Bachelor degree ปริญญาตรี
หน้าแรกรวมหลักสูตร › ปริญญาตรี

คุณวุฒิที่รับสมัคร

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครสำเร็จการศึกษาระดับต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเทียบเท่า (จบม.6 สายสามัญ, จบม.ปลาย กศน., คุณวุฒิ GED)
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ระดับอุมศึกษาทุกสาขาวิชา (ปริญญาตรี เป็นต้นไป)
 • และคุณวุฒิอื่น ๆ ที่ประกาศไว้ในระเบียบการรับสมัคร ฯ

หลักสูตรปริญญาตรี ที่เปิดรับสมัคร

หลักสูตรปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยแบ่งตามรูปแบบลักษณะการเรียน และรูปแบบการรับสมัคร มีดังต่อไปนี้

ปริญญาตรี ภาคปกติ

ข้อมูลทั่วไป
 • ปริญญาตรี ภาคปกติ เริ่มต้น 25 บาท/หน่วยกิต
 • เทียบโอนหน่วยกิตได้ (ตั้งแต่วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี,โท)
 • เรียนควบคู่กับมหาวิทยาลัยอื่นพร้อมกันได้
 • ค่าสมัครแรกเข้าไม่เกิน 3750-4,750 บาท
 • หลักสูตรตลาดวิชา ไม่บังคับเข้าชั้นเรียน บริหารการเรียนด้วยตัวเอง ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยได้
 • บรรยายสดที่ห้องเรียน (เฉพาะวันธรรมดา)
 • มีสื่อออนไลน์กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
 • เลือกสมัครตามสะดวก ส่วนกลาง สาขาวิชาเยอะกว่า สอบกรุงเทพ หรือ ส่วนภูมิภาค สมัครได้4สาขา สอบต่างจังหวัด
 • ไม่ต้องสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
 • ไม่จำกัดอายุ รับไม่จำกัดจำนวน, เป็นระบบรับตรงของมหาวิทยาลัย ไม่ต้องยื่นคะแนนทุกประเภท, ไม่ใช่ระบบ TCAS

ปริญญาตรี ภาคพิเศษ/โครงการพิเศษ

ข้อมูลทั่วไป
 • ปริญญาตรี ภาคพิเศษ ใช้ระบบรับตรงทุกสาขาวิชา (สนใจเรียนสาขาใด สมัครกับสาขาวิชานั้นโดยตรง)
 • เปิดรับสมัครเฉพาะบางสาขาวิชาเท่านั้น
 • ค่าหน่วยกิต เริ่มต้น 800 บาท/หน่วยกิต สมัครแรกเข้า ~10,000 – 25,000 บาท*
 • คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ หรือตามขั้นตอนทีกำหนด
 • ชำระค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน หรือเป็นงวด*
 • เรียนในเวลาที่กำหนด เช่น เรียนตอนเย็น, เรียนนอกเวลาราชการ, เรียนเฉพาะวันหยุด, เรียนเฉพาะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์*
โปรดศึกษารายละเอียดและสอบถามข้อมูลจากสาขาวิชาที่สนใจโดยตรง

ปริญญาตรี TCAS66

ข้อมูลทั่วไป
 • สมัครได้เลยตอนนี้ที่ myTCAS.com
 • เปิดรับสมัครผ่านระบบ TCAS พร้อมมหาวิทยาลัยอื่น
 • เปิดรับสมัครเฉพาะ 8 คณะ 26 สาขาวิชาเท่านั้น
 • คัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ TCAS (ตามรายละเอียดที่ระบุในแต่ละรอบ)

International Program

Institute of International Studies (IIS) Programs (Thai and Foreigners) International Program at Ramkhamhaeng University – Huamark Campus
 • Full-time Program (9.00AM – 4.00PM)
  – Bachelor of Art Program in English (B.A. English)
  – Bachelor of Business Administration Program in Global Business and Digital Communications (B.B.A.)
 • Evening Program (6.00PM – 9.00PM)
  – Bachelor of Art Program in English (B.A. English)

ปริญญาตรี สำหรับชาวไทยในต่างประเทศ

ม.รามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ข้อมูลทั่วไป เปิดรับสมัครคนไทยในต่างประเทศเรียนปริญญาตรี ม.รามคำแหง โดยเข้าสอบในศูนย์สอบ 41 แห่งใน 32 ประเทศ (สอบที่สถานทูตฯ หรือศูนย์สอบที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย) เปิดรับสมัครเข้าเรียนใน 4 สาขาวิชา
(ไม่ต้องสอบคัดเลือกเข้าศึกษา)
 • สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์
 • สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
 • กลุ่มวิชาเอกการบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์
 • สาขาวิชาภาษาไทย(หลักสูตร 4ปี) คณะศึกษาศาสตร์