การรับปริญญาบัตร (ภายหลังพิธี)

การเข้ารับปริญญาบัตรสำหรับบัณฑิตที่ไม่ได้เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล ประกาศแนวปฏิบัติในการเข้ารับปริญญาบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 46 ที่ไม่ได้เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ให้ดำเนินการติดต่อตามขั้นตอนต่อไปนี้ รับปริญญาบัตรด้วยตนเอง เตรียมหลักฐานต่อไปนี้…