ค่าธรรมเนียมการสมัครและลงทะเบียนเรียน
สำหรับผู้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่

หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ และพรีดีกรี (Pre-Degree)
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

1. ค่าสมัครเรียน (ต้องชำระทันที)

ค่าสมัครเรียน หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ประกอบด้วย ค่าขึ้นทะเบียนเข้าเป็นนักศึกษา, ค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษา, ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษา, ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย, ค่าบริการสารสนเทศ, ค่าหน่วยกิต, ค่าธรรมเนียมการสอบ(เฉพาะส่วนภูมิภาค) โดยผู้สมัครจะต้องชำระทันทีที่สมัครเสร็จสิ้น สรุปค่าใช้จ่ายสูงสุดไม่เกินดังตารางต่อไปนี้…

ส่วนกลางส่วนภูมิภาค
ปริญญาตรี ภาคปกติไม่เกิน 3,750 บาทไม่เกิน 3,980 บาท
พรีดีกรี (Pre-degree)ไม่เกิน 3,280 บาทไม่เกิน 3,980 บาท

ค่าสมัครเรียนมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับจำนวนวิชาที่เราเลือกลงทะเบียนเรียน หากเลือกวิชาเพื่อลงทะเบียนเรียนน้อยค่าใช้จ่ายก็จะน้อยลงตามไปด้วย หากเลือกลงทะเบียนเรียนหลายวิชา ค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มขึ้นตามเช่นกัน แต่ไม่เกินกว่าที่ระบุไว้ในตารางข้างต้น

หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายที่ปรากฎในตารางข้างต้น ไม่รวมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
– ค่าเทียบโอนหน่วยกิต(ถ้ามี)
– ค่าแล็บ(LAB) ค่าวัสดุสื่อสาร (ถ้ามี) สำหรับผู้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์, สื่อสารมวลชน​ (ไม่เกิน 100-300 บาท)
– ค่าหนังสือเรียน/ตำราเรียน/เอกสารการเรียน, ชุดนักศึกษา ประกันภัย ฯลฯ ซึ่งนักศึกษาจะซื้อเพิ่มเติมหรือไม่ก็ได้
– ค่าหอพัก มหาวิทยาลัยรามคำแหง ไม่มีหอพักนักศึกษา(หอใน)ให้บริการ แต่มีโครงการ “หอพักติดดาว” เป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยและผู้ให้บริการหอพักเอกชนโดยรอบ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมากและบางนา ประเมินคุณภาพหอพักเป็นระดับต่างๆ คลิกที่นี่

วิธีชำระเงินค่าสมัคร (ต้องชำระทันที)

สมัครที่มหาวิทยาลัย(Walk-in) : เงินสด, บัตรเครดิต
สมัครผ่านระบบออนไลน์ : แสกน QR-Code พร้อมเพย์(ทุกธนาคาร), เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์, บัตรเครดิต, เคาน์เตอร์เซอร์วิซในร้าน 7-11
สมัครผ่านระบบไปรษณีย์ : ธนาณัติไปรษณีย์


2. ค่าเทียบโอนหน่วยกิต (ชำระภายหลังได้ภายใน 1 ปี)

**หากสมัครแบบไม่เทียบโอนหน่วยกิตจะไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนนี้**
ค่าเทียบโอนหน่วยกิตคิดตามประเภทผู้สมัคร ดูรายละเอียดคลิก โดยมหาวิทยาลัย จะเรียกเก็บค่าเปิดฐานข้อมูลการเทียบโอนหน่วยกิต เป็นเงิน 100 บาทในวันที่สมัครก่อน โดยผู้สมัครไม่จำเป็นต้องชำระค่าเทียบโอนในวันสมัครก็ได้ ผู้สมัครสามารถชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิตทั้งหมดได้โดยไม่มีค่าปรับภายใน 1 ปี นับจากวันที่สมัคร หากพ้นระยะเวลา 1 ปี จะมีค่าปรับกรณีชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิตล่าช้า ภาคการศึกษาละ 300 บาท (ปีละ 600 บาท) โดยค่าเทียบโอนหน่วยกิตต้องชำระค่าเทียบโอนทั้งหมดภายในครั้งเดียว ไม่สามารถแบ่งชำระเป็นก้อนได้ 


3. กองทุนเงินให้กู้ยืมฯ (กยศ.)

ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดการกู้ยืมกองทุนฯ และมีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ ทั้งผู้กู้รายใหม่และผู้กู้ต่อเนื่อง สามารถสมัครเซ็นสัญญากู้ยืมเงินกองทุนฯรายใหม่ หรือต่อสัญญากู้ยืมเงินกองทุนฯสำหรับผู้กู้ต่อเนื่องได้ ณ จุดรับสมัคร(กรณีมาสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย) กรณีสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ผ่านระบบออนไลน์ จะปรากฎปุ่ม “สมัคร กยศ.” หลังจากชำระเงินในขั้นตอนการสมัครเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook : กองทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง


0. ตารางค่าสมัครเรียนโดยละเอียด

*ในวันที่สมัคร(ภาคปกติ ส่วนกลาง) จะจ่ายไม่เกิน 3,750 บาท*
ตารางคำนวณค่าใช้จ่ายตามอัตราค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนในวันสมัคร

ค่าใช้จ่ายที่จะต้องชำระในการสมัครประกอบด้วย
(1) ค่าขึ้นทะเบียนเข้าศึกษา 1,000 บาท*
(2) ค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษา 1,200 บาท*
(3) ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 100 บาท*
(4) ค่าบำรุง 800 บาท
(5) ค่าบริการสารสนเทศ 100 บาท
(6) ค่าหน่วยกิต หน่วยละ 25 บาท
* ค่าใช้จ่าย (1)-(3) ชำระเพียงครั้งเดียว เทอมต่อไปไม่ต้องชำระอีก

ตารางคำนวณค่าใช้จ่ายตามอัตราค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนในวันสมัคร
*ในวันที่สมัคร(พรีดีกรี ส่วนกลาง) จะจ่ายไม่เกิน 3,280 บาท*
ตารางคำนวณค่าใช้จ่ายตามอัตราค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนในวันสมัคร

ค่าใช้จ่ายที่จะต้องชำระในการสมัครประกอบด้วย
(1) ค่าขึ้นทะเบียนเข้าศึกษา 500 บาท*
(2) ค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษา 800 บาท*
(3) ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 100 บาท*
(4) ค่าบำรุง 500 บาท
(5) ค่าบริการสารสนเทศ 100 บาท
(6) ค่าหน่วยกิต หน่วยละ 50 บาท
* ค่าใช้จ่าย (1)-(3) ชำระเพียงครั้งเดียว เทอมต่อไปไม่ต้องชำระอีก

ตารางคำนวณค่าใช้จ่ายตามอัตราค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนในวันสมัคร

*ในวันที่สมัคร(ภาคปกติ ส่วนภูมิภาค) จะจ่ายไม่เกิน 3,980 บาท*

หลักสูตรปริญญาตรี (ภาคปกติ) ส่วนภูมิภาค

ค่าใช้จ่ายที่จะต้องชำระในการสมัครประกอบด้วย
(1) ค่าขึ้นทะเบียนเข้าเป็นนักศึกษา 700 บาท*
(2) ค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษา 900 บาท*
(3) ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 100 บาท*
(4) ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 600 บาท
(5) ค่าบริการสารสนเทศ 100 บาท
(6) ค่าหน่วยกิต หน่วยละ 50 บาท
(7) ค่าธรรมเนียมการสอบ กระบวนวิชาละ 60 บาท
* ค่าใช้จ่าย (1)-(3) ชำระเพียงครั้งเดียว เทอมต่อไปไม่ต้องชำระอีก

ตารางคำนวณค่าใช้จ่ายตามอัตราค่าหน่วยกิต/วิชาที่ลงทะเบียนในวันสมัคร

*ในวันที่สมัคร(พรีดีกรี ภูมิภาค) จะจ่ายไม่เกิน 3,980 บาท*

หลักสูตรพรีดีกรี (Pre-Degree) ส่วนภูมิภาค

ค่าใช้จ่ายที่จะต้องชำระในการสมัครประกอบด้วย
(1) ค่าขึ้นทะเบียนเข้าเป็นนักศึกษา 700 บาท*
(2) ค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษา 800 บาท*
(3) ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 100 บาท*
(4) ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 300 บาท
(5) ค่าบริการสารสนเทศ 100 บาท
(6) ค่าหน่วยกิต หน่วยละ 50 บาท
(7) ค่าธรรมเนียมการสอบ กระบวนวิชาละ 60 บาท
* ค่าใช้จ่าย (1)-(3) ชำระเพียงครั้งเดียว เทอมต่อไปไม่ต้องชำระอีก

ตารางคำนวณค่าใช้จ่ายตามอัตราค่าหน่วยกิต/วิชาที่ลงทะเบียนในวันสมัคร