ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และ พรีดีกรี
ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค

ส่วนกลาง

สาขาวิชาต่อไปนี้ คือ สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครในหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ ส่วนกลาง และ สาขาวิชาที่นักศึกษาพรีดีกรี ส่วนกลาง เลือกสมัครเรียนได้ ประจำปีการศึกษา 2567 (รับสมัครไม่จำกัดจำนวน ไม่ต้องสอบคัดเลือกเข้าศึกษา)
คณะCODEสาขาวิชา
นิติศาสตร์
เปิดรับสมัคร 1 สาขาวิชา
0100สาขาวิชานิติศาสตร์
บริหารธุรกิจ
เปิดรับสมัคร 10 สาขาวิชา
0201สาขาวิชาการจัดการ
0202สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
0203สาขาวิชาการตลาด
0207สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
0208สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
0213สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน
0214สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
0215สาขาวิชาการสื่อสารธุรกิจยุคดิจิทัล
0216สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
0231สาขาวิชาการบัญชี
มนุษยศาสตร์
เปิดรับสมัคร 11 สาขาวิชา
0301สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
0302สาขาวิชาภาษาไทย
0303สาขาวิชาประวัติศาสตร์
0307สาขาวิชาปรัชญา
0309สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
0310สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
0315สาขาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว
0316สาขาวิชาภาษาจีน
0317สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
0318สาขาวิชาภาษาตะวันตก
0319สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก
ศึกษาศาสตร์
เปิดรับสมัคร สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาต่อไปนี้เปิดรับสมัครเฉพาะระดับปริญญาตรี ไม่รับสมัครพรีดีกรี
0411สาขาวิชาภาษาไทย
0412สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
0415สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอก สังคมศึกษา
0416สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอก คณิตศาสตร์
0420สาขาวิชาพลศึกษา
0426สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอก การประถมศึกษา
0427สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
0428สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอก ภาษาจีน
0429สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
0430สาขาวิชาศิลปศึกษา
0439สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอก คอมพิวเตอร์ศึกษา
0440สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (เอกคู่)
0441สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเกษตรศึกษา
0442สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
0443สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต
ศึกษาศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาต่อไปนี้เปิดรับสมัครทั้งปริญญาตรี และพรีดีกรี (พรีดีกรีสมัครได้)
0425สาขาคหกรรมศาสตร์
0435สาขาวิชาการวัดผล การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
0444สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้้
สาขาวิชาจิตวิทยา 2 สาขาวิชา ได้แก่
0452สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอก จิตวิทยาการปรึกษา
0454สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอก จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
0403สาขาวิชาภูมิศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 สาขาวิชา ได้แก่
0481สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา วิชาเอกการจัดการกีฬาและนันทนาการ
0484สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา วิชาเอกวิทยาศาสตร์การกีฬาประยุกต์
วิทยาศาสตร์
เปิดรับสมัคร 13 สาขาวิชา
0501สาขาวิชาคณิตศาสตร์
0503สาขาวิชาเคมี
0504สาขาวิชาฟิสิกส์
0505สาขาวิชาชีววิทยา
0506สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
0508สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ
0509สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
0511สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
0512สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
0513สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
0514สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
0517สาขาวิชาสถิติศาสตร์และวิทยาการจัดการข้อมูล
0518สาขาวิชาเคมีเครื่องสำอางค์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
รัฐศาสตร์
เปิดรับสมัคร 1 สาขาวิชา
0601สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ทุกแผน)
เศรษฐศาสตร์
เปิดรับสมัคร 1 สาขาวิชา
0700สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ทุกสาขา)
สื่อสารมวลชน
เปิดรับสมัคร 1 สาขาวิชา
5414สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เปิดรับสมัคร 1 สาขาวิชา
5601สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
PRE-DEGREE9000เรียนรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี

ส่วนภูมิกาค

สาขาวิชาต่อไปนี้ คือ สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครในหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ ส่วนภูมิภาค และ สาขาวิชาที่นักศึกษาพรีดีกรี ส่วนภูมิภาค เลือกสมัครเรียนได้ ประจำปีการศึกษา 2567 (รับสมัครไม่จำกัดจำนวน ไม่ต้องสอบคัดเลือกเข้าศึกษา)
คณะCODEสาขาวิชา
นิติศาสตร์0100สาขาวิชานิติศาสตร์
บริหารธุรกิจ0201สาขาวิชาวิชาการจัดการ
รัฐศาสตร์0601วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ
สื่อสารมวลชน5414สาขานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิดัล
PRE-DEGREE9000เรียนรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี