นักศึกษาควรรู้

|

โอนย้ายจากพรีดีกรีเป็นปริญญาตรี

คำแนะนำการเปลี่ยนสถานะพรีดีกรีให้เป็นปริญญาตรี เมื่อนักศึกษาระบบพรีดีกรีได้เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6, กศน.ม.6, ปวช.)แล้ว ให้ดำเนินการเปลี่ยนสถานะจากระบบพรีดีกรีให้เป็นนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ โดยสามารถดำเนินการได้ในช่วงที่มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาเท่านั้น (ดูกำหนดการรับสมัคร คลิกที่นี่) โดยมีขั้นตอนคือ ลาออกจากระบบพรีดีกรี และสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ภาคปกติพร้อมเทียบโอนหน่วยกิตที่สะสมเอาไว้เข้าระบบปกติ (แนะนำให้สมัครและเทียบโอนฯที่มหาวิทยาลัย)…

วิธีทำตารางเรียน(ส่วนกลาง)

วิธีทำตารางเรียนด้วยตัวเอง (ส่วนกลาง) สำหรับนักศึกษาที่สมัครใหม่(ส่วนกลาง) คงจะได้ลงทะเบียนเรียนตามที่มหาวิทยาลัยแนะนำให้ลงทะเบียนเรียนไปแล้ว แต่บางคนอาจจะยังไม่ทราบว่าวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไปนั้น เรียนที่ไหน? เรียนวัน? กี่โมง? อาจารย์ผู้สอนคือใครสอน? และวิชานั้นจะสอบวันไหน?…

การโอนย้ายระบบการเรียนการสอน

การโอนย้ายระบบการเรียนการสอน

การโอนย้ายระบบการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2566 โปรดศึกษารายละเอียดจากประกาศมหาวิทยาลัยฉบับนี้ก่อน สรุปแบบเร็วๆ เกณฑ์การโอนย้ายฯ นักศึกษาส่วนกลาง  นักศึกษาส่วนกลางที่ต้องการโอนย้ายฯไปส่วนภูมิภาค จะต้องเป็นนักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาดังต่อไปนี้เท่านั้นดังนี้   …

การย้ายคณะ/เปลี่ยนสาขาวิชา

การย้ายคณะ/เปลี่ยนสาขาวิชา เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อ 18 ประกอบกับข้อบังคัมมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน…

การลาออกจากการเป็นนักศึกษา
|

การลาออกจากการเป็นนักศึกษา

การลาออกจากการเป็นนักศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง จะมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาจนครบระยะเวลาตามหลักสูตรเมื่อลงทะเบียนเรียนอย่างสม่ำเสมอ หากนักศึกษาต้องการลาออกจากการเป็นนักศึกษา สามารถดำเนินการได้ดังนี้ ช่องทางการลาออกจากการเป็นนักศึกษา ดำเนินการที่มหาวิทยาลัย/สาขาวิทยบริการฯ นักศึกษาส่วนกลาง : ดำเนินการได้ที่…

| |

การขอสอบซ้ำซ้อน 2/63

การขอสอบซ้ำซ้อน นักศึกษาภาคปกติ ส่วนกลาง ให้ศึกษารายละเอียดการขอสอบซ้ำซ้อนดังนี้ คุณสมบัติผู้ที่ขอสอบซ้ำซ้อนได้ เป็นนักศึกษาภาคปกติ ส่วนกลาง เป็นผู้ที่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้น ๆ และกากบาทขอจบการศึกษา…

|

การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี 2563

ย้ายจากส่วนกลาง ไป ส่วนภูมิภาค ย้ายจากส่วนภูมิภาค ไป ส่วนกลาง ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี 2563…

ทำตารางเรียน(ส่วนกลาง)
|

ทำตารางเรียน(ส่วนกลาง)

วิธีจัดทำตารางเรียนด้วยตนเอง สำหรับสมัครนักศึกษาที่สมัครใหม่ (ส่วนกลาง) สำหรับนักศึกษาที่สมัครใหม่(ส่วนกลาง) จะได้ลงทะเบียนเรียนตามที่มหาวิทยาลัยแนะนำให้ลงทะเบียนเรียน ดังนั้นอาจจะยังไม่ทราบว่าวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไป เรียนที่ไหน เรียนวัน/เวลาไหน ใครสอน และมหาวิทยาลัยจะไม่แจกตารางเรียนให้นักศึกษา…