ค่าธรรมเนียมและวิธีชำระเงิน
การสมัครและลงทะเบียนเรียน
สำหรับผู้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ 1/2564

หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ และพรีดีกรี (Pre-Degree)
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครและลงทะเบียนเรียน

ตารางคำนวณค่าใช้จ่ายตามอัตราค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนในวันสมัคร

ค่าใช้จ่ายที่จะต้องชำระในการสมัครประกอบด้วย
(1) ค่าขึ้นทะเบียนเข้าศึกษา 1,000 บาท*
(2) ค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษา 1,200 บาท*
(3) ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 100 บาท*
(4) ค่าบำรุง 800 บาท
(5) ค่าบริการสารสนเทศ 100 บาท
(6) ค่าหน่วยกิต หน่วยละ 25 บาท
* ค่าใช้จ่าย (1)-(3) ชำระเพียงครั้งเดียว เทอมต่อไปไม่ต้องชำระอีก

ตารางคำนวณค่าใช้จ่ายตามอัตราค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนในวันสมัคร
ตารางคำนวณค่าใช้จ่ายตามอัตราค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนในวันสมัคร

ค่าใช้จ่ายที่จะต้องชำระในการสมัครประกอบด้วย
(1) ค่าขึ้นทะเบียนเข้าศึกษา 500 บาท*
(2) ค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษา 800 บาท*
(3) ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 100 บาท*
(4) ค่าบำรุง 500 บาท
(5) ค่าบริการสารสนเทศ 100 บาท
(6) ค่าหน่วยกิต หน่วยละ 50 บาท
* ค่าใช้จ่าย (1)-(3) ชำระเพียงครั้งเดียว เทอมต่อไปไม่ต้องชำระอีก

ตารางคำนวณค่าใช้จ่ายตามอัตราค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนในวันสมัคร
หลักสูตรปริญญาตรี (ภาคปกติ) ส่วนภูมิภาค

ค่าใช้จ่ายที่จะต้องชำระในการสมัครประกอบด้วย
(1) ค่าขึ้นทะเบียนเข้าเป็นนักศึกษา 700 บาท*
(2) ค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษา 900 บาท*
(3) ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 100 บาท*
(4) ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 600 บาท
(5) ค่าบริการสารสนเทศ 100 บาท
(6) ค่าหน่วยกิต หน่วยละ 50 บาท
(7) ค่าธรรมเนียมการสอบ กระบวนวิชาละ 60 บาท
* ค่าใช้จ่าย (1)-(3) ชำระเพียงครั้งเดียว เทอมต่อไปไม่ต้องชำระอีก

ตารางคำนวณค่าใช้จ่ายตามอัตราค่าหน่วยกิต/วิชาที่ลงทะเบียนในวันสมัคร
หลักสูตรพรีดีกรี (Pre-Degree) ส่วนภูมิภาค

ค่าใช้จ่ายที่จะต้องชำระในการสมัครประกอบด้วย
(1) ค่าขึ้นทะเบียนเข้าเป็นนักศึกษา 700 บาท*
(2) ค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษา 800 บาท*
(3) ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 100 บาท*
(4) ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 300 บาท
(5) ค่าบริการสารสนเทศ 100 บาท
(6) ค่าหน่วยกิต หน่วยละ 50 บาท
(7) ค่าธรรมเนียมการสอบ กระบวนวิชาละ 60 บาท
* ค่าใช้จ่าย (1)-(3) ชำระเพียงครั้งเดียว เทอมต่อไปไม่ต้องชำระอีก

ตารางคำนวณค่าใช้จ่ายตามอัตราค่าหน่วยกิต/วิชาที่ลงทะเบียนในวันสมัคร

วิธีการชำระเงินค่าสมัคร

สำหรับผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ เมื่อถึงขั้นตอนการเลือกวิชาลงทะเบียนเรียน ให้ผู้สมัครสังเกตตัวเลือก “ช่องทางการชำระเงิน” ที่อยู่ด้านล่างของหน้าเว็บไซต์ โดยสามารถเลือกวิธีการชำระเงินค่าสมัครได้ 1 วิธี จาก 4 ช่องทาง ดังนี้ ชำระเงินผ่านการแสกน QR Code, ชำระเงินผ่านเค้าน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์, ชำระเงินผ่านเค้าน์เตอร์เซอร์วิซ(ร้าน 7-Eleven) และ ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

การชำระเงินโดยผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารไทยพาณิชย์ ให้กดปุ่มพิมพ์  “ใบแจ้งชำระเงิน” จากระบบรับสมัครลงในกระดาษ A4 (แนะนำให้ใช้เครื่องพิมพ์ระบบ Laser เพื่อความชัดเจน) และนำใบชำระเงินไปยื่นชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาใดก็ได้ (โปรดเตรียมเงินค่าธรรรมเนียมการชำระเงินที่ธนาคารเรียกเก็บเพิ่ม จำนวน 10 บาท)

เมื่อกดปุ่ม “QR Code สำหรับชำระเงิน” ระบบจะทำการแสดง QR Code Payment บนหน้าจอระบบรับสมัคร ให้ผู้สมัครทำการแสกนชำระเงินโดยใช้แอปพลิเคชั่นธนาคารใดก็ได้แสกนชำระเงิน และโปรดเก็บหลักฐาน(ใบทำรายการชำระเงิน)ที่ได้จากแอปเอาไว้ (การชำระเงินผ่าน QR Code Payment ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม)

เมื่อเลือกช่องทางการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตแล้ว เว็บไซต์จะนำทางเข้าสู่ระบบการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต โดยผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดส่วนตัวเพื่อยืนยันข้อมูลส่วนตัว ที่อยู่ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ และจึงจะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์กรอกหมายเลขบัตรเครดิต ผู้สมัครจะใช้บัตรเครดิตของผู้ปกครอง หรือบุคคลที่อนุญาตให้ใช้บัตรฯบุคคลใดก็ได้ และทำตามขั้นตอนบนหน้าเว็บไซต์ให้ครบถ้วน หากชำระเงินถูกต้อง ระบบจะนำทางกลับเข้าสู่หน้าเว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาใหม่อีกครั้ง

การชำระเงินโดยผ่านเค้าเตอร์เซอร์วิซ ในร้าน 7-Eleven สาขาใดก็ได้ โดยพิมพ์ “ใบชำระเงินจาก” ระบบรับสมัครลงในกระดาษ A4 (แนะนำให้ใช้เครื่องพิมพ์ระบบ Laser เพื่อความชัดเจน) และนำใบชำระเงินไปยื่นชำระเงินที่เค้าชำระเงินในร้าน 7-Eleven สาขาใดก็ได้ และเก็บใบบันทึกรายการชำระเงิน(ใบเสร็จเอาไว้
(โปรดเตรียมเงินค่าธรรรมเนียมการชำระเงินที่จะเรียกเก็บเพิ่ม จำนวน 10 บาท)

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. และ กรอ.

ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดการกู้ยืมกองทุนฯ และมีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ ทั้งผู้กู้รายใหม่และผู้กู้ต่อเนื่อง สามารถสมัครเซ็นสัญญากู้ยืมเงินกองทุนฯรายใหม่ หรือต่อสัญญากู้ยืมเงินกองทุนฯสำหรับผู้กู้ต่อเนื่องได้ ณ จุดรับสมัคร(กรณีมาสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย) หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook : กองทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การชำระค่าเทียบโอนและค่าปรับ

         มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บค่าเปิดฐานข้อมูลการเทียบโอนหน่วยกิต เป็นเงิน 100 บาทในวันที่สมัครก่อน โดยผู้สมัครอาจยังไม่ชำระเงินค่าเทียบโอนหน่วยกิตทั้งหมดในวันที่สมัครเลยก็ได้ และเมื่อมหาวิทยาลัยแจ้งผลการเทียบโอนและคำนวณค่าเทียบโอนให้ทราบแล้ว ผู้สมัครสามารถชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิตทั้งหมดได้โดยไม่มีค่าปรับภายใน 1 ปี นับจากวันที่สมัคร หากพ้นระยะเวลา 1 ปี จะมีค่าปรับกรณีชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิตล่าช้า ภาคการศึกษาละ 300 บาท (ปีละ 600 บาท) โดยค่าเทียบโอนหน่วยกิตต้องชำระค่าเทียบโอนทั้งหมดภายในครั้งเดียว ไม่สามารถแบ่งชำระเป็นก้อนได้ 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายตามตารางข้างต้น เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นจะต้องจ่ายตามจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน(ลงทะเบียนเรียนหลายวิชา ค่าใช้จ่ายจะปรับตามไปด้วย) เมื่อชำระเงินและได้รับการยืนยันการชำระเงินแล้ว ผู้สมัครก็จะมีสถานะการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง สามารถเข้าเรียน และเข้าสอบปลายภาคได้

ค่าใช้จ่ายที่ชำระในวันสมัคร ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
 • ค่าเทียบโอนหน่วยกิต
  หากสมัครและใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต มหาวิทยาลัยจะคำนวณค่าเทียบโอนหน่วยกิตให้ทราบ และให้นักศึกษาชำระเงินค่าเทียบโอนหน่วยกิตได้ภายหลัง
 • ค่าหนังสือ/ตำรา (ไม่บังคับ)
  ผู้สมัครสามารถเลือกซื้อหนังสือ/ตำราเรียนได้จาก ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยรามคำแหง หรือ www.rupress.ru.ac.th
 • เครื่องแบบนักศึกษา/เครื่องหมาย/เครื่องประดับ (ไม่บังคับ)
  นักศึกษาสามารถเลือกซื้อชุดนักศึกษาได้ทั่วไป, เครื่องหมาย มีจำหน่ายที่ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ประกันภัย (ไม่บังคับ)
  นักศึกษาสามารถซื้อประกันภัยผ่านมหาวิทยาลัย ค่าเบี้ยประกัน 200 บาท/ปี (ไม่บังคับ)
 • ที่พัก/หอพัก
  มหาวิทยาลัยรามคำแหงไม่มีหอพักนักศึกษา(หอใน) หากนักศึกษาต้องการที่พักสามารถเลือกหาด้วยตนเอง หรือดูรายละเอียดในโครงการ “หอพักติดดาว”  คลิกดูรายละเอียด