• aroundram.com › นักศึกษาต้องรู้
การย้ายศูนย์สอบ
สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค

นักศึกษาระดับปริญญาตรี(ภาคปกติ) และพรีดีกรี ส่วนภูมิภาค สามารถเข้าสอบในที่ศูนย์สอบของมหาวิทยาลัยรามคำแแหงกว่า 40 แห่ง แห่งใดก็ได้(ยกเว้นย้ายมาสอบที่ส่วนกลาง) โดยสามารถดำเนินการได้ดังนี้


1.ย้ายศูนย์สอบพร้อมการลงทะเบียนเรียน

เมื่อมหาวิทยาลัยเปิดให้มีการลงทะเบียนเรียนประจำแต่ละภาคการศึกษานักศึกษาสามารถแจ้งรหัสศูนย์สอบ ลงใน ม.ร.34 (บัตรลงทะเบียนเรียน) ซึ่งรหัสศูนย์สอบที่ระบุไว้นี้อาจจะเหมือนหรือแตกต่างกันในแต่ละภาคการศึกษาก็ได้ ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของนักศึกษาว่าจะเข้าสอบที่ศูนย์สอบใด ทั้งนี้นักศึกษาต้องตรวจสอบความถูกต้องของรหัสศูนย์สอบเพราะถ้าเขียนศูนย์สอบผิดก็จะทำให้เอกสารการสอบทุกประเภทผิดไปด้วย

2. การย้ายศูนย์สอบหลังการลงทะเบียนเรียน(ก่อนการสอบไล่)

นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายศูนย์สอบหลังจากลงทะเบียนเรียนไปแล้วนักศึกษาต้องเขียนคำร้องและส่งจดหมายไปถึง “ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ” ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 20 วัน (ไม่นับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

โดยมีเอกสารประกอบดังนี้
1. คำร้องขอย้ายศูนย์สอบ
2. ซองเปล่าติดแสตมป์ จ่าหน้าถึงตนเอง
3. สำเนาใบเสร็จภาคเรียนที่ต้องการขอย้ายศูนย์สอบ
จัดส่งเอกสารไปที่

หน่วยตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล อาคาร สวป.ชั้น 6 มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครฯ 10240

3. การแจ้งย้ายศูนย์สอบก่อนการสอบไล่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ หรือในระหว่างการสอบไล่

ให้นักศึกษาไปติดต่อผู้ประสานงานการสอบไล่ประจำศูนย์สอบที่นักศึกษาประสงค์จะย้ายไปเข้าสอบเพื่อแจ้งการย้ายศูนย์สอบดังกล่าว
สำหรับการย้ายศูนย์สอบในช่วงที่มีการสอบ อาจจะมีปัญหาในกรณีที่ศูนย์สอบที่นักศึกษาย้ายไปเข้าสอบไม่มีการจัดสอบกระบวนวิชาที่นักศึกษาประสงค์จะเข้าสอบอยู่ ทำให้ไม่มีข้อสอบของกระบวนวิชาดังกล่าวอยู่ที่ศูนย์สอบนั้น ๆ ซึ่งจะทำให้นักศึกษาไม่สามารถเข้าสอบกระบวนวิชาที่ต้องการได้ ดังนั้น ถ้าไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนนักศึกษาควรจะเข้าสอบที่ศูนย์ซึ่งได้ระบุไว้พร้อมการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา


นักศึกษาส่วนกลาง ย้ายศูนย์สอบไม่ได้ ต้องสอบที่กรุงเทพเท่านั้น(รามฯ1 หรือ รามฯ2)

ประชาสัมพันธ์