทียบโอนหน่วยกิตผ่านระบบรับสมัครได้เลย โดยมีขั้นตอนคร่าวๆ คือ เมื่อทำการกรอกข้อมูลการสมัครแล้ว ผู้สมัครจะต้องเลือกวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนี้ และให้ทำการอัพโหลเอกสารการสมัครเข้าสู่ระบบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่คณะทำการพิจารณาเอกสารการเทียบโอน โดยจะพิจารณาเอกสารการเทียบโอนควบคู่กับรายวิชาที่ผู้สมัครเลือกลงทะเบียนเรียนเอาไว้ ไม่ให้ซ้ำซ้อนกัน หากเจ้าหน้าที่อนุมัติการลงทะเบียนเรียน จึงค่อยทำการชำระเงินค่าสมัครฯ (ค่าสมัครนี้เป็นค่าลงทะเบียนเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ระบุเอาไว้ โดยยังไม่รวมกับค่าเทียบโอนหน่วยกิต) เมื่อชำระเงินค่าสมัครแล้วให้ดำเนินการในขั้นตอนการสมัครต่อไป

เทียบโอนได้กี่หน่วยกิต ?

          ผู้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ สามารถทราบจำนวนหน่วยกิตที่สามารถเทียบโอนเบื้องต้นได้ โดยดูรายละเอียดจาก “หลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิต” ที่ระบุไว้ท้ายแผนกำหนดการศึกษาของแต่ละคณะ ซึ่งอยู่ใน “ระเบียบการรับสมัคร” ดังภาพ

ค่าเทียบโอนหน่วยกิต

          ผู้ที่สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ และใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต จากวุฒิการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี และอื่นๆ สามารถทราบจำนวนหน่วยกิตที่เทียบโอนได้จากระเบียบการรับสมัครฯ โดยคิดอัตราค่าเทียบโอน หน่วยกิตละ 100 บาทเมื่อเทียบโอนหน่วยกิตมาจากสถาบันอื่น และคิดอัตราหน่วยกิตละ 50 บาทเมื่อเทียบหน่วยกิตของรามคำแหงกลับมาเรียนต่อ ผู้สมัครสามารถชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิตโดยไม่มีค่าปรับได้ภายใน 1 ปีการศึกษา(เกิน 1 ปีมีค่าปรับภาคการศึกษาละ 300 บาท) โดยไม่สามารถผ่อนชำระ หรือแบ่งเป็นงวดได้

 • ผู้ที่ทำการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย จะได้ “ใบนัดรับบัตรประจำตัวนักศึกษา” ในขั้นตอนสุดท้ายของการสมัครฯ โดยให้ทำการรับบัตรตามกำหนดการที่แจ้งไว้
 • ผู้ที่ทำการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ผ่านระบบออนไลน์ ให้ตรวจสอบวันนัดรับบัตร ได้จากเมนู “รับบัตรนักศึกษา” ซึ่งจะปรากฎในขั้นตอนสุดท้ายของสถานะรับสมัครในเว็บไซต์รับสมัคร
นอกจากนี้ ผู้สมัครยังสามารถตรวจสอบวันนัดรับบัตรได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ คลิกที่นี่
 • เข้าเว็บไซต์ http://www.regis.ru.ac.th/checkstudentcard/
 • กดปุ่ม “สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี” (ปุ่มสีน้ำเงิน)
 • ให้เริ่มทำการกรอกข้อมูล “รหัสนักศึกษา” หรือกรอก “ชื่อ” หรือกรอก “นามสกุล” ในช่องที่กำหนดไว้ ระบบจะทำการค้นหาสักครู
 • หากพบหน้าเว็บไซต์ไม่มีการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ยังไม่สามารถรับบัตรได้ กรุณารอระบบปรับปรุงข้อมูล โดยขอให้กลับมาตรวจสอบใหม่ถัดไปอีก 3-5 วันทำการ
 • หากตรวจสอบข้อมูลแล้วพบวันนัดรับบัตร ขอให้ตรวจสอบ รหัสนักศึกษา, ชื่อ, สกุล ว่าเป็นของท่านจริงหรือไม่ และทำการรับบัตรตามวัน และสถานที่ที่ได้กำหนดไว้
 • หมายเหตุ  นักศึกษาจะสามารถเริ่มตรวจสอบสถานะรับบัตรที่หน้าเว็บไซต์ได้ หลังจาก 60 วัน นับจากวันที่ทำการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่

วันเวลารับบัตร

 • นักศึกษาส่วนกลาง รับบัตรได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ม.รามคำแหง (หัวหมาก)
  วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30 น. – 15.30 น.
  (เว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์และวันหยุดธนาคาร)
 • นักศึกษาส่วนภูมิภาค ณ สาขาธนาคารไทยพาณิชย์ แต่ละจังหวัดที่ระบุไว้
  (กรุณาตรวจสอบเวลาทำการ ของธนาคารแต่ละสาขา)

เอกสารที่ใช้ในการรับบัตรประจำตัวนักศึกษา

 • นักศึกษาทั่วไปและพรีดีกรี เตรียมเอกสาร ดังนี้
  • บัตรประชาชนตัวจริง(ที่ไม่หมดอายุ) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
  • หลักฐานการลงทะเบียนเรียน (ใบเสร็จชำระเงิน)
 • พระภิกษุสงฆ์ เตรียมเอกสาร ดังนี้
  • ใบสุทธิตัวจริง  พร้อมสำเนาใบสุทธิและทะเบียนบ้านอย่างละ 1 ฉบับ
  • หลักฐานการลงทะเบียนเรียน (ใบเสร็จชำระเงิน)
 • ห้ามรับบัตรนักศึกษาแทนกันทุกกรณี เนื่องจากต้องลงลายมือชื่อเพื่อเปิดบัญชีกับธนาคาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานบัตรประจำตัวนักศึกษา
โทร. 02-3108605 และ 02-310-8000 ต่อ 4820

ผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์

         ผู้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ผ่านระบบออนไลน์ ผู้สมัครจะต้องชำระเงินค่าสมัครภายใน 3 วันหลังจากกรอกข้อมูลและลงทะเบียนเรียนในระบบ โดยสามารถเลือกวิธีการชำระเงินค่าสมัครได้เพียง 1 วิธี จาก 4 วิธีการ ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

ต้องซื้อหนังสืออะไรบ้าง ?

มหาวิทยาลัยจัดพิมพ์หนังสือเพื่อให้นักศึกษาใช้ประกอบการเรียน โดย “ชื่อหนังสือ” นั้นจะตรงกับ “รหัสวิชา” นักศึกษาสามารถเลือกซื้อหนังสือตามรหัสวิชาที่ลงทะเบียนเรียนได้เลย

ราคาหนังสือ

ตรวจสอบราคาหนังสือ/ตำราเรียนของมหาวิสามารถตรวจสอบราคาหนังสือแต่ละเล่มได้ที่เว็บไซต์ของสำนักพิมพ์ ม.ร. http://www.rupress.ru.ac.th/bookstore/ และทำการค้นหาชื่อหนังสือตามรหัสวิชาตามที่ต้องการ

ช่องทางการสั่งซื้อหนังสือ
 • เสื้อ/กระโปรง/กางเกง สามารถเลือกซื้อสถานที่ใดก็ได้ตามความสะดวก
 • ตุ้งติ้ง/เข็มกลัดพ่อขุน/เข็มขัดตรามหาวิทยาลัย มีจำหน่ายที่สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง และช่องทางออนไลน์ของสำนักพิมพ์ หรือเลือกซื้อที่ใดก็ได้ตามความสะดวก
 • คำแนะนำของรอบรั้วรามฯ : นักศึกษาสามารถปรับการแต่งกายตามสไตล์ของตัวเองได้ แต่ควรอยู่บนพื้นฐานความเรียบร้อยเหมาะสมกับเวลาและสถานที่

