Uncategorized

“สอบวัดแววความเป็นครู” คืออะไร ?

อาจารย์เยาวพรรณ ทิมทอง หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน ให้ข้อมูลเรื่องการวัดแววความเป็นครูที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรครู 4 ปี ปีการศึกษา 2563 ไว้ว่า “การสอบวัดแววความเป็นครูเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตทุกสาขาวิชา…