หลักสูตรปริญญาตรี
ภาคปกติและพรีดีกรี

  • ตารางดังต่อไปนี้ เป็นรายชื่อสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ และพรีดีกรี ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
  • หลักสูตรที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้เป็นหลักสูตรที่เปิดรับสมัครปีการศึกษา 2565 ตามรายที่ปรากฏในระเบียบการรับสมัครฯ
  • ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ต่างกันอย่างไร เลือกสมัครที่ส่วนไหนดี คลิก

<< ถ้าดูในโทรศัพท์มือถือ ให้ปาดนิ้วซ้าย/ขวาเพื่อดูตาราง >>

หลักสูตร : ส่วนกลาง

หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ ส่วนกลาง เรียนและสอบที่กรุงเทพมหานคร อัตราค่าลงทะเบียนเรียน หน่วยละ 25 บาท (พรีดีกรีหน่วยกิตละ 50 บาท)

คณะCODEสาขาวิชา
นิติศาสตร์0100สาขาวิชานิติศาสตร์
บริหารธุรกิจ0201สาขาวิชาการจัดการ
0202สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
0203สาขาวิชาการตลาด
0207สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
0208สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
0213สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน
0214สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
0215สาขาวชิาการสื่อสารธุรกิจยุคดิจิทัล
0216สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
0231สาขาวิชาการบัญชี
**
มนุษยศาสตร์0301สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
0302สาขาวิชาภาษาไทย
0303สาขาวิชาประวัติศาสตร์
0307สาขาวิชาปรัชญา
0309สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
0310สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
0315สาขาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว
0316สาขาวิชาภาษาจีน
0317สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
0318สาขาวิชาภาษาตะวันตก
0319สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก
**
**
ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี
(คณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาต่อไปนี้
รับสมัครเฉพาะนักศึกษาภาคปกติเท่านั้น ไม่รับสมัครนักศึกษาพรีดีกรี)
0411สาขาวิชาภาษาไทย
0412สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
0415สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอก สังคมศึกษา
0416สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอก คณิตศาสตร์
0420สาขาวิชาพลศึกษา
0426สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอก การประถมศึกษา
0427สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
0428สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอก ภาษาจีน
0429สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
0430สาขาวิชาศิลปศึกษา
0435สาขาวิชาการวัดผล การประเมินผลและการวิจัยทางการศึกษา
0439สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอก คอมพิวเตอร์ศึกษา
0440สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (เอกคู่)
0441สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเกษตรศึกษา
0442สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
0443สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต
ศึกษาศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาต่อไปนี้
รับสมัครเฉพาะทั้งนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาพรีดีกรี
0425สาขาคหกรรมศาสตร์
0443สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สาขาวิชาจิตวิทยา (2 สาขาวิชา)
0452สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอก จิตวิทยาการปรึกษา
0454สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอก จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
0403สาขาวิชาภูมิศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (2 สาขาวิชา)
0481สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา วิชาเอกการบริหารจัดการนันทนาการ
0484สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา วิชาเอกการกีฬาประยุกต์
วิทยาศาสตร์0501สาขาวิชาคณิตศาสตร์
0503สาขาวิชาเคมี
0504สาขาวิชาฟิสิกส์
0505สาขาวิชาชีววิทยา
0506สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
0508สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ
0509สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
0511สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
0512สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
0513สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
0514สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
0517สาขาวิชาสถิติศาสตร์และวิทยาการจัดการข้อมูล
0518สาขาวิชาเคมีเครื่องสำอางค์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
**
รัฐศาสตร์0601สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ทุกแผน)
เศรษฐศาสตร์0700สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ทุกสาขา)
สื่อสารมวลชน5414สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์5601สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ระบบ PRE-DEGREE9000 (เรียนรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี)

หลักสูตร : ส่วนภูมิภาค

หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ ส่วนภูมิภาค เรียนและสอบที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 แห่งทั่วทุกภูมิภาค จัดสอบในศูนย์สอบ 41 แห่งประเทศ (ดูรายชื่อสาขาวิทยบริการและศูนย์สอบ คลิกที่นี่) อัตราค่าลงทะเบียนเรียน หน่วยละ 50 บาท (พรีดีกรีหน่วยกิตละ 50 บาท)

คณะCODEสาขาวิชา
นิติศาสตร์0100สาขาวิชานิติศาสตร์
บริหารธุรกิจ0201สาขาวิชาวิชาการจัดการ
รัฐศาสตร์0601วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ
สื่อสารมวลชน5414สาขาสื่อสารมวลชน
ระบบ PRE-DEGREE9000 (เรียนรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี)