COVID-19

|

ประกาศ ม.ร. เรื่องการสอบในสถานการณ์โควิด-19

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การสอบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019         ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง…

|

ประกาศ ม.ร. เรื่อง เลื่อนวันลงทะเบียนสอบซ่อม(ภูมิภาค)

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง เลื่อนการลงทะเบียนสอบซ่อม ภาค 1 ปีการศึกษา 2563 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค

|

ประกาศ ม.ร. เรื่อง การจัดการเรียนการสอน (ฉบับ2)

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) ฉบับที่ 2