การสมัครและเทียบโอนหน่วยกิต

ข้อมูลการสมัครแบบเทียบโอนหน่วยกิต เมื่อยื่นสมัครด้วยวุฒิการศึกษาประเภทต่างๆ

ประเภทการเทียบโอนหน่วยกิต ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • จบการศึกษาจากสถาบันอื่น
  หมายถึง ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุปริญญา เป็นต้นไป (ปวส. ปริญญาตรี-โท-เอก)
 • โอนย้ายสถาบันการศึกษา
  หมายถึง ผู้ที่เคยเรียนในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสถาบันต่างๆ(ยกเว้นม.รามคำแหง) แต่ไม่จบการศึกษา(รีไทร์, ลาออก,​ ซิ่ล) และต้องการนำหน่วยกิตจากสถาบันนั้นๆโอนมาเรียนต่อที่ม.รามคำแหง
 • หมดสถานภาพนักศึกษาจาก ม.รามคำแหง
  หมายถึง นักศึกษาเก่ารามคำแหง ที่ขาดสถานภาพ, ครบ8ปียังไม่จบ, หมดสถานภาพ แต่มีหน่วยกิตที่เคยสะสมเอาไว้ ให้เทียบโอนประเภทนี้
 • เทียบโอนหน่วยกิต 2 สถาบัน
  หมายถึง ท่านเคยสอบสะสมหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยรามคำแหงมาก่อน และจบการศึกษาจากสถาบันอื่นๆแล้ว(ตั้งแต่วุฒิ ปวส.) และต้องการนำหน่วยกิตทั้งสองแห่งมารวมกัน ให้เลือกสมัครประเภทนี้
 • ปริญญาที่ 2 จากม.รามคำแหง
  หมายถึง เฉพาะศิษย์เก่ารามคำแหง ที่จบปริญญาเรียบร้อยแล้ว และต้องการเทียบโอนเรียนเพิ่มอีกหนึ่งใบ
 • เทียบโอน Pre-degree ม.รามคำแหง
  หมายถึง เมื่อนักศึกษาพรีดีกรีเรียนจบชั้น ม.6 เรียบร้อยแล้ว ให้ยื่นสมัครด้วยวุฒิ ม.6 พร้อมเทียบโอนหน่วยกิตที่สะสมไว้ในระบบพรีดีกรี
เอกสารการสมัคร
 • เอกสารทั่วไป
  เอกสารทั่วไปที่จำเป็นต้องใช้ในการสมัคร ดูได้ที่ www.aroundram.com/admission/docs
 • เอกสารสำหรับการเทียบโอนหน่วยกิต 4 ชุด
  > ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวส. เป็นต้นไป โปรดเตรียม ใบบันทึกผลการเรียน(Transcript)
  > ผู้สมัครแบบโอนย้ายสถาบัน(ไม่จบสถาบันเก่า) โปรดเตรียม คำอธิบายรายวิชา(Course Description), ใบบันทึกผลการเรียน(Transcript), ใบลาออกจากสถาบันเดิม
  > พรีดีกรีเทียบโอนเป็นภาคปกติ โปรดเตรียม ทรานสคริปต์แบบยังไม่จบการศึกษา(ขอได้ที่ One Stop Service)

เทียบโอนได้กี่หน่วยกิต ?

ท่านสามารถทราบจำนวนหน่วยกิตที่สามารถเทียบโอนเบื้องต้นได้ โดยดูรายละเอียดจาก “หลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิต” ที่ระบุไว้ท้ายแผนกำหนดการศึกษาของแต่ละคณะ ซึ่งอยู่ใน “ระเบียบการรับสมัคร” ดังภาพ

* คลิกดูที่ภาพต่อไปนี้เพื่อฟังคำอธิบายจากเจ้าหน้าที่คณะ *

วิธีเทียบโอนอย่างไร ?

ผู้ที่ประสงค์สมัครเรียนพร้อมเทียบโอนหน่วยกิต สามารถเลือกดำเนินการได้ 2 วิธี

 • สมัครและเทียบโอนผ่านระบบรับสมัครออนไลน์
  สามารถทำการสมัครและเลือกประเภทการสมัครเป็นแบบเทียบโอนหน่วยกิต ผ่านระบบสมัครแบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://iregis2.ru.ac.th/ และดำเนินการสมัครตามขั้นตอนในระบบ โดยจะต้องอัพโหลดหลักฐานการสมัครเข้าสู่ระบบ และจะมีเจ้าหน้าที่พิจารณาการเทียบโอนและอนุมัติการลงทะเบียนเรียนให้ทราบ โดยจะใช้เวลา 3-5 วันทำการเพื่อพิจารณาตรวจสอบหลักฐานและเทียบโอนหน่วยกิต
 • สมัครและเทียบโอนที่มหาวิทยาลัยในช่วงที่กำหนด(Walk-in)
  มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครแบบ Walk-in ที่มหาวิทยาลัยตามกำหนดการ โดยผู้สมัครเดินทางมาสมัครที่มหาวิทยาลัย ณ ตึกรับสมัคร และดำเนินการตามขั้นตอน วิธีนี้ผู้สมัครจะมีโอกาสได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่คณะ ซึ่งสามารถดำเนินการเทียบโอนหน่วยกิตเสร็จได้ในวันที่สมัครเลย ซึ่งการสมัครทุกขั้นตอนจะใช้เวลา 1-2 ชม.

อัตราค่าเทียบโอนหน่วยกิต

ถ้าตารางทับซ้อนดูไม่ได้ ให้ตะแคงจอแนวนอน

วุฒิการศึกษาที่ยื่นเทียบโอนอัตราค่าเทียบโอน
ยื่นเทียบโอนด้วยวุฒิ ปวส.100 บาท/หน่วยกิต
จบปริญญาตรีจากสถาบันอื่น100 บาท/หน่วยกิต
ไม่จบปริญญาตรีจากสถาบันอื่น (โอนย้ายสถาบัน)100 บาท/หน่วยกิต
ยื่นเทียบโอนด้วยวุฒิปริญญาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง50 บาท/หน่วยกิต
ยื่นเทียบโอนจากระบบพรีดีกรีเป็นนักศึกษาภาคปกติ50 บาท/หน่วยกิต
ยื่นเทียบโอน กรณีเคยเรียนรามคำแหงมาก่อน
(หมดสถานภาพ, 8ปี, ขาดสถานภาพ)
50 บาท/หน่วยกิต

การชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิต

มหาวิทยาลัย จะเรียกเก็บค่าเปิดฐานข้อมูลการเทียบโอนหน่วยกิต เป็นเงิน 100 บาทในวันที่สมัครก่อน โดยผู้สมัครอาจยังไม่ชำระเงินค่าเทียบโอนหน่วยกิตทั้งหมดในวันที่สมัครเลยก็ได้ และเมื่อมหาวิทยาลัยแจ้งผลการเทียบโอนและคำนวณค่าเทียบโอนให้ทราบแล้ว ผู้สมัครสามารถชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิตทั้งหมดได้โดยไม่มีค่าปรับภายใน 1 ปี นับจากวันที่สมัคร หากพ้นระยะเวลา 1 ปี จะมีค่าปรับกรณีชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิตล่าช้า ภาคการศึกษาละ 300 บาท (ปีละ 600 บาท) โดยค่าเทียบโอนหน่วยกิตต้องชำระค่าเทียบโอนทั้งหมดภายในครั้งเดียว ไม่สามารถแบ่งชำระเป็นก้อนได้

“ลูกพ่อขุนฯ คืนสู่เหย้า กลับมาเรียนอีกครั้ง”
ลดค่าเทียบโอนฯ 50%

ต้อนรับลูกพ่อขุนฯ ศิษย์เก่า นักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง ทั้งที่จบการศึกษาไปแล้ว หรือหมดสถานภาพ ครบ8ปี เทียบโอนหน่วยกิตที่เคยสะสมเอาไว้ กลับมาเรียนต่ออีกครั้ง ด้วยโปรโมชั่นลดค่าเทียบโอนหน่วยกิต จากปกติ 50บาท/หน่วยกิต ลด 50% เหลือ 25บาท/หน่วยกิต นำทรานสคริปต์มาเป็นหลักฐานเทียบโอนหน่วยกิตและรับสิทธิ์ส่วนลดอัตโนมัติ