หลักจากที่ทำการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาใหม่ทุกท่านสามารถจัดทำ “ตารางเรียน” ส่วนบุคคลเอาไว้ใช้ประกอบหากต้องการมาเรียนที่มหาวิทยาลัย และตารางเรียนที่จะแนะนำวิธีการทำนี้ จะมีรายละเอียดการสอบ/วันสอบไล่ปลายภาคของเราอยู่ด้วย

อ่านวิธีการทำตารางเรียนของตัวเองได้ที่นี่ คลิก

หากนักศึกษาที่สมัครใหม่ ต้องการลงทะเบียนเรียนเพิ่ม, สับเปลี่ยนวิชา หรือแก้ไขวิชาที่ได้ทำการยืนยันการลงทะเบียนในขั้นตอนการสมัครไปเรียบร้อยแล้ว สามารถดำเนินการขอแก้ไขการลงทะเบียนเรียนโดยการ “บอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา” ได้ 1 ครั้ง ผ่านระบบ e-Service ตามกำหนดการที่มหาวิทยาลัยแจ้งไว้ในปฏินการศึกษา

การบอกเลิก-บอกเพิ่ม คืออะไร

คือการแก้ไขการลงทะเบียนเรียน หากพบว่า อยากลงทะเบียนเรียนเพิ่มอีก 1,2,3,… วิชา หรือ ต้องการนำวิชาใดๆออกไปและนำวิชาใหม่มาทดแทน โดยคำนวณหน่วยกิตแล้วต้องอยู่ระหว่าง 9-22 หน่วยกิต

ตัวอย่างที่ 1

ตอนแรก ลงทะเบียนเรียนไป 12 หน่วยกิต จำนวน 4 วิชา ประกอบด้วย
– วิชา A (จำนวน 3 หน่วยกิต)
– วิชา B (จำนวน 3 หน่วยกิต)
– วิชา C (จำนวน 3 หน่วยกิต)
– วิชา D (จำนวน 3 หน่วยกิต)
แต่ต้องการลงทะเบียนเรียนวิชา E, F, G เพิ่มเติมก็ได้ โดยแจ้ง “บอกเพิ่ม” วิชาจำนวน 3 วิชาดังกล่าว แต่คำนวณหน่วยกิตแล้วต้องไม่เกิน 22 หน่วยกิต

ตัวอย่างที่ 2

ตอนแรก ลงทะเบียนเรียนไป 12 หน่วยกิต จำนวน 4 วิชา ประกอบด้วย
– วิชา A (จำนวน 3 หน่วยกิต)
– วิชา B (จำนวน 3 หน่วยกิต)
– วิชา C (จำนวน 3 หน่วยกิต)
– วิชา D (จำนวน 3 หน่วยกิต)
แต่พบว่า ไม่ต้องการเรียนวิชา D อีกต่อไปแล้ว แต่จะเปลี่ยนเป็นวิชา E (จำนวน 3 หน่วยกิตเท่าเดิม) เข้ามาแทน กรณีนี้ก็สามารถทำได้ โดยแจ้ง “บอกเลิก” วิชา D ออกไป และแจ้ง “บอกเพิ่ม” วิชา E เข้ามาแทน โดยคำนวณหน่วยกิตสรุปแล้วเท่าเดิม (ไม่สามารถบอกเลิกวิชา D ออกไปเฉยๆนะ แต่ต้องมีวิชาอื่นเข้ามาแทนด้วย)

เมื่อทราบข้อมูลแล้ว ไม่ต้องห่วงเลยว่าวิชาที่เราลงทะเบียนตอนสมัครนั้นจะแก้ไขไม่ได้ ตอนนี้ขอให้ดำเนินการสมัครให้เสร็จสิ้นทุกขั้นตอน วางแผนว่าจะสับเปลี่ยน หรือนำวิชาใดเข้า/ออกแบบไหนได้เลย และรอกำหนดการ “บอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา” ได้เลย

บอกเลิก-บอกเพิ่ม ทำได้ตอนไหน ดูได้จากปฏิทินการศึกษา คลิกเลย

การลงทะเบียนเรียน

มหาวิทยาลัยได้จัดทำ “ปฏิทินการศึกษา”

ที่เป็นตารางกำหนดวันสำคัญต่างๆ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่อให้นักศึกษาใช้วางแผนการศึกษาได้ตลอดทั้งภาคการศึกษา โดยกำหนดการดังกล่าวประกอบด้วย

 • วันเริ่มบรรยาย(เปิดเทอม)
 • วันลงทะเบียน (ออนไลน์, ไปรษณีย์, ด้วยตนเอง)
 • วันลงทะเบียนสอบซ่อม
 • วันสอบระบบ e-Testing
 • วันบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา
 • วันสอบซ่อม
 • วันสอบไล่
ดูปฏิทินการศึกษา ผ่านเว็บไซต์ของรอบรั้วรามฯ  คลิกที่นี่

นอกจากนี้ นักศึกษาดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษานั้นๆ ได้จากเว็บไซต์ สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล หรือ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย ดังนี้
สวป.  http://www.regis.ru.ac.th
รอบรั้วรามฯ https://www.aroundram.com/yearplan/

ช่องทางการลงทะเบียนเรียน

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเปิดช่องทางการรับลงทะเบียนเรียนในทุกภาคการศึกษาปกติ และการลงทะเบียนสอบซ่อม คือ

 • เว็บไซต์ www.iregis2.ru.ac.th
 • แอปพลิเคชั่น RU-Regis (ส่วนกลาง) และ RU-Region (ส่วนภูมิภาค)
 • ไปรษณีย์
 • ลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัย (งดการลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัยเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19)

โดยแต่ละช่องทางมีกำหนดการเปิดระบบรับลงทะเบียนเรียนแตกต่างกัน ขอให้นักศึกษาตรวจสอบกำหนดวันลงทะเบียนเรียน/ลงทะเบียนสอบซ่อม ตามกำหนดการในปฏิทินการศึกษา

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น RU-Regis (ส่วนกลาง)

ระบบปฏิบัติการ iOS
ระบบปฏิบัติการ Android

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น RU-Region (ส่วนภูมิภาค)

ระบบปฏิบัติการ iOS
ระบบปฏิบัติการ Android

การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน

นักศึกษาสามารถปริ้นท์(Print) ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน ทั้งฉบับจริง และฉบับสำเนาได้ด้วยตัวเองโดยไม่มีค่าใช้จ่าย จากระบบ e-Service ที่ https://beta-e-service.ru.ac.th/ 

หมายเหตุ
 • ใบเสร็จฯฉบับจริง ที่ปริ้นท์จากระบบ e-Service กดปริ้นท์ได้ 1 ครั้งเท่านั้น
 • ใบเสร็จฯฉบับสำเนา กดปริ้นท์จากระบบ e-Service ได้ไม่เกิน 100 ครั้ง
 • หากไม่มีความจำเป็นต้องใช้ใบเสร็จฯฉบับจริง ไม่ต้องปริ้นท์ออกมา
 • เมื่อลงทะเบียนเรียนเสร็จแล้ว จะยังไม่สามารถปริ้นท์ใบเสร็จลงทะเบียนเรียนออกมาได้ในทันที  โดยมหาวิทยาลัยจะประกาศกำหนดวันที่สามารถเริ่มพิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภายหลัง

การขอสำเนาใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัย

ขอได้ที่ One Stop Service อาคารกงไกรลาศ(KLB) ชั้น 1 ม.รามฯ 1 หัวหมาก
เวลา 08.30-16.00 น. เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์ และวันหยุดที่มีการสอบ (ปิดบริการวันหยุดราชการ)

