“สอบวัดแววความเป็นครู” คืออะไร ?

อาจารย์เยาวพรรณ ทิมทอง หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน

ให้ข้อมูลเรื่องการวัดแววความเป็นครูที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรครู 4 ปี ปีการศึกษา 2563 ไว้ว่า

“การสอบวัดแววความเป็นครูเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตทุกสาขาวิชา ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนดไว้ เพื่อเป็นแนวทางให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งดำเนินการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นมหาวิทยาลัยไม่จำกัดรับ ได้เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูหลายหลักสูตร นักศึกษาที่สนใจและสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรดังกล่าวจะต้องเข้ารับการทดสอบวัดแวดความเป็นครู (ด้วยตนเอง) ที่มหาวิทยาลัย ตามวัน/เวลา/สถานที่ที่คณะศึกษาศาสตร์จัดขึ้น ส่วนนักศึกษาที่สมัครทางไปรษณีย์หรืออินเทอร์เน็ต ทางคณะศึกษาศาสตร์กำหนดให้เข้ารับการทดสอบวัดแววความเป็นครู ภายในสองสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียนนั้น ๆ ทั้งนี้ หากผู้สมัครไม่สะดวกเข้ารับการทดสอบตามวัน/เวลา/สถานที่ดังกล่าวได้ ให้ดูประกาศเรื่อง การเข้ารับการทดสอบวัดแววความเป็นครู ตามวัน/เวลา/สถานที่ในวันถัดไป ซึ่งจะแจ้งภายหลัง

แนวทางการทดสอบวัดแววความเป็นครู จะใช้ข้อสอบปรนัย จำนวน 40 ข้อ เวลา 30 นาที ขอบข่ายของเนื้อหาที่ออกสอบจะเป็นการยกตัวอย่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน หรือสถานการณ์ในโรงเรียน ในชั้นเรียน เหตุการณ์ปัจจุบัน นักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบจะต้องเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุด ความรู้ที่ใช้ในการสอบไม่จำเป็นต้องอ่านหรือเตรียมตัวมาทดสอบวัดแววความเป็นครู

อนึ่ง หากนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบทำคะแนนสอบไม่ถึงครึ่งของคะแนนเต็ม ทางคณะศึกษาศาสตร์จะมีการจัดอบรมเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานความเป็นครู เพิ่มเติม/เสริมความรู้ (ดูประกาศการอบรมจากเพจของคณะศึกษาศาสตร์ หรือเพจกิจการนักศึกษา หรือเพจภาควิชาหลักสูตรและการสอนว่าจะจัดอบรมในวัน/เวลา/สถานที่ในช่วงเวลาใด)

สุดท้ายนี้ การทดสอบวัดแววความเป็นครูเป็นเพียงกระบวนการหนึ่งในการรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูเท่านั้น มิได้มีผลต่อการสอบผ่านหรือไม่ผ่านแต่อย่างใด ขอให้นักศึกษามีใจมุ่งมั่นที่จะเป็นครูเพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่เด็กในอนาคตต่อไป”

ที่มา: กิจการนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง