ข้อมูลการรับสมัคร ปริญญาตรี ภาคปกติ ส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร

โปรดดาวน์โหลด “ระเบียบการรับสมัครและแผนกำหนดการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2566” ซึ่งบรรจุข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ, ตารางแจกแจงค่าธรรมเนียมการศึกษา, แผนกำหนดการศึกษา(โครงสร้างหลักสูตร), เกณฑ์การเทียบโอนหน่วกิต, ประกาศมหาวิทยาลัย, ข้อกำหนด และรายละเอียดการรับสมัครอื่นๆ ที่ควรทราบ ด้วยการกดลิงก์ต่อไปนี้(ไม่มีค่าใช้จ่าย) ใบสมัคร: การรับสมัครครั้งนี้ ไม่มีการจำหน่ายใบสมัคร ผู้ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์จะได้กรอกใบสมัครในระบบ, ผู้สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย จะได้รับใบสมัคร ณ จุดรับสมัคร

ประเภทที่รับสมัคร

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ แบ่งเป็นสมัครแบบไม่เทียบโอนหน่วยกิต และเทียบโอนหน่วยกิต คลิกที่หัวข้อเพื่อดูรายละเอียด

รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เป็นต้นไป เช่น

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ
 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษานอกระบบ(กศน.)
 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)*
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี*
 • ผู้มีประกาศเทียบวุฒิการศึกษา GED
 • วุฒิอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในระเบียบการรับสมัครฯ
* หมายถึง วุฒิการศึกษาดังกล่าวมีสิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตได้ แต่ถ้าไม่ประสงค์เทียบโอนหน่วยกิตก็สามารถทำได้

รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุปริญญา เป็นต้นไป ยื่นสมัครและเทียบโอนหน่วยกิตสะสมได้ โดยแบ่งเป็น

 • จบการศึกษาจากสถาบันอื่น
  รับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุปริญญาเป็นต้นไป ได้แก่ จบการศึกษาระดับ ปวส., ปริญญาตรีเป็นต้นไป เทียบโอนหน่วยกิตสะสมได้ตั้งแต่ 27-33 หน่วยกิต ตามคุณวุฒิที่ใช้ยื่นสมัคร
 • โอนย้ายสถาบันการศึกษา
  รับสมัครผู้ที่เคยเรียนในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสถาบันต่าง ๆ (ยกเว้นม.รามคำแหง) แต่ไม่จบการศึกษา(รีไทร์, ลาออก,​ ซิ่ล) สามารถโอนย้ายหน่วยกิตมาเรียนต่อที่ ม.รามคำแหงได้
 • หมดสถานภาพนักศึกษาจาก ม.รามคำแหง
  หมายถึง นักศึกษาเก่ารามคำแหง ที่ขาดสถานภาพ, ครบ8ปียังไม่จบ, หมดสถานภาพ แต่มีหน่วยกิตที่เคยสะสมเอาไว้ ให้เทียบโอนประเภทนี้
 • เทียบโอนหน่วยกิต 2 สถาบัน
  ผู้ที่เคยสอบสะสมหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยรามคำแหงมาก่อน และจบการศึกษาจากสถาบันอื่น ๆ แล้ว(เช่น จบปวส. จบปริญญาตรี ในลำดับต่อมา) และต้องการนำหน่วยกิตทั้งสองแห่งมารวมกัน ให้เลือกสมัครประเภทนี้
 • ปริญญาที่ 2 จาก ม.รามคำแหง
  ศิษย์เก่า ม.รามคำแหง ที่จบปริญญาเรียบร้อยแล้ว และต้องการเทียบโอนเรียนเพิ่มอีกหนึ่งใบ
 • เทียบโอน Pre-degree ม.รามคำแหง
  เมื่อนักศึกษาพรีดีกรี เรียนจบชั้น ม.6 เรียบร้อยแล้ว ให้ยื่นสมัครด้วยวุฒิ ม.6 พร้อมเทียบโอนหน่วยกิตที่สะสมไว้ในระบบพรีดีกรี และเป็นสถานะให้เป็นนักศึกษาภาคปกติ