หมายเหตุ
 • การขอสำเนาใบเสร็จฯที่มหาวิทยาลัย มีค่าบริการฉบับละ 10 บาท
 • การขอสำเนาใบเสร็จฯที่มหาวิทยาลัย จะได้รับใบเสร็จฉบับสำเนาเท่านั้น (หากต้องการฉบับจริง ให้ปริ้นท์เองผ่านระบบ e-Service)

ลงทะเบียนผิด แก้ไขโดยการ “บอกเลิก-บอกเพิ่ม”

หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนผิดพลาด สามารถทำการแก้ไขการลงทะเบียนเรียนได้ 1 ครั้ง โดยมหาวิทยาลัยจะกำหนดวันที่เปิดระบบให้ทำการ “บอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา” (ดูกำหนดการได้จากปฏิทินการศึกษา) โดยสามารถทำการสับเปลี่ยนกระบวนวิชาโดยมีหน่วยกิตเท่าเดิม หรือลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติม(หน่วยกิตเพิ่มขึ้น)และชำระเงินค่าหน่วยกิตที่เพิ่มขึ้นด้วย

 กรณีที่สามารถทำการบอกเลิก-บอกเพิ่มได้
 • เดิมลงทะเบียนเรียนแล้ว 9 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชา A, B และ C วิชาละ 3 หน่วยกิต แต่ต้องการถอนวิชา C ออกไป(บอกเลิก) และสลับวิชา D เข้ามาแทน(บอกเพิ่ม) โดยคำนวณหน่วยกิตสุดท้ายแล้วเท่าคงเหลือเท่าเดิมคือ 9 หน่วยกิต
 • เดิมลงทะเบียนเรียนแล้ว 9 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชา A, B และ C วิชาละ 3 หน่วยกิต แต่ต้องการลงทะเบียนวิชา D เพิ่มเข้าไปอีก 3 หน่วยกิต โดยคำนวณหน่วยกิตสุดท้ายแล้วเป็น 12 หน่วยกิต (ชำระค่าหน่วยกิตเพิ่ม 3 หน่วยกิต)
 กรณีที่สามารถทำการบอกเลิก-บอกเพิ่มไม่ได้
 • เดิมลงทะเบียนเรียนแล้ว 9 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชา A, B และ C วิชาละ 3 หน่วยกิต แต่ต้องการถอนวิชา C ออกไปเฉยๆ(บอกเลิก) โดยไม่มีวิชาอื่นใดมาแทน
ช่องทางการบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา
 • ดำเนินการผ่านระบบ e-Service ที่ https://beta-e-service.ru.ac.th/  โดยทำตามขั้นตอน และรอเจ้าหน้าที่อนุมัติการขอแก้ไขวิชา อย่าลืมดูปฏิทินการศึกษาก่อนว่าเปิดให้บอกเลิก-เพิ่มเมื่อไหร่

สูตรคำนวณค่าใช้จ่ายการลงทะเบียนเรียน

นักศึกษาภาคปกติ (ส่วนกลาง) รหัส 60 เป็นต้นไป

ภาค 1-2
ภาคฤดูร้อน
ลงทะเบียนสอบซ่อม

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สวป. (http://www.iregis2.ru.ac.th/regiscenter/fee.jsp)

สูตรคำนวณค่าใช้จ่ายการลงทะเบียนเรียน

นักศึกษาพรีดีกรี (ส่วนกลาง) รหัส 60 เป็นต้นไป

ภาค 1-2
ภาคฤดูร้อน
ลงทะเบียนสอบซ่อม

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สวป. (http://www.iregis2.ru.ac.th/regiscenter/fee.jsp)

สูตรคำนวณค่าใช้จ่ายการลงทะเบียนเรียน

*ค่าใช้จ่ายที่ปรากฎในตาราง ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการสอบ วิชาละ 60 บาท*

นักศึกษาภาคปกติ (ส่วนภูมิภาค) รหัส 60 เป็นต้นไป

นักศึกษาพรีดีกรี (ส่วนภูมิภาค) รหัส 60 เป็นต้นไป

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สวป. (http://www.iregis2.ru.ac.th/regiscenter/fee.jsp)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สวป. (http://www.iregis2.ru.ac.th/regiscenter/fee.jsp)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สวป. (http://www.iregis2.ru.ac.th/regiscenter/fee.jsp)

ลืมลงทะเบียนเรียน หมดเขตวันลงทะเบียนเรียนแล้ว ทำอย่างไร ?

หากนักศึกษาขาดการลงทะเบียนเรียนเกิน 2 ภาคปกติ(ภาค 1-2) ไม่นับภาคฤดูร้อน จะทำให้ขาดสถานภาพการเป็นนักศึกษาโดยปริยาย

ดังนั้น
 • หากขาดการลงทะเบียนเรียนเทอมนี้เพียงเทอมเดียว ให้รอลงทะเบียนเรียนเทอมต่อไปได้เลย นักศึกษายังมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนเทอมต่อไปได้อยู่ โดยค่าบำรุงการศึกษาในเทอมที่ไม่ได้ลงทะเบียน จะถูกบวกรวมเข้ากับค่าลงทะเบียนเทอมหน้าอัตโนมัติ
 • หากขาดการลงทะเบียนเรียนเทอม 1-2 ครบ 2 ภาคปกติแล้ว ให้รอลงทะเบียนเรียนเทอมต่อไป มิเช่นนั้นจะขาดสถานภาพการเป็นนักศึกษา (หาดขาดสถานภาพการเป็นนักศึกษาแล้ว จะต้องสมัครเรียนใหม่)
 • สมมติ(1) ลงทะเบียนเรียนครั้งสุดท้ายคือ ภาค 1/60 แล้วขาดลงทะเบียนเรียนภาค 2/60 และ ภาคฤดูร้อน/60 และ ภาค 1/61 รวมได้ 2 ภาคปกติ(นับเฉพาะภาค 1-2 ไม่นับภาคฤดูร้อน) และถ้าไม่มาลงทะเบียนเรียนเทอม 2/61 ก็จะทำให้ขาดสถานภาพการเป็นนักศึกษาโดยอัตโนมัติ ดังนั้นให้มาลงเทอม 2/61 เพื่อคงสถานภาพฯต่อไป

นักศึกษาสามารถตรวจสอบสถานภาพการเป็นนักศึกษาได้ที่ อาคาร สวป.

ตารางเรียน ม.ร.30

ดาวน์โหลดตารางเรียน ม.ร. 30 ของทุกภาคการศึกษาจากเว็บไซต์ สวป.
คลิกที่นี่ 

งานทะเบียนนักศึกษา

มหาวิทยาลัยได้จัดทำ “ปฏิทินการศึกษา”

ที่เป็นตารางกำหนดวันสำคัญต่างๆ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่อให้นักศึกษาใช้วางแผนการศึกษาได้ตลอดทั้งภาคการศึกษา โดยกำหนดการดังกล่าวประกอบด้วย

 • วันเริ่มบรรยาย(เปิดเทอม)
 • วันลงทะเบียน (ออนไลน์, ไปรษณีย์, ด้วยตนเอง)
 • วันลงทะเบียนสอบซ่อม
 • วันสอบระบบ e-Testing
 • วันบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา
 • วันสอบซ่อม
 • วันสอบไล่
ดูปฏิทินการศึกษา ผ่านเว็บไซต์ของรอบรั้วรามฯ  คลิกที่นี่

นอกจากนี้ นักศึกษาดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษานั้นๆ ได้จากเว็บไซต์ สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล หรือ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย ดังนี้
สวป.  http://www.regis.ru.ac.th/
รอบรั้วรามฯ https://www.aroundram.com/yearplan/

