Graduate students ระดับบัณฑิตศึกษา
โปรดตรวจสอบรายละเอียดกับสาขาวิชาที่สนใจศึกษาต่อโดยตรง

ปริญญาโท

ข้อมูลโดยทั่วไปของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) สามารถสมัครได้ตามโครงการฯที่เปิดรับสมัคร ดังต่อไป

 • ปริญญาโท ส่วนกลาง คือการรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษาที่รับสมัครผ่านระบบคัดเลือกกลางของมหาวิทยาลัย
  ระบบการเรียนแบบทวิภาค และภาคฤดูร้อน / เรียนนอกเวลาราชการ, วันเสาร์-อาทิตย์
  จุดเด่นของ “ปริญญาโท ส่วนกลาง​” คือ ค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก แรกเข้าประมาณ ~15,000+ บาท*
  ดูรายละเอียดได้ที่ www.grad.ru.ac.th หรือ www.facebook.com/graduateramkhamhaeng
 • ปริญญาโท โครงการพิเศษ คือ การเปิดรับสมัครโดยตรงจากสาขาวิชานั้นๆ โดยสามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ที่สนใจสมัครเรียนได้โดยตรง(มีหลายหลักสูตรมากๆ)
  ระบบการเรียนแบบ Block Course (เรียนทีละวิชา) หรือเป็นไปตามที่กำหนด
  ค่าใช้จ่าย: ชำระเต็มจำนวน หรือแบ่งชำระเป็นงวด มีให้ศึกษาดูงานต่างประเทศ (หรือตามที่กำหนด)
  ดูรายละเอียดได้ที่ หัวข้อ “ข่าวรับสมัคร” ที่เว็บไซต์ https://www.ru.ac.th/RuNews/NewsRu/
 • ปริญญาโท MBA สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
  เรียนที่สาขาวิทยบริการฯ ของม.รามคำแหง ในจังหวัดต่างๆ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอกการบริหารธุรกิจ
  ดูรายละเอียดได้ที่ https://spfin.ru.ac.th/application/campus/app/applicationcampus.asp
*ข้อมูลโดยสังเขป โปรดดูรายละเอียดจากสาขาวิชาที่สนใจโดยตรง

ปริญญาเอก

ข้อมูลโดยทั่วไปของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) สามารถสมัครได้ตามโครงการฯที่เปิดรับสมัคร ดังต่อไปนี้
 • โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัคร 7 หลักสูตร ประกอบด้วย
  – หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  – หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  – หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  – หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
  – หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา
  – หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  – หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (เทคโนโลยีการศึกษา, วิจัยการศึกษา, จิตวิทยาให้คำปรึกษา, จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ, การบริหารการศึกษา)
  ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.phd.ru.ac.th/
 • โครงการบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA: Doctor of Business Administration Program)
  ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.dba.ru.ac.th/index.php/home
 • โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง (Doctor of Philosophy Program in Politics)
  ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.phdpol.ru.ac.th/
 • โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.phd-pa.ru.ac.th/
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  – สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม
  – สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
  ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.eng.ru.ac.th/
*ข้อมูลโดยสังเขป โปรดดูรายละเอียดจากสาขาวิชาที่สนใจโดยตรง