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาแบบไม่จำกัดจำนวน ไม่ต้องสอบคัดเลือกเข้าศึกษา โดยในปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาในสาขาวิชาดังต่อไปนี้
 • คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
 • คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
 • คณะรัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาเอกการบริหารรัฐกิจ
 • คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชาสื่อสารมวลชน

การเทียบโอนหน่วยกิต

รายละเอียดการเทียบโอนหน่วยกิตสำหรับผู้มีคุณสมบัติเทียบโอนได้ในกรณีต่าง ๆ

ช่องทาง และกำหนดวันรับสมัคร

มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัคร ระดับปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง คือ ภาคเรียนที่ประจำปีการศึกษานั้นๆ (ป.ตรี ภาคปกติ และพรีดีกรี สมัครพร้อมกัน) ผู้สนใจสมัครเรียนที่มีความพร้อมสามารถสมัครเป็นนักศึกษาช่องทางใดก็ได้ตามกำหหนดการ เงื่อนไข และความสะดวกดังต่อไปนี้

ส่วนภูมิภาค

 • สมัครผ่านระบบออนไลน์ (สมัครได้ทั้งผู้ที่เทียบโอน/ไม่เทียบโอนหน่วยกิต)
  ที่เว็บไซต์ iregis2.ru.ac.th
  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 2 กรกฎาคม 2566
 • สมัครด้วยตนเอง (Walk-in) (สมัครได้ทั้งผู้ที่เทียบโอน/ไม่เทียบโอนหน่วยกิต) – ช่องทางนี้สะดวกและรวดเร็วที่สุด
  ที่จุดรับสมัคร ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 23 แห่งทั่วประเทศ ใกล้บ้านท่าน(กดดูสถานที่ตั้งจากเว็บไซต์ของแต่ละจังหวัด โดยคลิกที่ชื่อจังหวัดในหัวข้อต่อไป)
  ช่วงที่ 1 วันที่ 18 – 21 พฤษภาคม 2566
  ช่วงที่ 2 วันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2566
 • สมัครผ่านไปรษณีย์ (เฉพาะผู้ไม่เทียบโอนหน่วยกิต)
  ดาวน์โหลดใบสมัครและส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์
  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 23 มิถุนายน 2566

อัตราค่าใช้จ่ายการสมัคร และค่าธรรมเนียมการศึกษา

ม.รามคำแหง ต่างจังหวัด มีที่ไหนบ้าง ?

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดศูนย์บริการนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ เรียกว่า “มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด…” จัดตั้งในพื้นที่ต่าง ๆ 23 แห่ง ซึ่งใช้เป็นสถานที่รับสมัครนักศึกษาใหม่(กรณีสมัครด้วยตนเอง) ใช้เป็นห้องบรรยาย ใช้เป็นสถานที่สอบไล่ และเป็นสถานที่สำหรับติดต่องานทะเบียนของนักศึกษาส่วนภูมิภาค ดังนี้

รูปแบบการเรียนการสอน

รูปแบบการเรียน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดรูปแบบการศึกษาผ่านสื่อสารสนเทศเป็นหลัก นักศึกษาสามารถเลือกใช้สื่อการเรียนได้ดังนี้
 • ห้องบรรยาย ณ สาขาวิทยบริการฯ
  มหาวิทยาลัยจะเปิดวิดีโอคำบรรยาย(เทป)ตามตารางบรรยายที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักศึกษาที่สนใจเข้าฟังบรรยายที่สาขาวิทยบริการ 23 แห่ง เข้าฟังบรรยายได้
 • หนังสือ/ตำราเรียน ซื้อเอง-อ่านเอง
  ตำรา/หนังสือเรียน จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  – สั่งซื้อออนไลน์ที่ 
  RU-Press Bookstore
  – ซื้อด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์หนังสือ ม.รามคำแหง อาคารสำนักพิมพ์ ชั้น 3 ดูวันเปิดจำหน่าย
  คลิก
 • ฟังบรรยายออนไลน์ และวิดีโอบรรยายย้อนหลัง
  รูปแบบการเรียนส่วนภูมิภาค อาจเรียกได้ว่า เรียนออนไลน์ได้ 100% เพราะมีระบบวิดีโอคำบรรยายให้นักศึกษาฟังบรรยายออนไลน์ทุกวิชา

  – Cyber Classroom วิดีโอคำบรรยายออนไลน์ตามตารางบรรยาย
  – Course on-demand วิดีโอคำบรรยายออนไลน์ย้อนหลัง เลือกฟังบรรยายตามเวลาที่สะดวก

  เข้าระบบดูสื่อการเรียนออนไลน์ คลิกที่นี่
โปรดทราบ: เมื่อผู้สมัครมีสถานะการเป็นนักศึกษาแล้ว สามารถเข้าฟังบรรยายที่ห้องเรียน และใช้สื่อการถ่ายทอดสดและวิดีโอย้อนหลังได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม เนื่องจากค่าสมัครและลงทะเบียนเรียนครอบคลุมสิทธิ์การใช้งานแล้ว ยกเว้น สื่อประเภท หนังสือเรียน/ตำราเรียน และวิดีโอบรรยายสรุปการสอนจากสำนักเทคโนโลยีการศึกษา นักศึกษาต้องจัดซื้อด้วยตนเอง จะซื้อหรือไม่ก็ได้ ไม่บังคับ

สถานที่สอบไล่ สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค

นอกจากนักศึกษาส่วนภูมิภาค จะได้ใช้ห้องเรียนที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติฯ 23 แห่งเป็นห้องสอบแล้ว มหาวิทยาลัยรามคำแหงยังอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาส่วนภูมิภาค ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ของสาขาวิทยบริการฯทั้ง 23 แห่ง ให้ได้มีสถานที่สอบใกล้บ้านเช่นกัน โดยร่วมมือสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จัดตั้งเป็นศูนย์สอบ เพื่อใช้เป็นสถานที่สอบปลายภาคและการสอบซ่อม ให้นักศึกษาเลือกสถานที่สอบตามความสะดวกที่ใดก็ได้ 41 แห่ง ดังนี้
รหัสศูนย์สอบสถานที่สอบ (รหัสตึกสอบ)หมายเลขโทรศัพท์
01 เชียงใหม่วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชการลานนา (LC )(053) 122329
02 เชียงรายร.ร. ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ (DS)(053) 711450, 711470
03 แพร่สาขาวิทยบริการฯจ.แพร่(054) 531870
04 พิษณุโลกร.ร. เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ (PR)(055) 322685
05 นครสวรรค์ร.ร. นครสวรรค์ (NW)(056) 226014, 211151
06 อุดรธานีวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี (ED)(042) 246690
07 นครพนมร.ร. นาแกสามัคคีวิทยา (NS)(042) 571254
08 ขอนแก่นสาขาวิทยบริการฯ จ.ขอนแก่น (RK)(043) 306106-7
09 สุรินทร์สาขาวิทยบริการฯ จ.สุรินทร์(RN)(044) 558918 – 9
10  นครราชสีมาร.ร. สุขานารี (SN)(044) 242365
11 ร้อยเอ็ดร.ร. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด(PC)(043) 513900, 515204
12 อุบลราชธานีร.ร. เบ็ญจะมะมหาราช (BJ)(045) 240684-5 ต่อ 142
13 สุพรรณบุรีร.ร. กรรณสูตศึกษาลัย (KS)(035) 511125
14 ราชบุรีร.ร. ราชโบริกานุเคราะห์ (RB)(032) 337039
15 จันทรบุรีร.ร. ศรียานุสรณ์ (SS)(039) 311225, 350225
16 ประจวบคีรีขันธ์ร.ร. ประจวบวิทยาลัย (PW)(032) 611103, 602164
17 สุราษฎร์ธานี(1) ร.ร. เมืองสุราษฎร์ธานี(SR) เฉพาะสอบภาค 1, 2 และฤดูร้อน
(2) ร.ร. สุราษฎร์พิทยา (SR) เฉพาะสอบซ่อม 1 และสอบซ่อม 2
(077) 273959
(077) 272104
18 นครศรีธรรมราชสาขาวิทยบริการฯ นครศรีธรรมราช(NT)(075) 378660, 466147-8
19 ตรังสาขาวิทยบริการฯ จ.ตรัง (TG)(075) 501164 -7
20 สงขลาร.ร. วรนารีเฉลิม (VC)(074) 314415, 311258
21 เพชรบูรณ์สาขาวิทยบริการฯ จ.เพชรบูรณ์ (NSB)(056) 713448
22 ปราจีนบุรีสาขาวิทยบริการฯ จ.ปราจีนบุรี (PB)(037) 454096
23 อุทัยธานีสาขาวิทยบริการฯ จ.อุทัยธานี (UT)(056) 980567-9
24 อำนาจเจริญสาขาวิทยบริการฯ จ.อำนาจเจริญ (AM)(045) 523515, 525961
25 ชุมพรร.ร. สอาดเผดิมวิทยา (SD)(077) 511014
26 สุโขทัยสาขาวิทยบริการฯ จ.สุโขทัย (SU)(055) 945112-4
27 ศรีสะเกษสาขาวิทยบริการฯ จ.ศรีสะเกษ (SK)(045) 826067 – 8
28 ลพบุรีสาขาวิทยบริการฯ จ.ลพบุรี (SNR)(036) 41405334
29 หนองบัวลำภูสาขาวิทยบริการฯ จ.หนองบัวลำภู ( NB)(042) 315952 – 5
30 นครปฐมร.ร. นายร้อยตำรวจ (PA)(034) 325447
31  ทุ่งสงวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง(TS)(075) 302 027
32 ชัยภูมิร.ร. จัตุรัสวิทยาคาร (CK)(044) 851163-4
33 สกลนครร.ร. สกลราชวิทยานุกูล (SKR)(042) 713566
34 บุรีรัมย์สาขาวิทยบริการฯจังหวัดบุรีรัมย์(BR)(044) 666594
35 สระแก้วร.ร. เทศบาลบ้านกิโลสอง(kL)(037) 231711
36 กาญจนบุรีสาขาวิทยบริการฯจังหวัดกาญจนบุรี(KN)(034) 581009, 5811090
37 น่านวิทยาลัยเทคนิคน่าน(TN)(054) 757199
38 อุตรดิตถ์ร.ร. อุตรดิตถ์ดรุณี (UN)(055) 411105
39 พังงานสาขาวิทยบริการฯ จ.พังงา (RP)(076) 410927 – 8
40 เลยร.ร. เทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม (TB)(042) 812385
41 หาดใหญ่วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ (HT)(074) 212300 ต่อ 101
 • คำถามที่พบบ่อย ? (FAQ)