ข้อกำหนดการย้ายคณะเบื้องต้น
 • ลงทะเบียนเรียนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
 • เป็นนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ
 • ยังมีสถานภาพการเป็นนักศึกษา
 • ไม่ใช่นักศึกษาระบบพรีดีกรี(นักศึกษาพรีดีกรีแจ้งย้ายคณะ/เปลี่ยนสาขาไม่ได้)
 • ไม่ต้องเสียค่าเทียบโอนหน่วยกิต(เสียเฉพาะค่าธรรมเนียมการขอย้ายเท่านั้น)
 • ทุกวิชาที่เคยสอบผ่านจะติดตัวไปทั้งหมด ทุกเกรด ทุกวิชา
 • จะย้ายคณะก่อนค่อยลงทะเบียนเรียนวิชาของคณะใหม่ หรือจะลงทะเบียนเรียนวิชาคณะใหม่ก่อนแล้วค่อยแจ้งเรื่องก็ได้
 • เมื่อแจ้งย้ายแล้วจะต้องเรียนหลักสูตรของปีการศึกษาที่สมัคร (หากรหัส 58 ก็ต้องเรียนตามหลักสูตรปี 58 ของคณะใหม่ที่จะย้ายไป)
 • เปิดให้ดำเนินตลอดทั้งปีการศึกษา ไม่กำหนดช่วงเวลาเฉพาะ ย้ายช่วงใดก็ได้ก่อนเรียนจบหลักสูตร
 • ต้องแจ้งขอย้ายก่อนเรียนจบหลักสูตร กรณีที่ขอย้ายฯ หลังจากเรียนจบครบหลักสูตร ต้องชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงิน 500 บาท)
การย้ายคณะ(ส่วนกลาง)
หลักฐานที่ต้องใช้

1. ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนภาคล่าสุด
2. บัตรประจำตัวนักศึกษา
3. ค่าธรรมเนียม200บาท

สถานที่เพื่อดำเนินการ

One Stop Service อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1 รามฯ 1
เปิดบริการในวันจันทร์-ศุกร์ (ปิดบริการวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) เวลา 08.30-16.00 น.
*เปิดการในวันหยุดเฉพาะวันหยุดที่ตรงกับการสอบไล่เท่านั้น

การย้ายคณะ(ส่วนภูมิภาค)
ดำเนินการดังนี้

1. ขอรับแบบฟอร์มการขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา
    ขอได้ที่สาขาวิทยาบริการฯทุกแห่ง หรือ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
2. กรอกแบบฟอร์มดังกล่าว พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
    2.1 สำเนาใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาปัจจุบัน
    2.2 ธนาณัติค่าธรรมเนียมการขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา เป็นเงิน 200 บาท
(กรณีที่ขอย้ายฯ หลังการเรียนจบครบหลักสูตร ต้องชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงิน 500 บาท) สั่งจ่ายมหาวิทยาลัย ปท.รามคำแหง พร้อมแนบซองเปล่า ปิดตราไปรษณียากร ราคา 3 บาทจ่าหน้าซองถึงตัวเองส่งไปที่

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (อาคาร สวป. ชั้น 2)
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-310-8614

การตรวจสอบสถานภาพด้วยตนเอง

          มหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ทุก ๆ ปีการศึกษา (ไม่บังคับลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน)  หากขาดการลงทะเบียนเรียนเกิน 2 ภาคปกติ(เฉพาะภาค 1 และภาค 2 เท่านั้น ไม่นับภาคฤดูร้อน) จะทำให้หมดสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
ตัวอย่าง
(1) ลงทะเบียนเรียนครั้งล่าสุดคือภาค ฤดูร้อน/63
     ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน 1/64 , 2/64 และ ภาคฤดูร้อน/64
     พบว่า  ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนครบ 2 ภาคเรียนปกติ
       กรณีนี้ยังสามารถลงทะเบียนเรียนภาค 1/65 ได้ หากไม่ลงทะเบียนเรียนภาค 1/65 จะทำให้ขาดสถานภาพการเป็นนักศึกษาทันที
(2) ลงทะเบียนเรียนครั้งล่าสุดคือภาค ฤดูร้อน/63
     ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน 1/64 , 2/64 , ภาคฤดูร้อน/64, ภาค 1/65
     พบว่า  ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนเกิน 2 ภาคเรียนปกติแล้ว (ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน 3 ภาคปกติ)
     ✘ กรณีนี้ทำให้ขาดสถานภาพการเป็นนักศึกษาไปแล้ว ทำให้ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้อีก หากต้องการเรียนต่อ จะต้องสมัครเป็นนักศึกษาใหม่อีกครั้ง
(3) ลงทะเบียนเรียนครั้งล่าสุดคือภาค 1/64
     ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน 2/64 
     พบว่า  ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนเพียง 1 ภาคปกติ
✓ กรณีนี้สามารถลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน/64 ได้ หรือจะข้ามไปลงทะเบียนเรียนภาค 1/65 เลยก็ได้

การชำระค่ารักษาสถานภาพ

          หากนักศึกษาพบว่า ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนเพราะลงทะเบียนเรียนตามกำหนดไม่ทัน สามารถชำระเงินค่ารักษาสถานภาพของภาคการศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนได้ โดยมหาวิทยาลัยจะเปิดระบบให้ “ชำระเงินค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา” ได้ตามกำหนดการ เมื่อชำระเงินแล้วนักศึกษาจะมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาในภาคเรียนนั้น และเสมือนว่าไม่ได้ขาดการลงทะเบียนเรียน*
          หากนักศึกษาพบว่าลืม “ชำระเงินค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา” ตามกำหนดการที่มหาวิทยาลัยแจ้งไว้ และตรวจสอบแล้วว่ายังมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนถัดไปได้อยู่ สามารถรอลงทะเบียนเรียนภาคเรียนถัดไปได้เลย โดยค่ารักษาสถานภาพจะถูกเพิ่มเข้าไปกับการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนถัดไปอัตโนมัติ

การนับปีการศึกษา

– นักศึกษาที่สมัครเรียนในหลักสูตร 4 ปี มีอายุสถานภาพนักศึกษา 8 ปีการศึกษา (24 ภาคการศึกษา)
– นักศึกษาที่สมัครเรียนในหลักสูตร 5 ปี มีอายุสถานภาพนักศึกษา 10 ปีการศึกษา (30 ภาคการศึกษา)
* ทั้งนี้ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนอย่างต่อเนื่อง หรือขาดการลงทะเบียนเรียนไม่เกินที่กำหนด จึงจะยังคงสถานภาพได้ตามที่ระบุไว้ได้
ตัวอย่าง
– สมัครเรียนเมื่อ ภาค 1/2561 ในหลักสูตร 4 ปี หากลงทะเบียนเรียนอย่างต่อเนื่อง สามารถลงทะเบียนเรียนได้ถึงภาค ฤดูร้อน/2568 เป็นภาคเรียนสุดท้าย (รวม 24 ภาคการศึกษา)
– สมัครเรียนเมื่อ ภาค 2/2561 ในหลักสูตร 4 ปี หากลงทะเบียนเรียนอย่างต่อเนื่อง สามารถลงทะเบียนเรียนได้ถึงภาค 1/2569 เป็นภาคเรียนสุดท้าย (รวม 24 ภาคการศึกษา)

ผู้ที่ทำบัตรนักศึกษาหาย(ส่วนกลาง)

หากนักศึกษาทราบว่าบัตรประจำตัวนักศึกษาหาย ให้รีบดำเนินการแจ้งอายัดบัตรเป็นอันดับแรก
บัตรนักศึกษาที่เป็นของธนาคารไทยพาณิชย์ แจ้ง Call Center 02-777-7777 (เมื่อแจ้งอายัดแล้วบัตรจะไม่สามารถใช้งานธุรกรรมของธนาคารได้อีก) จากนั้นให้ดำเนินการทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใบใหม่กับทางมหาวิทยาลัย

หลักฐานที่ต้องใช้
 1. ใบแจ้งความ “บัตรประจำตัวนักศึกษาหาย” ขอได้ที่โรงพัก/สถานีตำรวจที่ใดก็ได้
 2. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ 100 บาท ชำระค่าธรรมเนียมได้ที่กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ชั้น1 รามฯ1  (เวลาทำการกองคลัง 8:30-15:00น)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สถานที่

ติดต่อขอทำบัตรฯใหม่ได้ที่
ฝ่ายทะเบียนประวัติฯ อาคาร สวป. ชั้น2
ให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:00น.
(ปิดบริการวันหยุดราชการ)
ช่วงที่มหาวิทยาลัยปิดทำการเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ขอให้นักศึกษางดการดำเนินการชั่วคราว และเดินทางมาทำบัตรในช่วงสถานการณ์ปกติ (มหาวิทยาลัยปิดทำการ 1-31 พฤษภาคม แนะนำให้มาทำบัตรช่วงเดือนมิถุนายน)

หมายเหตุ
 • โปรดแต่งกายสุภาพ เสื้อมีปก เนื่องจากต้องถ่ายภาพทำบัตรใหม่
 • นักศึกษาจะยังไม่ได้รับบัตรใหม่ทันที ต้องรอประมาณ 30 วัน โดยจะได้รับ “ใบนัดรับบัตร” และ “แผ่น ม.ร.2” แนบติดกัน โดยใช้เอกสารทั้งสองใบนี้ แทนบัตรนักศึกษาชั่วคราวจนกว่าจะได้รับบัตรใหม่ (ใช้เป็นหลักฐานแทนบัตรจริงเพื่อเข้าห้องสอบได้)
 • นักศึกษาส่วนกลาง รับบัตรที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง หัวหมาก (ตึก สวป.)

การแจ้งขอเปลี่ยนชื่อ, สกุล, คำนำหน้า, ยศ

นักศึกษาสามารถแจ้งขอเปลี่ยนชื่อ – สกุล, คำนำหน้านาม และชั้นยศ ได้โดยให้เตรียมเอกสารดังนี้

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบ
 1. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ – สกุล, คำนำหน้านาม, ชั้นยศ จำนวน 2 ชุด
 2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ชุด
 3. ใบเสร็จค่าธรรมเนียมทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ (ชำระเงินที่กองคลัง อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 จำนวน 100 บาท)
 4. กรณีสำเร็จการศึกษา ประสงค์เปลี่ยนชื่อ – สกุล, คำนำหน้านาม และชั้นยศ จะต้องขอเปลี่ยนชื่อ – สกุล, คำนำหน้านาม และชั้นยศ ก่อนแจ้งจบการศึกษาที่ฝ่ายทะเบียนคณะที่นักศึกษาสังกัด
  โดยชำระค่าธรรมเนียม 5 บาท ณ จุดบริการ ไม่ต้องทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ทั้งนี้ นักศึกษาต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษา และใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน(ถ้ามี) ในภาคปัจจุบันมาด้วย พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
สถานที่

ฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา
อาคารสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (อาคาร สวป.) ชั้น 2 ม.รามฯ1
เวลา 08.30-16.00 น.
เปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์ (ปิดบริการในวันหยุดราชการ)

การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน

นักศึกษาสามารถปริ้นท์(Print) ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน ทั้งฉบับจริง และฉบับสำเนาได้ด้วยตัวเองโดยไม่มีค่าใช้จ่าย จากระบบ e-Service ที่ https://beta-e-service.ru.ac.th/  ตั้งแต่ภาค 1/2563 เป็นต้นไป

หมายเหตุ
 • ใบเสร็จฯฉบับจริง ที่ปริ้นท์จากระบบ e-Service กดปริ้นท์ได้ 1 ครั้งเท่านั้น
 • ใบเสร็จฯฉบับสำเนา กดปริ้นท์จากระบบ e-Service ได้ไม่เกิน 100 ครั้ง
 • หากไม่มีความจำเป็นต้องใช้ใบเสร็จฯฉบับจริง ไม่ต้องปริ้นท์ออกมา
 • เมื่อลงทะเบียนเรียนเสร็จแล้ว จะยังไม่สามารถปริ้นท์ใบเสร็จลงทะเบียนเรียนออกมาได้ในทันที  โดยมหาวิทยาลัยจะประกาศกำหนดวันที่สามารถเริ่มพิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภายหลัง
การขอสำเนาใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัย

ขอได้ที่ One Stop Service อาคารกงไกรลาศ(KLB) ชั้น 1 ม.รามฯ 1 หัวหมาก
เวลา 08.30-16.00 น. เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์ และวันหยุดที่มีการสอบ (ปิดบริการวันหยุดราชการ)

หมายเหตุ
 • การขอสำเนาใบเสร็จฯที่มหาวิทยาลัย มีค่าบริการฉบับละ 10 บาท
 • การขอสำเนาใบเสร็จฯที่มหาวิทยาลัย จะได้รับใบเสร็จฉบับสำเนาเท่านั้น (หากต้องการฉบับจริง ให้ปริ้นท์เองผ่านระบบ e-Service)
(1) ใบตรวจสอบผลการศึกษา (Check Grade)

ตรวจสอบผลการศึกษา (Check Grade) ทุกรหัส
ดำเนินการขอได้ที่ One Stop Service อาคารกงไกรลาศ(KLB) ชั้น 1 ม.รามฯ 1 หัวหมาก
เวลา 08.30-16.00 น. เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์ และวันหยุดที่มีการสอบ (ปิดบริการวันหยุดราชการ)

ค่าธรรมเนียมการให้บริการ

– นักศึกษาภาคปกติ 40.- บาท
– นักศึกษาภาคพิเศษ 200.- บาท

(2) การขอใบรับรองผลไม่สำเร็จการศึกษา (Transcript)

นักศึกษาส่วนกลาง และนักศึกษาส่วนภูมิภาค (ภาคปกติ)
ดำเนินการด้วยตนเอง หรือผู้อื่นดำเนินการแทน

หลักฐานที่ต้องใช้

1. บัตรประจำตัวนักศึกษา
2. ค่าธรรมเนียม ภาษาไทยหรืออังกฤษ ภาษาละ 50 บาท (เลือกขอภาษาเดียวหรือทั้ง 2 ภาษาก็ได้)

สถานที่

นำหลักฐานทั้งหมด ไปติดต่อที่งาน  One Stop Service  อาคาร KLB (กงไกรลาศ)  ชั้น ๑  เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์  เวลา 08.30-16.00 น. (ปิดบริการวันหยุดราชการ)
*เปิดบริการในวันหยุดเฉพาะวันหยุดที่มีการสอบเท่านั้น

การขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา

นักศึกษาส่วนกลางและนักศึกษาส่วนภูมิภาค  ยื่นด้วยตนเองหรือผู้ดำเนินการแทนใช้หลักฐาน ดังนี้

หลักฐานที่ต้องใช้

1.  บัตรประจำตัวนักศึกษา
2.  ค่าธรรมเนียม 50 บาท
3.  รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว  4 รูป
4.  กรณีให้ผู้อื่นดำเนินการแทน  ให้ผู้ดำเนินการแทน  นำบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นขอ และผู้ดำเนินการแทนไปด้วย

สถานที่

นำหลักฐานทั้งหมด ไปติดต่อที่งาน  One Stop Service  อาคาร KLB (กงไกรลาศ)  ชั้น ๑  เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์  เวลา 08.30-16.00 น. (ปิดบริการวันหยุดราชการ)
*เปิดบริการในวันหยุดเฉพาะวันหยุดที่มีการสอบเท่านั้น

