• สรุป ข้อมูลการรับสมัคร ป.ตรี (ภาคปกติ)
ค่าเทอม ม.รามคำแหง หลักสูตร ปริญญาตรี(ภาคปกติ) ทุกคณะ

ปริญญาตรี(ภาคปกติ) ม.รามคำแหง มี 9 คณะ

ค่าเทอม ป.ตรี(ภาคปกติ) คณะนิติศาสตร์
 • ภาคเรียนแรก (ชำระวันค่าสมัครเรียนครั้งแรก)
  ส่วนกลาง ไม่เกิน 3,750 บาท
  ส่วนภูมิภาค ไม่เกิน 3,980 บาท
 • ภาคเรียนต่อๆไป (ชำระค่าลงทะเบียนเรียนต่อ ๆ ไปทุก ๆ เทอมจนกว่าจะจบการศึกษา
  ส่วนกลาง ไม่เกิน 1,450 บาท
  ส่วนภูมิภาค ไม่เกิน 2,220 บาท (7วิชา)
 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
  ส่วนกลาง ประมาณ 13,900 บาท*
  ส่วนภูมิภาค ประมาณ 19,520 บาท*

*ค่าใช้จ่ายกรณีลงทะเบียนเรียน 4 ปี (8 ภาคเรียน) ไม่รวมค่าสอบซ่อม, ไม่รวมค่าลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน, ไม่รวมค่าเทียบโอนหน่วยกิต, ไม่รวมค่าใช้จ่ายอุปกรณ์การเรียน หนังสือ ตำรา ห้องปฏิบัติการ ชุดนักศึกษา, ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่อยู่ หอพัก การกินอยู่
**นักศึกษามีโอกาสใช้ระยะเวลาการศึกษา มากกว่า หรือ น้อยกว่า 4 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการสะสมหน่วยกิตของนักศึกษาเอง

ค่าเทอม ป.ตรี(ภาคปกติ) คณะบริหารธุรกิจ
 • ภาคเรียนแรก (ชำระวันค่าสมัครเรียนครั้งแรก)
  ส่วนกลาง ไม่เกิน 3,750 บาท
  ส่วนภูมิภาค ไม่เกิน 3,980 บาท
 • ภาคเรียนต่อๆไป (ชำระค่าลงทะเบียนเรียนต่อ ๆ ไปทุก ๆ เทอมจนกว่าจะจบการศึกษา
  ส่วนกลาง ไม่เกิน 1,450 บาท
  ส่วนภูมิภาค ไม่เกิน 2,220 บาท (7วิชา)
 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
  ส่วนกลาง ประมาณ 13,900 บาท*
  ส่วนภูมิภาค ประมาณ 19,520 บาท*

*ค่าใช้จ่ายกรณีลงทะเบียนเรียน 4 ปี (8 ภาคเรียน) ไม่รวมค่าสอบซ่อม, ไม่รวมค่าลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน, ไม่รวมค่าเทียบโอนหน่วยกิต, ไม่รวมค่าใช้จ่ายอุปกรณ์การเรียน หนังสือ ตำรา ห้องปฏิบัติการ ชุดนักศึกษา, ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่อยู่ หอพัก การกินอยู่
**นักศึกษามีโอกาสใช้ระยะเวลาการศึกษา มากกว่า หรือ น้อยกว่า 4 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการสะสมหน่วยกิตของนักศึกษาเอง

ค่าเทอม ป.ตรี(ภาคปกติ) คณะรัฐศาสตร์
 • ภาคเรียนแรก (ชำระวันค่าสมัครเรียนครั้งแรก)
  ส่วนกลาง ไม่เกิน 3,750 บาท
  ส่วนภูมิภาค ไม่เกิน 3,980 บาท
 • ภาคเรียนต่อๆไป (ชำระค่าลงทะเบียนเรียนต่อ ๆ ไปทุก ๆ เทอมจนกว่าจะจบการศึกษา
  ส่วนกลาง ไม่เกิน 1,450 บาท
  ส่วนภูมิภาค ไม่เกิน 2,220 บาท (7วิชา)
 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
  ส่วนกลาง ประมาณ 13,900 บาท*
  ส่วนภูมิภาค ประมาณ 19,520 บาท*

*ค่าใช้จ่ายกรณีลงทะเบียนเรียน 4 ปี (8 ภาคเรียน) ไม่รวมค่าสอบซ่อม, ไม่รวมค่าลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน, ไม่รวมค่าเทียบโอนหน่วยกิต, ไม่รวมค่าใช้จ่ายอุปกรณ์การเรียน หนังสือ ตำรา ห้องปฏิบัติการ ชุดนักศึกษา, ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่อยู่ หอพัก การกินอยู่
**นักศึกษามีโอกาสใช้ระยะเวลาการศึกษา มากกว่า หรือ น้อยกว่า 4 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการสะสมหน่วยกิตของนักศึกษาเอง