ค่าใช้จ่ายแรกเข้าที่ต้องชำระ กรณีสมัครเป็นนักศึกษา ป.ตรี ภาคปกติ ส่วนภูมิภาค ไม่เกิน 4,730 บาท*

หมายเหตุ

 • อัตราค่าใช้จ่ายการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ที่ปรากฎข้างต้นเป็นค่าใช้จ่ายสูงสุดแปรผลตามหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน หากลงทะเบียนเรียนวิชาน้อยค่าใช้จ่ายจะน้อยลงด้วย โดยค่าใช้จ่ายนี้ประกอบด้วย (1)ค่าบำรุงการศึกษา, (2)ค่าธรรมแรกเข้าเป็นนักศึกษา, (3)ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษา, (4)ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา, (5)ค่าบริการสารสนเทศ, (6)ค่าหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน, (7)ค่าธรรมเนียมการสอบ(เฉพาะผู้สมัครส่วนภูมิภาค)
 • อัตราค่าใช้จ่ายการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ไม่รวม ค่าหนังสือ ชุดนักศึกษา ประกันภัย ฯลฯ ซึ่งนักศึกษาจะซื้อเพิ่มเติมหรือไม่ก็ได้
 • ดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ทั้งหมด คลิกที่นี่
การสมัครเข้าเรียนระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ไม่ต้องสอบคัดเลือก เมื่อดำเนินการสมัครเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนแล้ว ผู้สมัครจะมีสถานภาพการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
ใช่ เมื่อผู้สมัครทำการสมัครครบทุกขึ้นตอนแล้ว ก็จะมีสถานภาพการเป็นนักศึกษา ม.รามคำแหง เลย สามารถรอเปิดเทอมและเข้าเรียน(ถ้าต้องการ)ได้เลย

ขั้นตอนการสมัครแบบออนไลน์ แบบไม่เทียบโอนหน่วยกิต (เสร็จสิ้นภายใน 5-7 วันทำการ)
1. กรอกข้อมูลการสมัครในระบบรับสมัคร
2. เลือกวิชาลงทะเบียนเรียน
3. ชำระเงินค่าสมัครและค่าลงทะเบียนเรียน
4. อัพโหลดหลักฐานส่วนตัว, หลักฐานการศึกษา, หลักฐานการชำระเงินเข้าสู่ระบบ
5. รอการตรวจสอบจากมหาวิทยาลัย หากหลักฐานครบถ้วน มหาวิทยาลัยก็จะออกรหัสประจำตัวนักศึกษาและใบเสร็จชำระเงินให้ ซึ่งพอถึงตรงนี้ก็มีสถานภาพการเป็นนักศึกษาแล้ว รอเปิดเทอมเรียนได้เลย (เสร็จสิ้นทุกขั้นตอนภายใน 5-7 วันทำการ)

ขั้นตอนการสมัครแบบออนไลน์ แบบเทียบโอนหน่วยกิต (เสร็จสิ้นภายใน 5-7 วันทำการ)
1. กรอกข้อมูลการสมัครในระบบรับสมัคร
2. เลือกวิชาลงทะเบียนเรียน
3. อัพโหลดหลักฐานการศึกษาเข้าสู่ระบบ ให้จนท.ตรวจสอบวิชาการเทียบโอน
4. จนท.อนุมัติวิชาการลงทะเบียนเรียน
5. ชำระเงิน และอัพโหลดเอกสารอื่นๆเข้าสู่ระบบ
6. รอการตรวจสอบจากมหาวิทยาลัยครั้งสุดท้าย หากหลักฐานครบถ้วน มหาวิทยาลัยก็จะออกรหัสประจำตัวนักศึกษาและใบเสร็จชำระเงินให้ ซึ่งพอถึงตรงนี้ก็มีสถานภาพการเป็นนักศึกษาแล้ว รอเปิดเทอมเรียนได้เลย

ขั้นตอนการสมัคร แบบเทียบโอน/ไม่เทียบโอน ที่มหาวิทยาลัย (เสร็จสิ้นภายในวันที่สมัคร)
1. กรอกข้อมูลการสมัคร
2. ตรวจสอบหลักฐานการสมัคร
4. ออกรหัสประจำตัวนักศึกษา
5. ลงทะเบียนเรียน/เลือกวิชาเทียบโอนหน่วยกิต
6. ชำระเงิน มีสถานภาพการเป็นนักศึกษาทันที ใช้เวลาการสมัครทุกกระบวนการประมาณ 1 ชม. เสร็จสิ้นภายในวันที่สมัคร

 • เรียนผ่านระบบออนไลน์
  นักศึกษาส่วนภูมิภาค สามารถเรียนออนไลน์ได้ 100% มหาวิทยาลัยมีสื่อการเรียนผ่านระบบออนไลน์ เช่น ถ่ายทอดสดคำบรรยายจากห้องเรียน(Cyber Classroom), วิดีโอคำบรรยายย้อนหลัง(Course On-demand) โดยเข้าไปที่ www.ru.ac.th/Media
 • ศึกษาด้วยตนเอง
  หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ และพรีดีกรี ส่วนภูมิภาค ไม่บังคับเข้าชั้นเรียน ดังนั้นนักศึกษาสามารถใช้สื่อออนไลน์/หนังสือ/ตำราเรียน เพื่อศึกษาด้วยตนเองก็ได้ เมื่อถึงเวลาสอบไล่ ก็ให้เข้าสอบไล่ตามวันเวลาที่กำหนด(คะแนนสอบ 100% ไม่มีคะแนนเก็บสะสมก่อนสอบ)
 • เวลาเรียน
  การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรภาคปกติ ส่วนภูมิภาค
  จัดการเรียนเฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ (เวลา 8.00-16.20 น. ตามตารางบรรยาย)
  เป็นการบรรยายผ่านสื่อวิดีโอ ถ่ายทอดสัญญาจากรามคำแหงหัวหมาก ไปยังห้องเรียนของสาขาวิทยบริการฯ 23 แห่ง, หากนักศึกษาไม่ต้องการเข้าเรียน ณ สาขาวิทยบริการฯ สามารถเข้าฟังบรรยายออนไลน์ หรือใช้สื่อการเรียนรูปแบบอื่นๆแทนได้
เมื่อถึงเวลาสอบไล่ปลายภาคเรียน นักศึกษาจะต้องเข้าสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1 ครั้ง โดยมีการกำหนดวันสอบไล่แจ้งให้ทราบจากปฏิทินการศึกษา

