ขอเชิญชวนลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
คณะกรรมการองค์การนักศึกษา(อ.ศ.ม.ร.)
และ สมาชิกสภานักศึกษา(ส.ม.ร.)

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565

ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา(ส.ม.ร.) และคณะกรรมการองค์การนักศึกษา(อ.ศ.ม.ร.) ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก และวิทยาเขตบางนา โดยมีผู้สมัครรับเลือกจำนวน 3 พรรค

ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง

 • หมายเลข 1 พรรคลูกพ่อขุน
 • หมายเลข 2 พรรคสานแสงทอง
 • หมายเลข 3 พรรคตะวันใหม่

เวลาและสถานที่ลงคะแนน

 • เวลาเปิดคูหาเลือกตั้ง 08.30-16.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565
 • สถานที่ลงคะแนนเลือกตั้ง
  นศ.ชั้นปีที่ 1 (รหัส 64 เท่านั้น) ไปเลือกตั้งได้ที่ คูหาวิทยาเขตบางนา(รามฯ2) เวลา 08.30-11.30 น. และคูหารอบสระน้ำม.รามคำแหง หัวหมาก(รามฯ1) เวลา 13.00-16.00 น. (เลือกตามความสะดวกที่เดียวเท่านั้น)
  นศ.ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป (รหัส 63, 62, 61, …) ไปเลือกตั้งที่ คูหารอบสระน้ำ ม.รามคำแหง หัวหมาก(รามฯ1)เท่านั้น เวลา 08.30-16.00 น.

นโยบายและหมายเลขผู้สมัคร

พรรคลูกพ่อขุน

หมายเลข 1
ส.ส. ระบุพรรค หมายเลข 1
ส.ส. ระบุบุคคล หมายเลข 1-8
หัวหน้าพรรค นายดนัย มีกรูด

พรรคสานแสงทอง

หมายเลข 2
ส.ส. ระบุพรรค หมายเลข 2
ส.ส. ระบุบุคคล หมายเลข 9-19
หัวหน้าพรรค นายชาญณรงค์ ทองศรี

พรรคตะวันใหม่

หมายเลข 3
ส.ส. ระบุพรรค หมายเลข 3
ส.ส. ระบุบุคคล หมายเลข 17-24
หัวหน้าพรรค นายสมท

คำถามเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี สามารถตรวจสอบรายชื่อของตนเองได้ที่บัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่
1. บอร์ดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ อาคารศิลาบัตร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 3 มีนาคม 2565
2. บอร์ดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หน้าคูหาเลือกตั้ง ในวันเลือกตั้ง 3 มีนาคม 2565

ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งต้องนำ บัตรประจำตัวนักศึกษา มาแสดงตนเพื่อใช้สิทธิเท่านั้น “ไม่มีบัตรไม่มีสิทธิ”

 1. นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ บอร์ดประกาศรายชื่อหน้าคูหา
 2. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนเข้าเต็นท์เลือกตั้ง
 3. ยื่นบัตรประจำตัวนักศึกษาแก่เจ้าหน้าที่ภายในเต็นท์ และลงนามที่บัญชีรายชื่อ
 4. ประทับตราลายนิ้วมือที่ต้นขั้วบัตรลงคะแนน
 5. ลงคะแนนเสียง โดยใช้ปากกาทำเครื่องหมายกากบาทเท่านั้นที่ช่องตามหมายเลขที่ต้องการ
 6. พับบัตรลงคะแนน
 7. หย่อนบัตรลงคะแนนลงในกล่องตามประเภทของบัตร
 8. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อีกครั้งและออกจากเต็นท์

คณะกรรมการการเลือกตั้งยึดหลักการกากบาทของสำนักคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยจำแนกบัตรดีและบัตรเสีย ดังภาพ

 • กรณีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 64) ที่ยังไม่มีบัตรนักศึกษา
  ให้ใช้ บัตรประจำตัวประชาชน ควบคู่ ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนภาคปัจจุบัน
 • กรณีนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป
  หากลืมนำบัตรนักศึกษามาแสดงสิทธิ = ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียง
  หากบัตรหาย = ให้แจ้งทำบัตรนักศึกษาใหม่ (นำใบแจ้งความบัตรฯหาย+ค่าธรรมเนียมทำบัตรนศ.ใหม่ ไปติดต่อขอทำบัตรใหม่ที่ ฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา อาคาร สวป. ชั้น 2 และนำใบแทนบัตรฯมาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงได้)

หากนักศึกษาผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ไม่ไปใช้สิทธิลงคะแนน จะไม่ส่งผลใด ๆ ต่อสภาพนักศึกษา และไม่มีบันทึกลงในประวัตินักศึกษา

คณะกรรมการการเลือกตั้งจะเริ่มกระบวนการนับคะแนนหลังจากปิดหีบเวลา 16.00 น. ณ อาคารศิลาบาตร โดยมีการถ่ายทอดสดการนับคะแนนเลือกตั้งผ่าน Facebook Live ที่เพจ รอบรั้วรามฯ

รอบรั้วรามฯ จัดทำขึ้นเพื่อร่วมประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งฯ เท่านั้น