ขั้นตอนการสมัครออนไลน์

ขั้นตอนการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ผ่านระบบออนไลน์
หลักสูตรพรีดีกรี ภาคปกติ(เทียบโอน,ไม่เทียบโอนหน่วยกิต)
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

(0) เตรียมความพร้อม

เตรียมความพร้อม

(1) ผู้สมัครควรศึกษาข้อมูลการสมัคร, หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร, ความแตกต่างของส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค, คณะ/สาขาที่จะสมัคร ให้ชัดเจนก่อนดำเนินการสมัคร
(2) เตรียมเอกสารการสมัคร ในรูปแบบไฟล์ภาพขนาด A4 นามสกุล .jpg ขนาดไม่เกิน 4 MB. ดังนี้
– ภาพถ่ายสวมชุดสุภาพ (มหาวิทยาลัยจะนำไปใช้ทำบัตรนักศึกษา)
– บัตรประจำตัวประชาชน
– สำเนาวุฒิการศึกษา
– ใบเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล(ถ้ามี)
– ใบรับรองแพทย์ (สมัครแบบพรีดีกรีไม่ต้องใช้)
โปรดลงนามรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับ

เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร

เมื่อพร้อมแล้วให้เข้าเว็บไซต์ www.iregis2.ru.ac.th
1. กดปุ่ม ระดับปริญญาตรี
2. เลือก ส่วนกลาง หรือ ส่วนภูมิภาค
3. กดปุ่ม รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต
⚠️โปรดบันทึกข้อมูลการสมัครด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง ไม่ตกหล่น

(1) เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร
(2) เข้าสู่ระบบรับสมัคร

เข้าสู่ระบบรับสมัคร

4. ศึกษาขั้นตอนการสมัครทั้งหมด
5. กดปุ่ม สมัครเรียน

ทบทวนขั้นตอนการสมัคร

6. เมื่อทบทวนขั้นตอนการสมัคร กดปุ่ม Next

(3) ทบทวนขั้นตอนการสมัคร
(4) ประกาศ ม.ร.

ประกาศมหาวิทยาลัย และยอมรับคำรับรอง

7. กดปุ่ม ยอมรับ เมื่อทราบรายละเอียดทั้งหมดแล้ว

แสดงความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

8. กดปุ่ม ยอมรับ เมื่อทราบรายละเอียดทั้งหมดแล้ว

(5) แสดงความยินยอม
(6) เลือกประเภทการสมัคร

เลือกประเภทการสมัคร

9. กดปุ่มเลือกประเภทการสมัคร ได้แก่
(1) ระบบสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า (Pre-Degree) สมัครด้วยวุฒิจบ ม.3 เป็นต้นไป
(2) ปริญญาตรีภาคปกติ (ไม่เทียบโอนหน่วยกิต) สมัครด้วยวุฒิ ม.6, กศน.ม.6, ปวช. หรือเทียบเท่า
(3) ปริญญาตรีภาคปกติ (เทียบโอนหน่วยกิต) สมัครด้วยวุฒิ ปวส., ปริญญา หรือเทียบเท่า, รวมไปถึง นศ.ม.รามคำแหงทั้งที่จบแล้ว หรือหมดสถานภาพการเป็นนักศึกษา

กรอกข้อมูล และคณะที่ต้องการสมัคร

(7) กรอกข้อมูล
(8) ลงทะเบียนเรียน

เลือกวิชาที่ลงทะเบียนเรียน

⚠️ เลือกวิชาลงทะเบียนเรียนได้ 9-21 หน่วยกิต โดยกดเครื่องหมาย + (บวก) เพื่อเลือกวิชาลงทะเบียนเรียน โปรดสังเกตุวันสอบของแต่ละวิชาไม่ไห้ซ้ำซ้อนกัน หากกดยืนยันการลงทะเบียนเรียนแล้วจะแก้ไขไม่ได้
– เมื่อเลือกวิชาและตรวจสอบแล้วให้กดปุ่ม ยืนยัน