ยื่นขอทางไปรษณีย์

ให้เตรียมหลักฐานต่อไปนี้
1.  สำเนาบัตรนักศึกษา (รับรองสำเนาถูกต้อง ๑ ฉบับ)
2.  รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว  1 รูป
3.  ธนาณัติราคา 120 บาท (ค่าใบรับรอง 50 บาท  ค่าจัดส่ง 70 บาท)
สั่งจ่าย “หัวหน้าฝ่ายประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ ปณ.รามคำแหง 10241”
4.  สำเนาใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียนเรียนภาคปัจจุบัน
5. กระดาษเปล่าเขียนชื่อ-สกุล, หมายเลขโทรศัพท์เพื่อการติดต่อกลับ

นำหลักฐานทั้งหมดใส่ซองแล้วส่งมาที่

“หัวหน้าฝ่ายประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ”
สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป.)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร ฯ 10240

คลิกอ่านรายละเอียดและกำหนดการ ประจำปีการศึกษา 2564 ได้ที่นี่ คลิก

การแจ้งจบการศึกษา

เมื่อนักศึกษาตรวจสอบด้วยตนเองแล้วว่าเรียนครบหลักสูตรแล้ว(สอบผ่านทุกวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว) และผลสอบประกาศผลเรียบร้อยแล้ว ขอให้ติดต่อคณะที่สังกัด เพื่อแจ้งจบการศึกษา โดยแต่ละคณะมีรายละเอียดการขอแจ้งจบการศึกษาคล้ายคลึงกัน ขอให้นักศึกษาสอบถามรายละเอียดดังกล่าว(กำหนดวันแจ้งจบ, หลักฐานที่ต้องใช้) กับทางคณะโดยตรง

การสอบไล่

การสอบไล่ ภาค 2/2563

มหาวิทยาลัย ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบไล่ภาค 2/2563 ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้เป็นการสอบผ่านระบบออนไลน์หรือรูปแบบที่เหมาะสมทุกกระบวนวิชา เราขอแนะนำให้น้องๆที่เพิ่งทราบเรื่องนี้ ดำเนินการต่อไปนี้

 1. ตรวจสอบรายละเอียดและช่องทางการสอบไล่ของแต่ละวิชาที่ www.inform.ru.ac.th (วิชาที่เราลงทะเบียนเรียนนั้น เป็นวิชาที่สังกัดในคณะไหน ให้ดูรายละเอียดจากเมนูคณะนั้น)
 2. ศึกษาแนวปฏิบัติการสอบไล่
 3. สมัครระบบอีเมลมหาวิทยาลัย (RU-Mail)
 4. กดติดตามเพจของมหาวิทยาลัย และเพจคณะเพื่อติดตามข่าวสาร อาทิ
  สวป. ม.รามคำแหง
  PR Ramkhamhaeng University
  – อัพเดทหมายเลขโทรศัพท์ของตัวเอง เพื่อรับข่าวสารทาง SMS (อัพเดทได้ที่ระบบ e-Service)

มหาวิทยาลัยได้จัดทำ “ปฏิทินการศึกษา”

ที่เป็นตารางกำหนดวันสำคัญต่างๆ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่อให้นักศึกษาใช้วางแผนการศึกษาได้ตลอดทั้งภาคการศึกษา โดยกำหนดการดังกล่าวประกอบด้วย

 • วันเริ่มบรรยาย(เปิดเทอม)
 • วันลงทะเบียน (ออนไลน์, ไปรษณีย์, ด้วยตนเอง)
 • วันลงทะเบียนสอบซ่อม
 • วันสอบระบบ e-Testing
 • วันบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา
 • วันสอบซ่อม
 • วันสอบไล่
ดูปฏิทินการศึกษา ผ่านเว็บไซต์ของรอบรั้วรามฯ  คลิกที่นี่

นอกจากนี้ นักศึกษาดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษานั้นๆ ได้จากเว็บไซต์ สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล หรือ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย ดังนี้
สวป.  http://www.regis.ru.ac.th/
รอบรั้วรามฯ https://www.aroundram.com/yearplan/

หรือดูรายละเอียดได้จาก “ตารางสอบไล่รายบุคคล” ในหัวข้อถัดไป

ตารางสอบไล่รายบุคคล

ตารางสอบไล่รายบุคคล คือ เอกสารที่ระบุรายละเอียดในการสอบแต่ภาคการศึกษา (ภาค 1, 2, ฤดูร้อน, สอบซ่อม) โดยมีรูปร่างลักษณะเหมือนกับตารางภาพด้านบนนี้ ซึ่งรายละเอียดในตารางสอบไล่รายบุคคลประกอบด้วย…

(1) รายละเอียดของนักศึกษา

ประกอบด้วยรหัสประจำตัวนักศึกษา และชื่อ-นามสกุล

(2) รายละเอียดการสอบ

ในตารางส่วนนี้ประกอบด้วยรายละเอียดการสอบของวิชาที่เราได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานี้ ได้แก่รหัสวิชา
– วิชา
– วันที่สอบ
– เวลาสอบ
– สถานที่สอบ
– จำนวนข้อสอบปรนัย
– จำนวนข้อสอบอัตนัย
– เลขที่แถว
– เลขที่นั่ง
ให้นักศึกษาจดบันทึก พิมพ์ ปริ้นท์ ตารางสอบไล่รายบุคคลติดตัวไว้ในช่วงที่มีการสอบ

ดูตารางสอบไล่รายบุคคลได้ที่ไหน

มหาวิทยาลัยจะเริ่มประกาศตารางสอบไล่รายบุคคลให้นักศึกษาทราบ ก่อนการสอบในแต่ละภาคประมาณ 1 สัปดาห์
สมมติว่า สอบวันแรกวันที่ 7 ม.ค. ตารางสอบไล่ก็จะเริ่มดูได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.)
ดูได้ผ่านระบบ e-Service  หรือที่หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยไม่มีการแจกตารางสอบไล่รายบุคคลรูปแบบกระดาษแล้ว นักศึกษาสามารถดูออนไลน์ได้แทน

หลักฐานที่ใช้ในการเข้าห้องสอบ
(1) รายละเอียดของนักศึกษา

สิ่งที่ใช้แสดงตนในการเข้าห้องสอบ จำนวน 2 อย่าง ขาดไม่ได้ มีดังนี้

 1. บัตรประจำตัวนักศึกษา ฉบับจริง
 2. บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง
  (หรือใบอนุญาตขับขี่, บัตรประจำตัวข้าราชการ, บัตรที่ทางราชการออกให้)
หากขาดสอบจะต้องทำอย่างไร

        หากนักศึกษาขาดสอบ (มาไม่ทันเวลาสอบ, ไม่ได้มาสอบ) จะได้ผลสอบในวิชานั้นเป็นเกรด F (สอบตก)  โดยนักศึกษายังมีโอกาสลงทะเบียนสอบซ่อมในวิชาดังกล่าวได้อีกครั้ง หรือหากไม่ต้องการสอบวิชานี้อีกแล้ว(ไม่ใช่วิชาบังคับ)ให้ปล่อยทิ้งไปได้เลย มหาวิทยาลัยจะไม่นำเกรด F มาคำนวณเกรดเฉลี่ย และเกรด F จะไม่ปรากฎในทรานสคริปท์ตอนจบการศึกษา

เมื่อไหร่มหาวิทยาลัยจะประกาศผลสอบ

มหาวิทยาลัยจะเริ่มประกาศผลการสอบ
หลังจาก 45 วัน นับจากวันสอบไล่วันสุดท้ายของภาคนั้นๆ เช่น

หากการสอบภาค 1 สอบเสร็จวันสุดท้ายคือวันที่ 1 พฤศจิกายน
ผลการสอบจะเริ่มประกาศให้ทราบประมาณวันที่ 15 ธันวาคม (นับประมาณได้ 45 วัน)
การประกาศก่อนหรือหลังนั้น ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบและจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบด้วย

ช่องทางการประกาศผลการสอบ
 1. ประกาศผลสอบที่ “บอร์ดประกาศผลสอบ” ที่ติดตั้งอยู่ที่บริเวณคณะต่างๆ(เฉพาะนักศึกษาส่วนกลางเท่านั้น)
 2. ประกาศผลสอบผ่านระบบ e-Service
โปรดทราบ
 • ผลสอบที่มีสัญลักษณ์ # กำกับอยู่ หมายถึง ผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ
  ขอให้นักศึกษารอผลสอบอีกสักระยะ ให้เครื่องหมาย # หายไป จึงจะถือว่าเป็นผลสอบที่เป็นทางการ ได้รับการยืนยันแล้ว
 • การขอดูกระดาษคำตอบ หากนักศึกษาสงสัยในผลการสอบ ให้ติดต่อสอบถามเพื่อติดตามกับอาจารย์ผู้สอนของวิชานั้นๆโดยตรง
การสอบซ้ำซ้อนคืออะไร

สอบซ้ำซ้อน คือ การทำข้อสอบหลายวิชาในคาบเดียวกัน โดยอนุญาตให้สอบซ้ำซ้อนได้เฉพาะนักศึกษาที่กากบาทขอจบการศึกษาเท่านั้น
สมมติว่า
– วิชา A  สอบวันที่  1 ม.ค. 2564 คาบ A
– วิชา B  สอบวันที่  1 ม.ค. 2564 คาบ A
ตรวจสอบแล้วว่าวิชา A และ B สอบวัน/เวลาเดียวกัน ถ้าเป็นกรณีปกติ นักศึกษาจะต้องเลือกสอบเพียงวิชาเดียวเท่านั้น แต่ถ้านักศึกษากากบาทขอจบการศึกษาในภาคเรียนนี้ และพบว่ามีวิชาที่วัน/เวลาสอบตรงกัน ให้แจ้ง “ขอสอบซ้ำซ้อน” เพื่อขอสอบวิชา A และ B พร้อมกันได้

คุณสมบัติผู้ที่สามารถขอสอบซ้ำซ้อนได้
 • เป็นผู้ยื่นความจำนงขอจบ(กากบาทขอจบในใบเสร็จลงทะเบียนเรียน) โดยมีหน่วยกิตที่หลือไม่เกิน 30 หน่วยกิตในภาคปกติและไม่เกิน 18 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน
 • กระบวนวิชาที่สอบซ้ำซ้อนต้องไม่เป็นวิชาที่เลือกกระบวนวิชาอื่นแทนได้
การยื่นขอสอบซ้ำซ้อน
 • ให้แจ้งขอสอบซ้ำซ้อนผ่านระบบ e-Service ตามกำหนดการ และรอผลการอนุมัติจากระบบ เมื่อผลสำเร็จแล้วจึงจะถือว่าขอสอบซ้ำซ้อนสมบูรณ์
 • หากนักศึกษาแจ้งข้อความเป็นเท็จ จะถือว่านักศึกษากระทำผิดวินัยมีโทษปรับตกทุกกระบวนวิชา และห้ามลงทะเบียนเรียนภาคปกติ
การจัดสอบและแจกข้อสอบ
 • ให้แต่ละคณะที่นักศึกษาสังกัดดำเนินการจัดสอบซ้ำซ้อนเอง ตามวัน เวลา และการสอบมหาวิทยาลัยกำหนด โดยเพิ่มเวลาสอบของทุกคาบการสอบซ้ำซ้อน เพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น
 • เมื่อเริ่มสอบให้แจกข้อสอบกระบวนวิชาแรกวิชาเดียว หลังจากการสอบผ่านพ้นไปแล้ว 1 ชั่วโมง  ให้แจกข้อสอบกระบวนวิชาที่สองและกระบวนวิชาที่สาม (ถ้ามี)
 • เมื่อหมดเวลาการสอบของกระบวนวิชาแรก ให้กรรมการคุมสอบเก็บกระดาษคำตอบกระบวนวิชาแรกทันที
 • ให้แต่ละคนที่ดำเนินการสอบซ้ำซ้อน รับและส่งข้อสอบกระดาษคำตอบทุกกระบวนวิชาที่กรรมการรับส่งข้อสอบเพียงแห่งเดียว

การสอบแบบ e-Testing

การสอบแบบ e-Testing คืออะไร

 • การสอบแบบ e-Testing เป็นการสอบรูปแบบหนึ่งของมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดสอบสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ และนักศึกษาระบบพรีดีกรี ส่วนกลาง เปิดสอบเฉพาะภาค 1, 2 และภาคฤดูร้อน
 • นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนตามปกติเสียก่อน จึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนขอสอบ e-Testing
 • สามารถลงทะเบียนขอสอบแบบ e-Testing ตามที่มหาวิทยาลัยเปิดให้สอบเท่านั้น
 • สามารถเลือก วันสอบ เวลาสอบ ได้ตามความสะดวก
 • เป็นการทำข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ ในห้องสอบที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ (ไม่ใช่การสอบที่บ้าน)
 • ข้อสอบเป็นแบบ ปรนัย(ตัวเลือก)เท่านั้น ไม่มีข้อสอบแบบอัตนัย(เขียนคำตอบ)
 • การสอบ e-Testing ใช้ระบบคลังข้อสอบหมุนเวียนสลับกัน จะลอกกันไม่ได้
 • เมื่อทำข้อสอบเสร็จ จะทราบผลการสอบในทันที
 • หากสอบ e-Testing ผ่าน ไม่ต้องเข้าสอบปลายภาคอีก(ห้ามเข้าสอบปลายภาค)
 • หากสอบ e-Testing ไม่ผ่าน ยังสามารถเข้าสอบปลายภาคได้อีกครั้ง
 • มหาวิทยาลัยไม่บังคับให้นักศึกษาต้องลงทะเบียนขอสอบ e-Testing (จะขอสอบ e-Testing หรือไม่ก็ได้)

ค่าธรรมเนียมการสอบ e-Testing

ค่าธรรมเนียมการขอสอบ e-Testing กระบวนวิชาละ 200 บาท

การสอบ e-Testing เลือกสอบเวลาใดได้บ้าง

เปิดให้สอบได้ทุกวัน จันทร์-อาทิตย์ โดยแบ่งเป็นคาบเวลาดังนี้

 • เลือกสอบวันจันทร์ – ศุกร์ เลือกสอบได้ 3 คาบเวลา คือ
  09.00-11.30น.
  12.00-14.30 น.
  15.00-17.30 น.
 • เลือกสอบวันเสาร์-อาทิตย์ เลือกสอบได้ 4 คาบเวลา คือ
  09.00-11.30น.
  12.00-14.30 น.
  15.00-17.30 น.
  18.00-20.30 น.

เปิดให้ลงทะเบียนขอสอบแบบ e-Testing เมื่อไหร่

ดูกำหนดการเปิดรับลงทะเบียนสอบ e-Testing ได้ที่
1. ปฏิทินการศึกษา คลิก
2. Facebook เพจ : E-Testing สวอ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ต้องการลงทะเบียนขอสอบ e-Testing ต้องทำอย่างไร

 1. ลงทะเบียนเรียนในภาคปกติให้เรียบร้อยเสียก่อน
 2. ตรวจสอบวิชาที่เปิดให้สอบ e-Testing (หากมหาวิทยาลัยไม่เปิดให้สอบวิชา A ก็จะขอสอบ e-Testing ไม่ได้)
  ดูวิชาที่เปิดให้สอบ e-Testing  ได้ที่ www.facebook.com/RU.ETESTING
 3. ตรวจสอบกำหนดวันที่เปิดให้ลงทะเบียนสอบ e-Testing
  ดูกำหนดวันลงทะเบียนสอบ e-Testing ได้จากปฏิทินการศึกษา คลิก
 4. ลงทะเบียนขอสอบ e-Testing ผ่านระบบ e-Service
  คลิกที่เมนู “ลงทะเบียน E-Testing” ในระบบ e-Service คลิก
 5. ทำตามขั้นตอนการลงทะเบียน – ชำระเงิน – พิมพ์ใบเสร็จไว้เป็นหลักฐาน
 6. เข้าสอบตามวัน/เวลาที่เลือกไว้ โดยให้เตรียมหลักฐานเข้าห้องสอบคือ บัตรประจำตัวนักศึกษา ฉบับจริง + ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนภาคเรียนปกติ + ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนสอบ e-Testing

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สวอ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง  อาคารสุโขทัย ชั้น 10  โทร. 02-310-8790 (วันและเวลาราชการ)
Facebook : E-Testing สวอ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร #46

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

        มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศเลื่อนกำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2563 (รุ่นที่ 46) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กำหนดการเดิม

วันที่ 15-19 มีนาคม 2564

กำหนดการใหม่

กำหนดการใหม่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

อ่านรายละเอียด >>>คลิกที่นี่<<<

สำเร็จการศึกษาแล้ว

ตารางเทียบปีที่สำเร็จการศึกษา กับปีที่จะได้รับพระราชทานปริญญาบัตรได้ที่นี่

>>> คลิก <<<

ารขอใบรับรองผลสำเร็จการศึกษา (Transcript)

สามารถดำเนินการขอใบรับรองผลสำเร็จการศึกษาได้ 2 กรณีคือ ด้วยตนเองหรือผู้ดำเนินการแทน และทางไปรษณีย์

ดำเนินการด้วยตนเอง หรือผู้ดำเนินการแทน
 1. ชำระค่าธรรมเนียม ภาษาอังกฤษ ชุดละ 100 บาท หรือภาษาไทย ชุดละ 100 บาท หรือทั้ง 2 แบบ 200 บาท ที่กองคลัง  อาคารสำนักงานอธิการบดี  ชั้น 1
  (รหัส 2514-2525 มีเฉพาะภาษาอังกฤษและต้องแนบรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว สีหรือขาวดำจำนวน 1 รูปเป็นรูปสวมชุดครุย)
 2. นำใบเสร็จค่าธรรมเนียมไปติดต่อที่ ฝ่ายประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ  อาคาร สวป. ชั้น 1  ช่อง 5  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร ฯ 10240
ดำเนินการทางไปรษณีย์
 1. ส่งค่าธรรมเนียมเป็นธนาณัติไปรษณีย์ ภาษาไทย ชุดละ 100 บาท หรือภาษาอังกฤษ ชุดละ 100 บาท หรือทั้ง 2 แบบ 200 บาท  สั่งจ่ายในนาม “หัวหน้าฝ่ายประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ”
  (รหัส 2514-2525  มีเฉพาะภาษาอังกฤษและต้องแนบรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว สีหรือขาวดำจำนวน 1 รูปเป็นรูปสวมชุดครุย)
 2. เขียนรายละเอียดต่อนี้ลงในกระดาษ  ชื่อ  นามสกุล  รหัสประจำตัวนักศึกษา  คณะ  สาขาวิชา  ระบุการขอรับเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ หรือทั้ง 2 แบบ,  ที่อยู่ที่รับเอกสารส่งกลับ,  ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้, เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้อย่างรวดเร็ว
 3. ส่งเอกสารทั้งหมดไปที่
  หัวหน้าฝ่ายประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ
  สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร ฯ 10240

การขอใบรับรองสภา ฯ

นักศึกษาส่วนกลางและนักศึกษาส่วนภูมิภาค
ดำเนินการด้วยตนเอง หรือให้ผู้อื่นดำเนินการแทน โดยนำหลักฐานดังนี้ไปติดต่อ

 1. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 20 บาท (ชำระเงินที่กองคลัง สำนักงานอธิการบดี)
 2. รูปถ่ายสีหรือขาวดำ  สวมชุดครุยมหาวิทยาลัย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา  1 ฉบับ
 4. ในกรณีให้ผู้อื่นดำเนินการแทน เมื่อมารับใบรับรองสภา ฯ ให้นำใบมอบฉันทะ (แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนทั้งของผู้ยื่นขอ และผู้รับมอบ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) และใบนัดให้มารับใบรับรอง ฯ
 5. ให้นำหลักฐาน ข้อ 1 ถึงข้อ 4 ไปติดต่อที่
  ฝ่ายประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ
  อาคารสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป.) ชั้น 1  ช่อง 4
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก
  ในวันเวลาราชการ
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอใบรับรองสภา ฯ ทางไปรษณีย์ ให้ส่งเอกสารดังต่อไปนี้
 1. ธนาณัติราคา 70 บาท ในกรณีได้ชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้ว  (ค่าใบรับรองสภา ฯ 100 บาท,  ค่าจัดส่ง  50 บาท)  ถ้ายังไม่ได้ชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตให้ส่งธนาณัติราคา 1,150 บาท (ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 1,000 บาท, ค่าใบรับรองสภาฯ 100 บาท, ค่าจัดส่ง 50 บาท) สั่งจ่ายในนาม “หัวหน้าฝ่ายประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ”
 2. รูปถ่ายสีหรือขาวดำ  สวมชุดครุยมหาวิทยาลัย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)  ห้ามใช้รูปโพลารอยด์ หรือรูปที่ Scan ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือรูปตัดต่
 3. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา รับรองสำเนาถูกต้อง
 4. เขียนชื่อ  นามสกุล  ชื่อปริญญา คณะ ภาค/ปีการศึกษาที่จบ
 5. เขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ที่ส่งกลับให้ชัดเจน
 6. ใบเสร็จค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต

  ส่งเอกสารไปที่
  หัวหน้าฝ่ายประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ  สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร ฯ 10240  (โทร. 02-310-8629)

หมายเหตุ         การยื่นขอใบรับรองสภาฯ ทั้งด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ นักศึกษาต้องมีรายชื่อที่สภาฯอนุมัติปริญญาแล้ว

ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง สามารถสมัครเป็นนักศึกษาใหม่และเทียบโอนหน่วยกิตจากปริญญาใบแรก เพื่อเรียนต่ออีกปริญญาได้ ดูจำนวนหน่วยกิตที่สามารถเทียบโอนได้จากระเบียบการรับสมัคร คลิก

ขอคำปรึกษาการเรียน

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และนักศึกษาพรีดีกรี สามารถขอรับคำปรึกษา ขอคำแนะนำ เกี่ยวกับระบบการเรียนได้ ขออนุญาตแบ่งเป็น…

 1. ขอรับคำปรึกษาด้านหลักสูตร/วิชา/แผนการเรียน
  ได้ที่ จุดบริการนักศึกษา ประจำคณะต่างๆที่นักศึกษาสังกัดอยู่ (วันและเวลาทำการราชการ)
 2. ขอรับคำปรึกษาด้านงานทะเบียน/เอกสารสำคัญ
  ได้ที่ สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (อาคาร สวป.) ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 หรือห้องแนะแนว ชั้น 4 (วันและเวลาทำการราชการ)

หมายเหตุ นักศึกษาภาคพิเศษ/โครงการพิเศษ ติดต่อได้ที่สำนักงานโครงการหลักสูตรที่สังกัด