เอกสารที่ต้องเตรียม

ในการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ป.ตรี(ภาคปกติ) และพรีดีกรี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

กำหนดวันรับสมัคร
ปริญญาตรี(ภาคปกติ)และพรีดีกรี
ประจำภาคเรียนที่ 1/2567

สมัครออนไลน์: 
วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2567
ที่เว็บไซต์ iregis2.ru.ac.th
> เตรียมรูปถ่ายประจำตัวในรูปแบบไฟล์ .jpg
> เตรียมหลักฐานในรูปแบบไฟล์ .pdf ขนาด A4
รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับที่เป็นสำเนา

สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย: 
วันที่ 16-19 พฤษภาคม และ 27-30 มิถุนายน 2567
ส่วนกลาง ณ ม.รามคำแหง(หัวหมาก)
ส่วนภูมิภาค ณ สาขาวิทยบริการฯ
> เตรียมหลักฐานขนาดกระดาษ A4
> รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับที่เป็นสำเนา
> แต่งกายสุภาพชุดใดก็ได้มาในวันสมัคร

รายละเอียดการรับสมัคร
คลิกอ่านที่นี่

เอกสารการสมัครและสิ่งที่ต้องใช้
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • บัตรประชาชน (บัตรจริงพร้อมถ่ายสำเนา)
 • รูปถ่าย 1.5 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • ใบรับรองแพทย์
 • เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(กรณีเปลี่ยนชื่อ/สกุล)
 • เอกสารการเทียบโอนหน่วยกิต(กรณีสมัครแบบเทียบโอนหน่วยกิต) ได้แก่ สำเนาทรานสคริปต์ 4 ชุด
 • เงินค่าสมัคร ต้องเตรียมเงินอย่างน้อยเท่าไหร่คลิก
 • ใบสมัคร
  สมัครออนไลน์ จะมีใบสมัครในระบบแล้ว
  สมัครที่มหาวิทยาลัย รับใบสมัครได้ที่จุดรับสมัคร

สำเนาวุฒิการศึกษา

 • สำเนาวุฒิการศึกษา ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษาด้วย
 • ใบรับรองคาดว่าจะจบ หรือเกรดเฉลี่ย 4-5 เทอม ใช้ไม่ได้เพราะถือว่ายังเรียนไม่จบ
 • วุฒิ กศน. สมัครได้ไม่แตกต่างจากวุฒิสายสามัญ
 • กรณีเทียบโอนหน่วยกิต ให้เตรียมวุฒิการศึกษา ที่จะใช้เทียบโอน 4 ชุด

บัตรประชาชน และสำเนาบัตรประชาชน

 • บัตรประชาชนฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ
 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
 • ถ่ายสำเนาเฉพาะด้านหน้าก็เพียงพอแล้ว ไม่ต้องถ่ายด้านหลัง
 • ชาวต่างชาติ ให้ใช้ Passport
>> คลิกดูตัวอย่างเอกสาร<<

รูปถ่าย

 • ถ้ามีรูปชุดนักเรียนก็สามารถใช้ได้
 • ไม่ให้ใช้รูปที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว เช่น มีตราประทับบนรูปภาพ
 • รูปภาพนี้จะนำไปใช้ทำบัตรประจำตัวนักศึกษาด้วย
>> คลิกดูตัวอย่างภาพถ่ายที่ใช้ได้/ไม่ได้<<

ใบรับรองแพทย์

 • ใบรับรองแพทย์ขอที่ใดก็ได้ไม่ว่าจะคลินิก โรงพยาบาล รัฐหรือเอกชนก็ได้
 • ให้แจ้งขอ “ใบรับรองแพทย์ทั่วไป” ใช้สำหรับสมัครเรียน
 • สมัครเรียนพรีดีกรี ไม่ต้องใช้

สมัครผ่านช่องทางออนไลน์
ไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์

ใบเปลี่ยนชื่อ(ถ้ามี)

 • กรณีที่ชื่อปัจจุบันไม่ตรงกับวุฒิการศึกษา ให้เตรียมใบเปลี่ยนชื่อ สกุล จำนวนเท่ากับสำเนาวุฒิการศึกษา

เอกสารการเทียบโอน 4 ชุด

(เฉพาะผู้ที่สมัครแบบเทียบโอนหน่วยกิตเท่านั้น)

 • ผู้สมัครที่จบการศึกษาตั้งแต่ ปวส. – ป.ตรี
  เตรียม
  สำเนาทรานสคริปต์สำหรับเทียบโอนหน่วยกิต
 • ผู้สมัครที่เคยเรียนสถาบันอื่นแต่ไม่จบการศึกษา(รีไทร์, ลาออก)
  เตรียม
  สำเนาใบลาออก, สำเนาใบบันทึกผลการเรียน(Transcript), สำเนาคำอธิบายรายวิชา(Course Description)
 • นักศึกษาเก่ารามคำแหง ไม่จบ, หมดสถานภาพ, พรีดีกรีเทียบโอนเป็นภาคปกติ
  เตรียม
  สำเนาทรานสคริปท์ (ขอได้ที่ตึกรับสมัครได้เลย)
>>ตัวอย่างเอกสาร<<

อย่าหลงเชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เสนอความช่วยเหลือในการสมัครและเรียกเก็บเงินจากท่าน
มหาวิทยาลัยมีบริการแนะนำการกรอกใบสมัคร ภายในอาคารรับสมัครฯ
ส่วนกลาง : จุดรับสมัครฯ ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงฯ ชั้น 2
ส่วนภูมิภาค : จุดรับสมัคร ณ ม.รามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ แห่งนั้นๆ