ค่าเทอม ป.ตรี(ภาคปกติ) คณะศึกษาศาสตร์
 • ภาคเรียนแรก (ชำระวันค่าสมัครเรียนครั้งแรก)
  ส่วนกลาง ไม่เกิน 3,750 บาท
  ส่วนภูมิภาค ไม่เกิน 3,980 บาท
 • ภาคเรียนต่อๆไป (ชำระค่าลงทะเบียนเรียนต่อ ๆ ไปทุก ๆ เทอมจนกว่าจะจบการศึกษา
  ส่วนกลาง ไม่เกิน 1,450 บาท
  ส่วนภูมิภาค ไม่เกิน 2,220 บาท (7วิชา)
 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
  ส่วนกลาง ประมาณ 13,900 บาท*
  ส่วนภูมิภาค ประมาณ 19,520 บาท*

*ค่าใช้จ่ายกรณีลงทะเบียนเรียน 4 ปี (8 ภาคเรียน) ไม่รวมค่าสอบซ่อม, ไม่รวมค่าลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน, ไม่รวมค่าเทียบโอนหน่วยกิต, ไม่รวมค่าใช้จ่ายอุปกรณ์การเรียน หนังสือ ตำรา ห้องปฏิบัติการ ชุดนักศึกษา, ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่อยู่ หอพัก การกินอยู่
**นักศึกษามีโอกาสใช้ระยะเวลาการศึกษา มากกว่า หรือ น้อยกว่า 4 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการสะสมหน่วยกิตของนักศึกษาเอง

ค่าเทอม ป.ตรี(ภาคปกติ) คณะเศรษฐศาสตร์
 • ภาคเรียนแรก (ชำระวันค่าสมัครเรียนครั้งแรก)
  ส่วนกลาง ไม่เกิน 3,750 บาท
  ส่วนภูมิภาค ไม่เกิน 3,980 บาท
 • ภาคเรียนต่อๆไป (ชำระค่าลงทะเบียนเรียนต่อ ๆ ไปทุก ๆ เทอมจนกว่าจะจบการศึกษา
  ส่วนกลาง ไม่เกิน 1,450 บาท
  ส่วนภูมิภาค ไม่เกิน 2,220 บาท (7วิชา)
 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
  ส่วนกลาง ประมาณ 13,900 บาท*
  ส่วนภูมิภาค ประมาณ 19,520 บาท*

*ค่าใช้จ่ายกรณีลงทะเบียนเรียน 4 ปี (8 ภาคเรียน) ไม่รวมค่าสอบซ่อม, ไม่รวมค่าลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน, ไม่รวมค่าเทียบโอนหน่วยกิต, ไม่รวมค่าใช้จ่ายอุปกรณ์การเรียน หนังสือ ตำรา ห้องปฏิบัติการ ชุดนักศึกษา, ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่อยู่ หอพัก การกินอยู่
**นักศึกษามีโอกาสใช้ระยะเวลาการศึกษา มากกว่า หรือ น้อยกว่า 4 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการสะสมหน่วยกิตของนักศึกษาเอง

ค่าเทอม ป.ตรี(ภาคปกติ) คณะวิทยาศาสตร์
 • ภาคเรียนแรก (ชำระวันค่าสมัครเรียนครั้งแรก)
  ส่วนกลาง ไม่เกิน 3,750 บาท
  ส่วนภูมิภาค ไม่เกิน 3,980 บาท
 • ภาคเรียนต่อๆไป (ชำระค่าลงทะเบียนเรียนต่อ ๆ ไปทุก ๆ เทอมจนกว่าจะจบการศึกษา
  ส่วนกลาง ไม่เกิน 1,450 บาท
  ส่วนภูมิภาค ไม่เกิน 2,220 บาท (7วิชา)
 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
  ส่วนกลาง ประมาณ 13,900 บาท*
  ส่วนภูมิภาค ประมาณ 19,520 บาท*

*ค่าใช้จ่ายกรณีลงทะเบียนเรียน 4 ปี (8 ภาคเรียน) ไม่รวมค่าสอบซ่อม, ไม่รวมค่าลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน, ไม่รวมค่าเทียบโอนหน่วยกิต, ไม่รวมค่าใช้จ่ายอุปกรณ์การเรียน หนังสือ ตำรา ห้องปฏิบัติการ ชุดนักศึกษา, ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่อยู่ หอพัก การกินอยู่
**นักศึกษามีโอกาสใช้ระยะเวลาการศึกษา มากกว่า หรือ น้อยกว่า 4 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการสะสมหน่วยกิตของนักศึกษาเอง

ค่าเทอม ป.ตรี(ภาคปกติ) คณะมนุษยศาสตร์
 • ภาคเรียนแรก (ชำระวันค่าสมัครเรียนครั้งแรก)
  ส่วนกลาง ไม่เกิน 3,750 บาท
  ส่วนภูมิภาค ไม่เกิน 3,980 บาท
 • ภาคเรียนต่อๆไป (ชำระค่าลงทะเบียนเรียนต่อ ๆ ไปทุก ๆ เทอมจนกว่าจะจบการศึกษา
  ส่วนกลาง ไม่เกิน 1,450 บาท
  ส่วนภูมิภาค ไม่เกิน 2,220 บาท (7วิชา)
 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
  ส่วนกลาง ประมาณ 13,900 บาท*
  ส่วนภูมิภาค ประมาณ 19,520 บาท*

*ค่าใช้จ่ายกรณีลงทะเบียนเรียน 4 ปี (8 ภาคเรียน) ไม่รวมค่าสอบซ่อม, ไม่รวมค่าลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน, ไม่รวมค่าเทียบโอนหน่วยกิต, ไม่รวมค่าใช้จ่ายอุปกรณ์การเรียน หนังสือ ตำรา ห้องปฏิบัติการ ชุดนักศึกษา, ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่อยู่ หอพัก การกินอยู่
**นักศึกษามีโอกาสใช้ระยะเวลาการศึกษา มากกว่า หรือ น้อยกว่า 4 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการสะสมหน่วยกิตของนักศึกษาเอง

ค่าเทอม ป.ตรี(ภาคปกติ) คณพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • ภาคเรียนแรก (ชำระวันค่าสมัครเรียนครั้งแรก)
  ส่วนกลาง ไม่เกิน 3,750 บาท
  ส่วนภูมิภาค ไม่เกิน 3,980 บาท
 • ภาคเรียนต่อๆไป (ชำระค่าลงทะเบียนเรียนต่อ ๆ ไปทุก ๆ เทอมจนกว่าจะจบการศึกษา
  ส่วนกลาง ไม่เกิน 1,450 บาท
  ส่วนภูมิภาค ไม่เกิน 2,220 บาท (7วิชา)
 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
  ส่วนกลาง ประมาณ 13,900 บาท*
  ส่วนภูมิภาค ประมาณ 19,520 บาท*

*ค่าใช้จ่ายกรณีลงทะเบียนเรียน 4 ปี (8 ภาคเรียน) ไม่รวมค่าสอบซ่อม, ไม่รวมค่าลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน, ไม่รวมค่าเทียบโอนหน่วยกิต, ไม่รวมค่าใช้จ่ายอุปกรณ์การเรียน หนังสือ ตำรา ห้องปฏิบัติการ ชุดนักศึกษา, ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่อยู่ หอพัก การกินอยู่
**นักศึกษามีโอกาสใช้ระยะเวลาการศึกษา มากกว่า หรือ น้อยกว่า 4 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการสะสมหน่วยกิตของนักศึกษาเอง

ค่าเทอม ป.ตรี(ภาคปกติ) คณะสื่อสารมวลชน
 • ภาคเรียนแรก (ชำระวันค่าสมัครเรียนครั้งแรก)
  ส่วนกลาง ไม่เกิน 3,750 บาท
  ส่วนภูมิภาค ไม่เกิน 3,980 บาท
 • ภาคเรียนต่อๆไป (ชำระค่าลงทะเบียนเรียนต่อ ๆ ไปทุก ๆ เทอมจนกว่าจะจบการศึกษา
  ส่วนกลาง ไม่เกิน 1,450 บาท
  ส่วนภูมิภาค ไม่เกิน 2,220 บาท (7วิชา)
 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
  ส่วนกลาง ประมาณ 13,900 บาท*
  ส่วนภูมิภาค ประมาณ 19,520 บาท*

*ค่าใช้จ่ายกรณีลงทะเบียนเรียน 4 ปี (8 ภาคเรียน) ไม่รวมค่าสอบซ่อม, ไม่รวมค่าลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน, ไม่รวมค่าเทียบโอนหน่วยกิต, ไม่รวมค่าใช้จ่ายอุปกรณ์การเรียน หนังสือ ตำรา ห้องปฏิบัติการ ชุดนักศึกษา, ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่อยู่ หอพัก การกินอยู่
**นักศึกษามีโอกาสใช้ระยะเวลาการศึกษา มากกว่า หรือ น้อยกว่า 4 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการสะสมหน่วยกิตของนักศึกษาเอง

ประชาสัมพันธ์