รวมข่าว พิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ ๔๗

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับโควิด-19 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

Source: PR Ramkhamhaeng University

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 PR Ramkhamhaeng University เฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัย โพสข้อมูลเรื่อง ข้อปฏิบัติในการตรวจคัดกรองโควิด-19 ในพิธิพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 47 ดังนีั

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง

เรื่อง ข้อปฏิบัติในการตรวจคัดกรองด้วย ATK (COVID-19 Antigen Test Kit) ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2563-2564 (รุ่นที่ 47) ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563-2564 (รุ่นที่ 47) ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อให้การจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดข้อปฏิบัติในการตรวจคัดกรองด้วย ATK (COVID-19 Antigen Test Kit) ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 ดังนี้

1. ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจะต้องได้รับการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK ดังนี้

การตรวจครั้งที่ 1 – วันซ้อม
ให้ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จัดหาชุดตรวจ ATK ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK และรายงานผลตรวจที่เป็นลบภายใน 48 ชั่วโมง ก่อนวันซ้อมของแต่ละคณะต่อมหาวิทยาลัย โดยเขียนชื่อ นามสกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา และวันเวลาตรวจที่ชุดตรวจ ATK ถ่ายรูปผลตรวจดังกล่าวแล้วพิมพ์ใส่กระดาษ A4 หรือใช้ชุดตรวจ ATK ใส่ถุงซิปล็อกหรือใช้ผลตรวจ ATK จากสถานพยาบาลไม่เกิน 48 ชั่วโมง มาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ก่อนขึ้นอาคาร KLB ทางด้านอาคารงานแพทย์และอนามัยหรือทางด้านอาคารจอดรถ

การตรวจครั้งที่ 2 วันรับจริง
ให้ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK ที่มหาวิทยาลัยแจกให้ในวันซ้อม ด้วยตนเอง และรายงานผลตรวจที่เป็นลบภายใน 48 ชั่วโมง ก่อนวันรับจริงของแต่ละคณะ ต่อมหาวิทยาลัย โดยเขียนชื่อ นามสกุล รหัสประจำตัวนักศึกษาและวันเวลาตรวจที่ชุดตรวจ ATK ถ่ายรูปผลตรวจดังกล่าว แล้วพิมพ์ใส่กระดาษ A4 หรือใช้ชุดตรวจ ATK ใส่ถุงซิบหรือใช้ผลตรวจATK จากสถานพยาบาลไม่เกิน 48 ชั่วโมง แสดงแก่เจ้าหน้าที่ก่อนขึ้นอาคาร KLB ทางด้านอาคารงานแพทย์และอนามัยหรือทางด้านอาคารจอดรถ

2. กรณีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ที่ติดเชื้อ COVID-19 ต้องได้รับการรักษา ไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ ให้ส่งหลักฐานใบรับรองแพทย์ แจ้งคณะเพื่อขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในรุ่นถัดไป

3. กรณีที่มีข้อสงสัย หรือพบปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ให้เป็นอำนาจของประธานกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

สวมหน้ากากอนามัย วันซ้อมใหญ่และวันพิธีฯ บัณฑิตต้องสวมหน้ากากอนามัย โดยเป็นสีขาวล้วน ไม่มีลวดลาย สายคล้องหูสีขาว หน้ากากด้านในต้องเป็นหน้ากากทางการแพทย์ Surgical mask หรือ Medical mask เพราะมีมาตรฐานป้องกันการรับเชื้อได้มากกว่าหน้ากากทั่วไป เลือกขนาดที่กระชับใบหน้า ไม่หลวม ไม่บาง และต้องสวมหน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลา
และในวันพิธีฯ มหาวิทยาลัยจะแจกหน้ากากอนามัยสีขาวให้กับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อเปลี่ยนก่อนเข้าอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราชด้วย
การส่งผลตรวจ ATK ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจะต้องได้รับการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK ดังนี้
การตรวจครั้งที่ 1 วันซ้อม ให้ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จัดหาชุดตรวจ ATK ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK และรายงานผลตรวจที่เป็นลบภายใน 48 ชั่วโมง ก่อนวันซ้อมของแต่ละคณะต่อมหาวิทยาลัย โดยเขียนชื่อ นามสกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา และวันเวลาตรวจที่ชุดตรวจ ATK ถ่ายรูปผลตรวจดังกล่าวแล้วพิมพ์ใส่กระดาษ A4 หรือใช้ชุดตรวจ ATK ใส่ถุงซิปล็อกหรือใช้ผลตรวจ ATK จากสถานพยาบาลไม่เกิน 48 ชั่วโมง มาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ก่อนขึ้นอาคาร KLB ทางด้านอาคารงานแพทย์และอนามัยหรือทางด้านอาคารจอดรถ

การตรวจครั้งที่ 2 วันรับจริง ให้ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK ที่มหาวิทยาลัยแจกให้ในวันซ้อม ด้วยตนเอง และรายงานผลตรวจที่เป็นลบภายใน 48 ชั่วโมง ก่อนวันรับจริงของแต่ละคณะ ต่อมหาวิทยาลัย โดยเขียนชื่อ นามสกุล รหัสประจำตัวนักศึกษาและวันเวลาตรวจที่ชุดตรวจ ATK ถ่ายรูปผลตรวจดังกล่าว แล้วพิมพ์ใส่กระดาษ A4 หรือใช้ชุดตรวจ ATK ใส่ถุงซิบหรือใช้ผลตรวจATK จากสถานพยาบาลไม่เกิน 48 ชั่วโมง แสดงแก่เจ้าหน้าที่ก่อนขึ้นอาคาร KLB ทางด้านอาคารงานแพทย์และอนามัยหรือทางด้านอาคารจอดรถ