สนามสอบที่นักศึกษาส่วนภูมิภาคต้องเข้าสอบคือ ศูนย์สอบ 41 แห่ง(รายละเอียดข้างต้น) โดยนักศึกษาเป็นผู้เลือกสนามสอบเอง (ขั้นตอนการเลือกสนามสอบอยู่ในขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน)

นักศึกษาส่วนภูมิภาค (ภาคปกติและพรีดีกรี)

ค่าใช้จ่ายที่จะต้องชำระในการลงทะเบียนเรียน ประกอบด้วย
(1) ค่าบำรุงการศึกษา 600 บาท / พรีดีกรี 300 บาท
(2) ค่าบริการสารสนเทศ 100 บาท
(3) ค่าหน่วยกิต หน่วยละ 50 บาท ทั้งภาคปกติและพรีดีกรี
(4) ค่าธรรมการสอบ วิชาละ 60 บาท
ถ้าลงทะเบียนเรียนหลายวิชา ก็จะมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นตามไปด้วย
สรุป ภาคเรียนต่อ ๆ ไป จะมีค่าใชัจ่าย 1,330-2,700 บาท สำหรับภาคปกติ และ ค่าใช้จ่าย 1,030-2,320 บาท สำหรับพรีดีกรี

เรียนกี่ปีจึงจะจบการศึกษา…

เรื่องระยะเวลาการเรียน…เป็นเรื่องที่บอกไม่ได้ เพราะมันขึ้นอยู่กับตัวเอง
หลาย ๆ คนบอกว่า “ม.รามฯ เข้าง่าย ออกยาก” อาจจะจริงและไม่จริง เพราะที่รามคำแหง(ป.ตรี ภาคปกติ) นักศึกษาทุกคนจะต้องวางแผนการเรียน จัดสรรเวลาเรียนด้วยตนเอง ถ้าวางแผนการลงทะเบียนเรียนได้ดี เข้าสอบได้ตลอด และสอบผ่านได้ทุกวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละเทอม ถ้าทำได้ดีแบบนี้ 2 ปีครึ่ง หรือ 3 ปีก็เรียนจบรามคำแหงได้

…สอบผ่านได้เยอะ ก็จบได้ไว…

ที่รามคำแหง เราต้องใช้ “แผนกำหนดการศึกษา” ของแต่ละสาขาวิชา เป็นตัวกำหนดว่าเราต้องสอบผ่านวิชาอะไรบ้าง ถ้าสอบผ่านตามที่กำหนดได้ทั้งหมดก็จบการศึกษาได้ เช่น สาขาวิชานิติศาสตร์ มีวิชาในแผนกำหนดการศึกษาจำนวน 140 หน่วยกิต หมายความว่า เราต้องสอบให้ผ่านครบ 140 หน่วยกิตจึงจบการศึกษาได้ โดยค่อยๆแบ่งลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียนไปเรื่อย ๆ

ปีการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง มี 3 ภาคเรียน คือ ภาคเรียนที่ 1, ภาคเรียนที่ 2 และภาคฤดูร้อน และวนแบบนี้ใหม่ในปีการศึกษาถัดไป / โดยภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ลงทะเบียนเรียนได้ภาคเรียนละ 21 หน่วยกิต และภาคฤดร้อนสามารถสอบสะสมได้ 9 หน่วยกิต เมื่อลองรวมๆแล้ว ถ้าเราสอบผ่านทุกวิชาที่ลงทะเบียนเรียน เราอาจสะสมหน่วยกิตได้ 51 หน่วยกิต/ปีการศึกษา และถ้าเรียนนิติศาสตร์ 140 หน่วยกิต เราก็มีโอกาสจบได้ภายใน 2 ปีครึ่ง (ภาพด้านล่างคือ “แผนกำหนดการศึกษา(บางส่วน)” ของคณะนิติศาสตร์65)

