Bachelor degree ปริญญาตรี
ภาคปกติ
หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง แบ่งส่วนการศึกษาเป็น 2 ส่วน คือส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษา โดยสนใจสมัครสามารถเลือกสมัครได้ตามความต้องการ หากยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกสมัครได้ที่ใด อ่านคำแนะนำที่นี่

ภาคปกติ ส่วนกลาง

จุดเด่น
 • เปิดรับสมัคร 9 คณะ มากกว่า 60 สาขาวิชา
 • สอบปลายภาคที่กรุงเทพฯ (รามฯ1/รามฯ2) เท่านั้น
 • หน่วยกิตละ 25 บาท
 • ค่าสมัครไม่เกิน 3,750 บาท
 • เทียบโอนหน่วยกิตได้ (ตั้งแต่วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี,โท)
 • เรียนควบคู่กับมหาวิทยาลัยอื่นพร้อมกันได้
 • หลักสูตรตลาดวิชา ไม่บังคับเข้าชั้นเรียน
 • บรรยายสดที่ห้องเรียนทุกวิชา วันเวลาราชการ
 • มีสื่อออนไลน์กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
 • ไม่จำกัดอายุ รับไม่จำกัดจำนวน
 • ไม่สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ไม่ใช้คะแนน TGAT/TPAT ไม่ใช้เกรด, ไม่ใช่ระบบ TCAS

ภาคปกติ ส่วนภูมิภาค

จุดเด่น
 • สอบปลายภาคที่สนามสอบไหนก็ได้(ยกเว้นกรุงเทพ) เพราะมีสนามสอบ 41 แห่งทั่วประเทศให้เลือกตามสะดวก
 • เปิดรับสมัคร 4 คณะ 4 สาขาวิชา
 • เรียนออนไลน์ได้ 100% (วิดีโอบรรยายอออนไลน์ทุกวิชา)
 • ไม่บังคับเข้าห้องเรียน
 • หน่วยกิตละ 50 บาท
 • ค่าสมัครไม่เกิน 4,730 บาท
 • เทียบโอนหน่วยกิตได้ (ตั้งแต่วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี,โท)
 • เรียนควบคู่กับมหาวิทยาลัยอื่นพร้อมกันได้
 • ไม่จำกัดอายุ รับไม่จำกัดจำนวน
 • ไม่สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ไม่ใช้คะแนน TGAT/TPAT ไม่ใช้เกรด, ไม่ใช่ระบบ TCAS