⚠️ จดบันทึกรหัสผ่านเพื่อใช้ตรวจสอบสถานะการสมัคร

(1) หากสมัครเรียนส่วนกลาง ระบบจะขึ้นดังภาพด้านบน
Username : เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
Password : เลขสุ่มที่ระบบตั้งให้ 6 หลัก
(2) หากสมัครเรียนส่วนภูมิภาค ระบบจะไม่แจ้งให้ทราบแต่โปรดทราบคือ
Username : เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
Password : หมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านกรอก 10 หลัก

(9) รับรหัสผ่าน
(10) กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

โปรดระบุข้อมูลส่วนบุคคลตามจริง และกดบันทึกข้อมูล

สถานะการสมัคร

หน้าเว็บไซต์นี้คือ สถานะการสมัคร จะแสดงสถานะการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ

(11) ตรวจสอบสถานะการสมัคร

มาถึงตรงนี้แล้ว ต้องทำอะไรต่อ…

มาถึงตรงนี้ หมายความว่า ท่านได้ทำการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล และเลือกวิชาลงทะเบียนเรียนแล้ว ลำดับต่อไป ขอแบ่งขั้นตอนเป็น 2 กลุ่ม คือ
(1) ผู้สมัครแบบไม่เทียบโอนหน่วยกิต
(2) ผู้สมัครแบบเทียบโอนหน่วยกิต
ซึ่งมีขั้นตอนแตกต่างกัน ดังนี้

 • ผู้สมัครแบบไม่เทียบโอนหน่วยกิต
  1. ขอให้ท่านดำเนินการชำระเงินค่าสมัครตามช่องทางที่ท่านเลือกเอาไว้ทันที ท่านควรชำระเงินภายใน 3 วันนับจากวันที่ลงทะเบียนเรียน (วิธีการชำระเงินคลิก) และเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้
  2. พิมพ์ใบสมัคร โดยกดปุ่ม “พิมพ์ใบสมัคร(ม.ร.2)” จากนั้นแปะรูปถ่าย และลงนามในช่องลงนามในเอกสารที่พิมพ์ออกมา
  3. อัพโหลดเอกสารทั้งหมดที่เตรียมไว้ในตอนแรก รวมถึงใบสมัคร+ใบยินยอมฯ เข้าสู่ระบบโดยกดปุ่ม “Upload เอกสารการสมัคร”
  4. เมื่ออัพโหลดเอกสารครบแล้ว จะใช้เวลาตรวจสอบเอกสารประมาณ 3 วันทำการ
 • ผู้สมัครแบบเทียบโอนหน่วยกิต
  1. พิมพ์ใบสมัคร โดยกดปุ่ม “พิมพ์ใบสมัคร(ม.ร.2)” จากนั้นแปะรูปถ่าย และลงนามในช่องลงนามในเอกสารที่พิมพ์ออกมา
  2. อัพโหลดเอกสารทั้งหมดที่เตรียมไว้ในตอนแรก รวมถึงใบสมัคร+ใบยินยอมฯ เข้าสู่ระบบโดยกดปุ่ม “Upload เอกสารการสมัคร”
  3. เจ้าหน้าที่คณะจะทำการตรวจสอบเอกสารการสมัคร โดยจะตรวจสอบวุฒิการศึกษาที่ท่านยื่นสมัครควบคู่กับวิชาที่ท่านเลือกลงทะเบียนเรียนเอาไว้ ไม่ให้ซ้ำซ้อนกัน หากลงทะเบียนเรียนเหมาะสมแล้ว เจ้าหน้าที่จะอนุมัติการลงทะเบียนเรียน (ใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการ) ท่านจึงจะสามารถชำระเงินค่าสมัครได้
  4. หากอนุมัติการลงทะเบียนเรียนแล้ว ขอให้ท่านชำระเงินการลงทะเบียนเรียนในทันที และอัพโหลดหลักฐานการชำระเงินเข้าสู่ระบบตามไป
สำหรับผู้เทียบโอน : ให้รอการตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนก่อน จึงจะสามารถชำระเงินค่าสมัครได้

วิธีพิมพ์ใบสมัคร(ม.ร.2)

เมื่อมาถึงขั้นตอนนี้ หมายความว่า ท่านได้กรอกข้อมูลส่วนตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ระบบรับสมัครได้ทำการสร้างใบสมัครของท่านโดยกรอกรายละเอียดได้อัตโนมัติแล้ว ขอให้ท่านพิมพ์ใบสมัคร(ม.ร.2)ฉบับนี้ออกมาจากระบบ และลงนามท้ายกระดาษ และแสกนใบสมัครเพื่ออัพโหลดเข้าสู่ระบบอีกครั้ง

คลิกที่ปุ่มเพื่อดาวน์โหลดใบสมัครของท่าน
(12) ตรวจสถานะการสมัครเป็นระยะ

ตรวจสอบสถานะเป็นระยะ

เมื่ออัพโหลดเอกสารเข้าสู่ระบบแล้ว เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบเอกสารการสมัคร โดยให้เวลาตรวจสอบและแจ้งผลประมาณ 3 วันทำการ หากเอกสารไม่เรียบร้อย จะแจ้งสถานะและแนวทางการแก้ไขเอกสารที่หน้าสถานะการสมัคร(ดังภาพ) โดยผู้จะสมัครจะต้องทำการแก้ไขและอัพโหลดเอกสารใหม่อีกครั้ง
นอกจากนี้ ยังสามารถกลับมาดู “ผลการลงทะเบียน” ที่เราเลือกลงทะเบียนเรียนเอาไว้ได้ด้วย

รอการดำเนินการของมหาวิทยาลัย/ เสร็จสิ้นการสมัคร

หลังจากที่การตรวจสอบเอกสารเสร็จสิ้นแล้ว
– จากนั้นประมาณ 5-7 วันทำการ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการออกรหัสประจำตัวนักศึกษา
– จากนั้นประมาณ 5-7 วันทำการ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่
– การรับบัตรประจำตัวนักศึกษา สามารถเริ่มตรวจสอบวันรับบัตรฯได้ หลังจากทราบรหัสประจำตัวนักศึกษาแล้ว 90 วัน ตรวจสอบได้ คลิกที่นี่ (หากไม่พบข้อมูล หมายความว่า ยังไม่ถึงวันนัดรับบัตร)

(13) เสร็จสิ้น

พบปัญหาการสมัคร

ติดต่อแจ้งปัญหาการสมัคร ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-310-8624 หรือ 02-310-8000 ต่อ 4834
(วันจันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น.)

ระหว่างรอ…

ระหว่างที่รอมหาวิทยาลัยออกรหัสประจำตัวนักศึกษา, ใบเสร็จรับเงิน, บัตรประจำตัวนักศึกษา เรามีข้อมูลที่น่าสนใจมาฝาก

 • ทำตารางเรียนตารางสอบของตัวเอง อ่านที่นี่
 • สั่งซื้อหนังสือ/ตำราของมหาวิทยาลัย จำหน่ายออนไลน์เท่านั้นที่ www.rupress.ru.ac.th
 • คำถามที่พบบ่อยของผู้สมัคร(ย้ายคณะ, เปลี่ยนวิชา, ลืมรหัสผ่าน) คลิกที่นี่

สำหรับผู้สมัครแบบเทียบโอนหน่วยกิต

การสมัครและเทียบโอนผ่านระบบออนไลน์เป็นการตรวจสอบและอนุมัติการเทียบโอนเบื้องต้น สังเกตได้จากค่าใช้จ่ายการสมัครและลงทะเบียนเรียนที่ท่านได้ชำระไปนั้น ไม่รวมค่าเทียบโอนหน่วย ท่านจะต้องมาดำเนินการเทียบโอนหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยอีกครั้ง หลังจากที่ทราบรหัสประจำตัวนักศึกษา และสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้แล้ว

เอกสารที่ต้องเตรียมมาติดต่อคณะ
1. วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครเรียน
(กรณีของนักศึกษารามคำแหงที่ไม่จบและสมัครใหม่ และนักศึกษาเทียบโอนจากพรีดีกรี ให้ขอทรานสคริปท์แบบไม่จบ ที่ One Stop Service มาด้วย)
2. กรณีเทียบโอนประเภทย้าย-โอนจากสถาบันอื่น (ไม่สำเร็จการศึกษา)
– ใบรับรองผลการศึกษา(Transcript) จากสถาบันเดิม พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
– คำอธิบายรายวิชา (Course Description) 1 ชุด
– ใบลาออกจากสถาบันเดิม 1 ฉบับ