งานทะเบียนนักศึกษา

การลาออกจากการเป็นนักศึกษา
|

การลาออกจากการเป็นนักศึกษา

นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง จะมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาจนครบระยะเวลาตามหลักสูตรเมื่อลงทะเบียนเรียนอย่างสม่ำเสมอ หากนักศึกษาต้องการลาออกจากการเป็นนักศึกษา สามารถดำเนินการได้ดังนี้ ช่องทางการลาออกจากการเป็นนักศึกษา ดำเนินการที่มหาวิทยาลัย/สาขาวิทยบริการฯ นักศึกษาส่วนกลาง : ดำเนินการได้ที่ ฝ่ายทะเบียนประวัติ…

|

การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี 2565

ส่วนกลาง >>> ส่วนภูมิภาค ส่วนภูมิภาค >>> ส่วนกลาง ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี 2565…

| |

การขอสอบซ้ำซ้อน 2/63

การขอสอบซ้ำซ้อน นักศึกษาภาคปกติ ส่วนกลาง ให้ศึกษารายละเอียดการขอสอบซ้ำซ้อนดังนี้ คุณสมบัติผู้ที่ขอสอบซ้ำซ้อนได้ เป็นนักศึกษาภาคปกติ ส่วนกลาง เป็นผู้ที่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้น ๆ และกากบาทขอจบการศึกษา…

การย้ายคณะ
|

การย้ายคณะ

ข้อกำหนดการย้ายคณะเบื้องต้น ลงทะเบียนเรียนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา เป็นนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ ยังมีสถานภาพการเป็นนักศึกษา ไม่ใช่นักศึกษาระบบพรีดีกรี(นักศึกษาพรีดีกรีแจ้งย้ายคณะ/เปลี่ยนสาขาไม่ได้) ไม่ต้องเสียค่าเทียบโอนหน่วยกิต(เสียเฉพาะค่าธรรมเนียมการขอย้ายเท่านั้น) ทุกวิชาที่เคยสอบผ่านจะติดตัวไปทั้งหมด…

|

การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี 2563

ย้ายจากส่วนกลาง ไป ส่วนภูมิภาค ย้ายจากส่วนภูมิภาค ไป ส่วนกลาง ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี 2563…