ขั้นตอนการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ผ่านไปรษณีย์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิด 3 ช่องทาง ในการสมัครเป็นนักศึกษากับมหาวิทยาลัย ได้แก่
1. สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย(Walk-in) สมัครง่าย เสร็จทุกขั้นตอน ใน ~1ชม.
2. สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ไม่ต้องเดินทาง ไม่ต้องส่งไปรษณีย์ ทุกขั้นตอนผ่านออนไลน์
3. สมัครผ่านไปรษณีย์ สำหรับผู้ที่ไม่สะดวก 2 วิธีข้างต้น
การสมัครผ่านไปรษณีย์ ผู้สมัครสามารถศึกษาขั้นตอนและดาวน์โหลดเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และพิมพ์ออกมา กรอกข้อมูลในถูกต้องครบถ้วน โปรดระมัดระวังในทุกขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงการส่งเอกสารถึงมหาวิทยาลัย หากพร้อมแล้วสามารถดำเนินการตามขั้นตอนที่เรารวบรวมไว้ ดังต่อไปนี้

คำเตือนและข้อควรระวังการสมัครฯทางไปรษณีย์
 • การสมัครทางไปรษณีย์เฉพาะผู้ที่ไม่ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตเท่านั้น
 • ผู้สมัครควรอ่าน ศึกษารายละเอียด และทำความเข้าใจขั้นตอนการสมัครทางไปรษณีย์ได้ที่ www.regis.ru.ac.th
 • ผู้สมัครควรอ่าน ศึกษารายละเอียด และทำความเข้าใจแผนกำหนดการศึกษา(โครงสร้างหลักสูตร) ถึงกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนได้ กำหนดวันเรียน กำหนดวันสอบของแต่ละวิชา เพื่อใช้ในการวางแผนการเลือกวิชาลงทะเบียนเรียน
 • ผู้สมัครต้องคำนวณค่าใช้จ่าย(ค่าธรรมเนียมการสมัคร, ค่าลงทะเบียนเรียน) ด้วยตนเองให้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์ม
 • หากผู้สมัครไม่ส่งค่าธรรมเนียมการสมัคร หรือชำระเงินไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้ส่งธนาณัติมหาวิทยาลัยจะถือสิทธิ์ไม่พิจารณา และส่งใบสมัครกลับคืนผู้สมัคร
 • ผู้สมัครต้องส่งใบสมัคร และหลักฐานประกอบการสมัครให้ครบถ้วน และจัดส่งทางไปรษณีย์พร้อมระบุที่มุมซองขวามือ “สมัครทางไปรษณีย์”
 • เอกสารที่ถ่ายต้องเซ็นสำเนาถูกต้องทุกฉบับ และสำเนาทุกประเภทให้ใช้กระดาษแบบ A4 เท่านั้น
ขั้นตอนที่ 0 : ศึกษาข้อมูล

ขอให้ผู้สมัครศึกษาข้อมูลจาก คู่มือการการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาทางไปรษณีย์ และทำความเข้าใจแผนกำหนดการศึกษา(โครงสร้างหลักสูตร) ถึงคณะที่สมัครเรียนได้, กระบวนวิชาที่สามารถลงทะเบียนเรียนได้, กำหนดวันเรียน, กำหนดวันสอบของแต่ละวิชา, เลือกวิชาลงทะเบียนเรียน, การพิมพ์บาร์โค้ดกระบวนวิชา, เมื่อทราบกระบวนวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนแล้วจึงดำเนินการเตรียมเอกสาร
ดาวน์โหลดคู่มือ 2566 คลิกที่นี่

ขั้นตอนที่ 1 : เตรียมเอกสาร (ดูรายละเอียดในคู่มือรับสมัคร)
 • ใบสมัคร(มร.1) กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ดาวน์โหลด
 • แบบแสดงความยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ดาวน์โหลด
 • ระเบียนประวัตินักศึกษา(มร.25) ระบายขอมูลให้ครบถ้วน ดาวน์โหลด
 • แบบลงทะเบียนเรียน(มร.34)สำหรับนักศึกษาใหม่ ดาวน์โหลด
 • กรณีใช้วุฒิการศึกษาต่างประเทศ ดาวน์โหลด
 • สำเนาวุฒิการศึกษาของตนเอง (ถ่ายสำเนาหน้า/หลัง ลงในแผ่นเดียวกัน) 2 ฉบับ
 • ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล กรณีชื่อ/สกุลไม่ตรงกับวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
 • ใบรับรองแพทย์ทั่วไป (กรณีสมัครแบบพรีดีกรีไม่ต้องใช้)
 • ซองจดหมายเปล่าของ บ.ไปรษณีย์ไทย ขนาด C6 จ่าหน้าซองถึงตนเอง ติดแสตมป์ 3 บาท 2 ซอง
 • ใบธนาณัติ(ธณ.31 สีฟ้า) ที่ซื้อจากไปรษณีย์ไทยเป็นค่าสมัครฯและลงทะเบียนเรียน
ขั้นตอนที่ 2 : ส่งเอกสารถึงมหาวิทยาลัย

เมื่อตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนที่ 1 เสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ให้นำเอกสารทั้งหมด ใส่ซองเอกสารอีกฉบับ และส่งถึงมหาวิทยาลัย

ส่งถึง “หัวหน้าฝ่ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา”
สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตู้ ปณ. 1003 
ปณฝ.รามคำแหง กรุงเทพ ฯ 10241

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

02-310-8615, 02-310-8623
แฟกซ์ 02-310-8628