รวมข่าว พิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ ๔๗

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักเกณฑ์สำหรับผู้ไม่ประสงค์เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ปริญญาตรี) รุ่น 47

Source: สำนีกบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล ได้ประกาศ “หลักเกณฑ์สำหรับบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ที่ไม่ประสงค์เข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร” ให้ดำเนินการรับปริญญาบัตรในช่องทางต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

สำหรับบัณฑิตที่ไม่ประสงค์เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตไม่ต้องมารายงานตัวในวันซ้อมใหญ่ และวันพิธีจริง(วันจริง) ขอให้ไปติดต่อรับใบปริญญา ได้ที่อาคาร สวป. ชั้น 1 ช่อง 6 ได้ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2566 เป็นต้นไป (ในวันและเวลาราชการ) โดยมีช่องทางการขอใบปริญญา 3 ช่องทาง โดยเตรียมหลักฐาน ดังนี้
 • รับปริญญาบัตรด้วยตนเอง
  หลักฐานที่ต้องใช้
  – บัตรประจำตัวประชาชน
  – ใบเสร็จรับเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต หรือ สำเนาใบรับรองสภาฯ หรือ สำเนาทรานสคริปต์ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
  – หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (กรณีชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับใบปริญญา)
  จากนั้นนำหลักฐานยื่นรับปริญญาบัตรตามสถานที่ วัน และเวลาที่ได้แจ้งไว้
 • ให้จัดส่งใบปริญญาทางไปรษณีย์
  (เฉพาะกรณีให้จัดส่งทางไปรษณีย์ สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป) โดยให้บัณฑิตส่งเอกสาร ดังนี้
  – สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
  – ใบเสร็จรับเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต หรือ สำเนาใบรับรองสภาฯ หรือ สำเนาทรานสคริปต์ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
  – หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (กรณีชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับใบปริญญา)
  – ซองกันกระแทก(ซองใหญ่) ติดแสตมป์ 42 บาท เขียนจ่าหน้าจองถึงตนเองให้ชัดเจน(เพื่อใช้ส่งใบปริญญากลับไป)
  จากนั้นนำหลักฐานทั้งหมดใส่อีกซอง แล้วส่งถึงมาที่
  หน่วยปริญญาบัตรและตรวจสอบวุฒิบัตร
  ฝ่ายประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ อาคาร สวป. ชั้น 1 ช่อง 6
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
 • ให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน
  หลักฐานที่ต้องใช้
  – หนังสือมอบอำนาจ (หนังสือมอบอำนาจดาวน์โหลดด้านล่าง)
  – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและของผู้รับมอบอำนาจ อย่างละ 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
  – ใบเสร็จรับเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต หรือ สำเนาใบรับรองสภาฯ หรือ สำเนาทรานสคริปต์ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
  – หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (กรณีชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับใบปริญญา)
  จากนั้นให้ผู้รับมอบอำนาจ ยื่นเอกสารทั้งหมดตามสถานที่ วัน และเวลาที่ได้แจ้งเอาไว้

สอบถามเพิ่มเติม

หน่วยปริญญาบัตรและตรวจสอบวุฒิบัตร
อาคาร สวป. ชั้น 1 โทร. 02-310-8604 หรือ 02-310-8000 ต่อ 4817