• aroundram.com › นักศึกษาต้องรู้
ทำไมนักศึกษาจำเป็นต้องมี “โครงสร้างหลักสูตร” ?

‘โครงสร้างหลักสูตร’ หรืออีกชื่อหนึ่งที่เรียกกันคือ ‘แผนกำหนดการศึกษา’ สิ่งนี้เป็นเหมือนแผนที่นำทางในการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ซึ่งมันจะบอกว่าเราต้องลงทะเบียนเรียนวิชาอะไร สอบวิชาอะไร จึงจะเรียนจบรับปริญญาได้ ถ้านักศึกษาไม่มีโครงสร้างหลักสูตร อาจทำให้ลงทะเบียนเรียนผิดหลักสูตร และอาจจะไม่จบการศึกษาก็ได้

แผนกำหนดการศึกษา ในแต่ละคณะมีส่วนประกอบหลายส่วน ส่วนแรกคือแผนการเรียนที่แนะนำอยู่ในรูปแบบตาราง, ส่วนที่ 2 คือรายละเอียดหมวดวิชา กลุ่มวิชา หรือรายละเอียดของรายวิชาที่กำหนดให้เรียนของหลักสูตรนี้, ส่วนสุดท้ายคือเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิตสำหรับผู้เทียบโอนหน่วยกิต

ส่วนที่ 1
แผนกำหนดการศึกษา คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2565
ส่วนนี้อยู่ส่วนแรก เป็นรูปแบบตารางที่แนะนำการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1, ภาคเรียนที่ 2 ไปตลอดจนถึงชั้นปีที่ 4 ซึ่งนักศึกษาสามารถนำไปปรับใช้กับการวางแผนการเรียนของตนเองได้

ส่วนที่ 2
หมวดวิชา กลุ่มวิชา และรายวิชาที่กำหนด
ส่วนนี้เป็นรายละเอียดของหลักสูตร ประกอบด้วย หมวดวิชาต่างๆ, วิชาเอก, วิชาบังคับ, วิชาเลือกเสรี, จำนวนหน่วยกิตที่กำหนด ซึ่งนักศึกษาจะต้องใช้รายละเอียดนี้ในการวางแผนการเรียน และเลือกวิชาให้ครบตามหลักสูตร

ส่วนที่ 3
เกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิตสำหรับผู้สมัครแบบเทียบโอนหน่วยกิต
ข้อมูลสำคัญสำหรับผู้สมัครแบบเทียบโอนหน่วยกิตประเภทต่าง ๆ และจำนวนหน่วยกิต รายวิชาที่เทียบโอนได้
ประชาสัมพันธ์