ค่าธรรมเนียมการสมัครและลงทะเบียนเรียน
สำหรับผู้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่

หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ และพรีดีกรี (Pre-Degree)
ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค

ข้อมูลต่อไปนี้คือ ตาราง และอัตราค่าใช้จ่ายค่าสมัครเรียน ค่าเทียบโอนหน่วยกิตสำหรับผู้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และพรีดีกรี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระทันทีในขั้นตอนการสมัคร และค่าใช้จ่ายที่ชำระภายหลังได้ ดังนี้

1. ค่าสมัครเรียน (ต้องชำระทันที)

ค่าสมัครเรียน หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ประกอบด้วย ค่าขึ้นทะเบียนเข้าเป็นนักศึกษา, ค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษา, ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษา, ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย, ค่าบริการสารสนเทศ, ค่าหน่วยกิต, ค่าธรรมเนียมการสอบ(เฉพาะส่วนภูมิภาค) โดยผู้สมัครจะต้องชำระทันทีที่สมัครเสร็จสิ้น สรุปค่าใช้จ่ายสูงสุดไม่เกินดังตารางต่อไปนี้…

ส่วนกลางส่วนภูมิภาค
ปริญญาตรี ภาคปกติไม่เกิน 3,750 บาทไม่เกิน 3,980 บาท
พรีดีกรี (Pre-degree)ไม่เกิน 3,100 บาทไม่เกิน 3,280 บาท

ค่าสมัครเรียนมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับจำนวนวิชาที่เราเลือกลงทะเบียนเรียน หากเลือกวิชาเพื่อลงทะเบียนเรียนน้อยค่าใช้จ่ายก็จะน้อยลงตามไปด้วย หากเลือกลงทะเบียนเรียนหลายวิชา ค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มขึ้นตามเช่นกัน แต่ไม่เกินกว่าที่ระบุไว้ในตารางข้างต้น

หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายที่ปรากฎในตารางข้างต้น ไม่รวมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
– ค่าเทียบโอนหน่วยกิต(ถ้ามี)
– ค่าแล็บ(LAB) ค่าวัสดุสื่อสาร (ถ้ามี) สำหรับผู้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์, สื่อสารมวลชน​ (ไม่เกิน 100-300 บาท)
– ค่าหนังสือเรียน/ตำราเรียน/เอกสารการเรียน, ชุดนักศึกษา ประกันภัย ฯลฯ ซึ่งนักศึกษาจะซื้อเพิ่มเติมหรือไม่ก็ได้
– ค่าหอพัก มหาวิทยาลัยรามคำแหง ไม่มีหอพักนักศึกษา(หอใน)ให้บริการ แต่มีโครงการ “หอพักติดดาว” เป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยและผู้ให้บริการหอพักเอกชนโดยรอบ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมากและบางนา ประเมินคุณภาพหอพักเป็นระดับต่างๆ คลิกที่นี่

วิธีชำระเงินค่าสมัคร (ต้องชำระทันที)

สมัครที่มหาวิทยาลัย(Walk-in) : n/a
สมัครผ่านระบบออนไลน์ : แสกน QR-Code พร้อมเพย์(ทุกธนาคาร), เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์
สมัครผ่านระบบไปรษณีย์ : ธนาณัติไปรษณีย์


2. ค่าเทียบโอนหน่วยกิต (ชำระภายโดยไม่มีค่าปรับได้ภายใน 1 ปี)

**หากสมัครแบบไม่เทียบโอนหน่วยกิตจะไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนนี้**
ค่าเทียบโอนหน่วยกิต คิดตามประเภทผู้สมัคร ดูรายละเอียดคลิก โดยมหาวิทยาลัย จะเรียกเก็บค่าเปิดฐานข้อมูลการเทียบโอนหน่วยกิต เป็นเงิน 100 บาทในวันที่สมัครก่อน โดยผู้สมัครไม่จำเป็นต้องชำระค่าเทียบโอนในวันสมัครก็ได้ ผู้สมัครสามารถชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิตทั้งหมดได้โดยไม่มีค่าปรับภายใน 1 ปี นับจากวันที่สมัคร หากพ้นระยะเวลา 1 ปี จะมีค่าปรับกรณีชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิตล่าช้า ภาคการศึกษาละ 300 บาท (ปีละ 600 บาท) โดยค่าเทียบโอนหน่วยกิตต้องชำระค่าเทียบโอนทั้งหมดภายในครั้งเดียว ไม่สามารถแบ่งชำระได้ 


3. กองทุนเงินให้กู้ยืมฯ (กยศ.)

ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดการกู้ยืมกองทุนฯ และมีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ ทั้งผู้กู้รายใหม่และผู้กู้ต่อเนื่อง สามารถสมัครเซ็นสัญญากู้ยืมเงินกองทุนฯรายใหม่ หรือต่อสัญญากู้ยืมเงินกองทุนฯสำหรับผู้กู้ต่อเนื่องได้ ณ จุดรับสมัคร(กรณีมาสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย) กรณีสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ผ่านระบบออนไลน์ จะปรากฎขั้นตอนการ “สมัคร กยศ.” หลังจากชำระเงินในขั้นตอนการสมัครเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook : กองทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ตารางค่าสมัครเรียนโดยละเอียด

*ในวันที่สมัคร(ภาคปกติ ส่วนกลาง) จะจ่ายไม่เกิน 3,750 บาท*
ตารางคำนวณค่าใช้จ่ายตามอัตราค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนในวันสมัคร

ค่าใช้จ่ายที่จะต้องชำระในการสมัครประกอบด้วย
(1) ค่าขึ้นทะเบียนเข้าศึกษา 1,000 บาท*
(2) ค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษา 1,200 บาท*
(3) ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 100 บาท*
(4) ค่าบำรุง 800 บาท
(5) ค่าบริการสารสนเทศ 100 บาท
(6) ค่าหน่วยกิต หน่วยละ 25 บาท
* ค่าใช้จ่าย (1)-(3) ชำระเพียงครั้งเดียว เทอมต่อไปไม่ต้องชำระอีก

ตารางคำนวณค่าใช้จ่ายตามอัตราค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนในวันสมัคร
*ในวันที่สมัคร(พรีดีกรี ส่วนกลาง) จะจ่ายไม่เกิน 3,100 บาท*
ตารางคำนวณค่าใช้จ่ายตามอัตราค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนในวันสมัคร

ค่าใช้จ่ายที่จะต้องชำระในการสมัครประกอบด้วย
(1) ค่าขึ้นทะเบียนเข้าศึกษา 500 บาท*
(2) ค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษา 800 บาท*
(3) ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 100 บาท*
(4) ค่าบำรุง 500 บาท
(5) ค่าบริการสารสนเทศ 100 บาท
(6) ค่าหน่วยกิต หน่วยละ 50 บาท
* ค่าใช้จ่าย (1)-(3) ชำระเพียงครั้งเดียว เทอมต่อไปไม่ต้องชำระอีก

ตารางคำนวณค่าใช้จ่ายตามอัตราค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนในวันสมัคร
*ในวันที่สมัคร(ภาคปกติ ส่วนภูมิภาค) จะจ่ายไม่เกิน 3,980 บาท*
หลักสูตรปริญญาตรี (ภาคปกติ) ส่วนภูมิภาค

ค่าใช้จ่ายที่จะต้องชำระในการสมัครประกอบด้วย
(1) ค่าขึ้นทะเบียนเข้าเป็นนักศึกษา 700 บาท*
(2) ค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษา 900 บาท*
(3) ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 100 บาท*
(4) ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 600 บาท
(5) ค่าบริการสารสนเทศ 100 บาท
(6) ค่าหน่วยกิต หน่วยละ 50 บาท
(7) ค่าธรรมเนียมการสอบ กระบวนวิชาละ 60 บาท
* ค่าใช้จ่าย (1)-(3) ชำระเพียงครั้งเดียว เทอมต่อไปไม่ต้องชำระอีก

ตารางคำนวณค่าใช้จ่ายตามอัตราค่าหน่วยกิต/วิชาที่ลงทะเบียนในวันสมัคร

*ในวันที่สมัคร(พรีดีกรี ภูมิภาค) จะจ่ายไม่เกิน 3,980 บาท*

หลักสูตรพรีดีกรี (Pre-Degree) ส่วนภูมิภาค

ค่าใช้จ่ายที่จะต้องชำระในการสมัครประกอบด้วย
(1) ค่าขึ้นทะเบียนเข้าเป็นนักศึกษา 700 บาท*
(2) ค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษา 800 บาท*
(3) ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 100 บาท*
(4) ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 300 บาท
(5) ค่าบริการสารสนเทศ 100 บาท
(6) ค่าหน่วยกิต หน่วยละ 50 บาท
(7) ค่าธรรมเนียมการสอบ กระบวนวิชาละ 60 บาท
* ค่าใช้จ่าย (1)-(3) ชำระเพียงครั้งเดียว เทอมต่อไปไม่ต้องชำระอีก

ตารางคำนวณค่าใช้จ่ายตามอัตราค่าหน่วยกิต/วิชาที่ลงทะเบียนในวันสมัคร
  • คำถามที่พบบ่อย ? (FAQ)
นักศึกษาส่วนกลาง (ป.ตรี ภาคปกติ และพรีดีกรี)

ค่าใช้จ่ายที่จะต้องชำระในการลงทะเบียนเรียน ประกอบด้วย
(1) ค่าบำรุงการศึกษา นศ.ภาคปกติ 800 บาท / พรีดีกรี 500 บาท
(2) ค่าบริการสารสนเทศ 100 บาท
(3) ค่าหน่วยกิต ภาคปกติ หน่วยละ 25 บาท / พรีดีกรี หน่วยละ 50 บาท
ถ้าลงทะเบียนเรียนหลายวิชา ก็จะมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นตามไปด้วย
สรุป ภาคเรียนต่อ ๆ ไป จะมีค่าใชัจ่าย 1,125 – 1,450 บาท สำหรับภาคปกติ และ ค่าใช้จ่าย 1,050-1,700 บาท สำหรับพรีดีกรี

นักศึกษาส่วนภูมิภาค (ป.ตรี ภาคปกติ และพรีดีกรี)

ค่าใช้จ่ายที่จะต้องชำระในการลงทะเบียนเรียน ประกอบด้วย
(1) ค่าบำรุงการศึกษา 600 บาท / พรีดีกรี 300 บาท
(2) ค่าบริการสารสนเทศ 100 บาท
(3) ค่าหน่วยกิต หน่วยละ 50 บาท ทั้งภาคปกติและพรีดีกรี
(4) ค่าธรรมการสอบ วิชาละ 60 บาท
ถ้าลงทะเบียนเรียนหลายวิชา ก็จะมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นตามไปด้วย
สรุป ภาคเรียนต่อ ๆ ไป จะมีค่าใชัจ่าย 1,330-2,700 บาท สำหรับภาคปกติ และ ค่าใช้จ่าย 1,030-2,320 บาท สำหรับพรีดีกรี