Trainee

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ม.ร.

โครงการผลิตโฆษณาประชาสัมพันธ์

การรับปริญญาบัตรภายหลัง

ปีผลิต 2562
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การเข้าใช้สำนักหอสมุดกลาง

ปีผลิต 2561
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การแต่งกายเข้าสอบ

ปีผลิต 2562
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานแพทย์และอนามัย

ปีผลิต 2561
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานบริการสื่อการศึกษา สท.

ปีผลิต 2562
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การขอใช้สนามกีฬา ม.ร.

ปีผลิต
มหาวิทยาสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)

การซื้อหนังสือ/ตำราเรียน สำนักพิมพ์

ปีผลิต 2561
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การผ่อนผันเข้ารับราชทหาร

ปีผลิต 2562
มหาวิทยาสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)

ตู้คืนหนังสืออัตโนมัติ

ปีผลิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

งดเหล้าในสถานศึกษา

ปีผลิต 2561
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

จุดบริการ One Stop Service

ปีผลิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

งดแชท งดโทร เพื่อความปลอดภัย

ปีผลิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อยู่ที่ไหนก็เรียนได้

ปีผลิต 2558
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โรงอาหารภายในมหาวิทยาลัย

ปีผลิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Ramkhamhaeng TVC

ปีผลิต 2563
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การรักษาสถานภาพออนไลน์

ปีผลิต 2562
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ทิ้งขยะให้ลงถัง

ปีผลิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ที่นี่ ECT

ปีผลิต 2561
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เรียนอะไรดีน้า…

ปีผลิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สถาบันภาษา ม.ร.

ปีผลิต 2561
มหาวิทยาสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)

สถาบันภาษา Infographic

ปีผลิต
มหาวิทยาสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)

ฝ้ายคำฟิตเนส

ปีผลิต 2561
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

ศูนย์บริการสุขภาพสายตา

ปีผลิต 2561
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ห้องอ่านหนังสือใน ม.ร.

ปีผลิต 2561
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เก็บจานในโรงอาหาร

ปีผลิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ใช้รถใช้ถนนปลอดภัย

ปีผลิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข้อดีเรียนรามฯ

ปีผลิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การเปลี่ยนชื่อ สกุล

ปีผลิต 2561
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บอกเลิก-เพิ่มกระบวนวิชา

ปีผลิต 2561
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศูนย์นศ.พิการ

ปีผลิต 2561
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การเรียนระบบพรีดีกรี

ปีผลิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ทุนเรียนดี 5A

ปีผลิต 2561
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การใช้งานระบบ e-Services RU

ปีผลิต 2562
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มีมารยาทต่อผู้อื่น

ปีผลิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ช่วยรัฐช่วยราม ประหยัดพลังงาน

ปีผลิต 2562
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Pre-Degree(อินโฟกราฟิก)

ปีผลิต 2564
มหาวิทยาสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)

e Testing คืออะไร

ปีผลิต 2562
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก

ปีผลิต 2562
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ลดใช้พลาสติก(ปิ่นโต)

ปีผลิต 2563
มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญญบุรี

ขอทุนการศึกษา ม.ร.

ปีผลิต 2566
มหาวิทยาสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)

ห้องสื่อมัลติมีเดีย

ปีผลิต 2566
มหาวิทยาสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปีผลิต 2566
มหาวิทยาสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)

ติดเข็มกลัดพ่อขุน

ปีผลิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Spot 000

ปีผลิต
มหาวิทยาลัย

Spot 000

ปีผลิต
มหาวิทยาลัย