แล้วทำไมบางคนจึงใช้เวลานานจึงจะสำเร็จการศึกษา

ด้วยปัจจัยระหว่างการศึกษาของแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนทำงานไปด้วยไม่มีเวลาเข้าสอบ บางคนสอบตกสอบไม่ผ่าน บางคนไม่ได้ลงทะเบียนเรียน ข้อจำกัดในเวลาเรียนและเวลาสอบ จึงทำให้เวลาการที่คาดการณ์ไว้ผิดไปจากเดิม ทั้งนี้การวางแผนการลงทะเบียนเรียนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลต่อระยะเวลาการเรียน

เทียบโอนหน่วยกิตก็เหมือนได้ออกตัวก่อนสตาร์ท

ผู้ที่สมัครแบบเทียบโอนหน่วยกิต ไม่ว่าจะสมัครด้วย ปวส. หรือจบป.ตรี มาก่อนแล้วก็จะสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ส่วนหนึ่ง เช่น วุฒิปวส.อาจเทียบโอนหน่วยกิตได้ 40 หน่วยกิต(โดยประมาณ) เท่ากับว่า เหลือหน่วยกิตที่ต้องเรียนสะสมอีก 100 หน่วยกิต(ดังตัวอย่างสาขาวิชานิติศาสตร์) ก็จะช่วยลดระยะเวลาเรียนลงไปอีก แต่จะเรียนแค่อีก 2 ปีหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการวางแผนการเรียน และการสอบผ่านของตัวนักศึกษาเอง

เวลาเรียนแบบดับเบิ้ล ++

หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนอย่างต่อเนื่อง หรือรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาไม่ขาด จะสามารถลงทะเบียนเรียนได้ยาวนานเป็น 2 เท่าของระยะเวลาหลักสูตร เช่น หลักสูตร 4 ปี ลงทะเบียนเรียนต่อเนื่องได้ 8 ปีการศึกษา และ หลักสูตร 5 ปี ลงทะเบียนเรียนต่อเนื่องได้ 10 ปีการศึกษา

ค่าใช้จ่ายที่ชำระในการสมัคร ไม่รวมค่าหนังสือ/ตำราเรียน ดังนั้นหากนักศึกษาต้องการ จะต้องดำเนินการจัดซื้อด้วยตนเอง

ราคาหนังสือ

ตรวจสอบราคาหนังสือ/ตำราเรียนของมหาวิสามารถตรวจสอบราคาหนังสือแต่ละเล่มได้ที่เว็บไซต์ของสำนักพิมพ์ ม.ร. http://www.rupress.ru.ac.th/bookstore/ และทำการค้นหาชื่อหนังสือตามรหัสวิชาตามที่ต้องการ

ช่องทางการสั่งซื้อหนังสือ
 • สั่งออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://www.rupress.ru.ac.th/bookstore/ 
  (ใช้เวลาการจัดส่งประมาณ 1-2 สัปดาห์ หรือนานกว่านั้น)
 • ซื้อด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารสำนักพิมพ์ ชั้น 3 ม.รามคำแหง หัวหมาก(รามฯ 1)
  เปิดบริการในวัน จันทร์-ศุกร์ 9.00-15.30 น. และบางเสาร์-อาทิตย์ 9.00-15.00 น.
  ดูวันเปิดจำหน่ายของศูนย์หนังสือ คลิก
คลิกที่นี่เพื่อดูภาพใหญ่
 • เสื้อ/กระโปรง/กางเกง สามารถเลือกซื้อสถานที่ใดก็ได้ตามความสะดวก
 • ตุ้งติ้ง/เข็มกลัดพ่อขุน/เข็มขัดตรามหาวิทยาลัย มีจำหน่ายที่สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง และช่องทางออนไลน์ของสำนักพิมพ์ หรือเลือกซื้อที่ใดก็ได้ตามความสะดวก
 • คำแนะนำของรอบรั้วรามฯ : นักศึกษาสามารถปรับการแต่งกายตามสไตล์ของตัวเองได้ แต่ควรอยู่บนพื้นฐานความเรียบร้อยเหมาะสมกับเวลาและสถานที่น้าาา