• aroundram.com › นักศึกษาต้องรู้
คำแนะนำการเปลี่ยนสถานะพรีดีกรีให้เป็นปริญญาตรี เมื่อนักศึกษาระบบพรีดีกรีได้เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6, กศน.ม.6, ปวช.)แล้ว ให้ดำเนินการเปลี่ยนสถานะจากระบบพรีดีกรีให้เป็นนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ โดยสามารถดำเนินการได้ในช่วงที่มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาเท่านั้น (ดูกำหนดการรับสมัคร คลิกที่นี่) โดยมีขั้นตอนคือ ลาออกจากระบบพรีดีกรี และสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ภาคปกติพร้อมเทียบโอนหน่วยกิตที่สะสมเอาไว้เข้าระบบปกติ (แนะนำให้สมัครและเทียบโอนฯที่มหาวิทยาลัย)

1. กรณีดำเนินการด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย – แนะนำวิธีนี้ สะดวก ง่าย ไวที่สุด
 1. ลาออกจากการเป็นนักศึกษาระบบพรีดีกรี
  ก่อนที่จะสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ภาคปกติ นักศึกษาพรีดีกรีจะต้องลาออกจากระบบพรีดีกรีเสียก่อน เพื่อป้องกันการซ้ำซ้อนของข้อมูลนักศึกษา โดยการลาออกจะไม่ทำให้ข้อมูลหน่วยกิตที่เคยสะสมได้หายไป
  (สามารถยื่นคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาในวันเดียวกันกับการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ได้เลย)
 2. เดินทางมาสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ที่มหาวิทยาลัย 
  ให้ทำการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อขอเทียบโอนหน่วยกิตจากระบบพรีดีกรี โดยเตรียมหลักฐานต่อไปนี้มาในวันสมัครด้วย
         – สำเนาวุฒิการศึกษา (ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป) ระบุวันสำเร็จการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
         – สำเนาทะเบียนทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
         – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ฉบับ
         – รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
         – ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง
         – ทรานสคริปท์แบบไม่สำเร็จการศึกษาของรหัสนักศึกษาพรีดีกรีเพื่อใช้ในการเทียบโอน
***สามารถดำเนินการได้ในช่วงที่มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาเท่านั้น
*** นักศึกษาสามารถทำเรื่องการลาออกและสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ได้ในวันเดียวกัน ***

2. กรณีดำเนินการผ่านระบบรับสมัครออนไลน์
 1. เตรียมใบลาออก
  ให้ทำการดาวน์โหลดใบลาออกจากการเป็นนักศึกษา ดาวน์โหลด และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเตรียมไว้ (ให้ส่งใบลาออก มาพร้อมกับหลักฐานการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ผ่านไปรษณีย์ในขั้นการส่งเอกสารการสมัครฯ)
 2. สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ผ่านระบบออนไลน์ www.iregis2.ru.ac.th โดยเลือกประเภทการสมัครแบบใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต และทำตามขั้นตอน-กรอกข้อมูล-อัพโหลดเอกสาร-รอผลการอนุมัติการลงทะเบียน-ชำระเงิน- … -จนเสร็จสิ้นขั้นตอน
  เมื่อระบบแจ้งรหัสประจำตัวนักศึกษาให้ทราบ และสามารถพิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนเรียนได้เรียบร้อยเเล้ว ให้เตรียมเอกสารการเทียบโอน มายื่นที่คณะเพื่อทำการ เทียบโอนหน่วยกิตอย่างเป็นทางการ อีกครั้ง
เทียบโอนเกรดอะไรได้บ้าง ?       คำถามการเทียบโอนหน่วยกิตจากพรีดีกรีไปภาคปกติ สามารถโอนได้ทุกหน่วยกิตที่สอบผ่านแล้วเลยหรือไม่คะ หรือเฉพาะตัวที่ได้เกรดCขึ้นไป ?
      คำตอบเทียบโอนได้ทุกวิชาที่ตรงกับหลักสูตรปัจจุบันตั้งแต่เกรด D ถึง A
อ้างอิงข้อมูลจาก สวป. “มีคำถาม-มีคำตอบ”

ค่าใช้จ่ายในการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่         ดูรายละเอียดได้โดย คลิกที่นี  โดยค่าใช้จ่ายนี้ยังไม่รวมค่าเทียบโอนหน่วยกิตในกรณีนี้ หน่วยกิตละ 50 บาท(ค่าเทียบโอนหน่วยกิตสามารถชำระได้ภายหลัง ภายใน 1 ปี นับจากวันที่สมัครฯ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม         หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมประการใดๆ ให้สอบถามได้ที่ หน่วยแนะแนวและประชาสัมพันธ์ (ห้องแนะแนว) อาคาร สวป. ชั้น 4 โทรศัพท์ 02-310-8614 หรือ Facebook : สวป. ม.รามคำแหง

ประชาสัมพันธ์