ย้ายจากส่วนกลาง ไป ส่วนภูมิภาค
ย้ายจากส่วนภูมิภาค ไป ส่วนกลาง

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง

เรื่อง การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี 2563
 • ประกาศมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 6 มกราคม 2563 คลิกอ่าน
 • ประกาศมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนแปลงกำหนดการโอนย้าย) ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563 คลิกอ่าน

ข้อมูลโดยสรุป

 • การโอนย้ายระบบการเรียนการสอน ไม่ใช่การลาออกและสมัครใหม่
 • มหาวิทยาลัยอนุญาตให้นักศึกษาโอนย้ายฯ ไป-มา ระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้
 • โอนย้ายได้เฉพาะ นักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ และนักศึกษาระบบพรีดีกรี
 • เปิดให้แจ้งความประสงค์ขอโอนย้ายฯ ปีละ 1 ครั้ง ช่วงเดือน พฤษภาคม (โปรดติดตามประกาศอย่างเป็นทางการจาก สวป. และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)
 • ผู้จะขอโอนย้ายฯ จะต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาแล้วอย่างน้อย 2 ภาคการศึกษา จึงจะขอแจ้งย้ายได้
 • นักศึกษาส่วนกลาง ย้ายไป ส่วนภูมิภาคได้
 • นักศึกษาส่วนภูมิภาค ย้ายไป ส่วนกลางได้
 • อัตราค่าธรรมเนียมการโอนย้ายระบบการเรียนการสอน รวม 600 บาท
  แบ่งเป็นค่าธรรมเนียมการโอนย้าย 500 บาท และค่าบัตรประจำตัวนักศึกษาใบใหม่ 100 บาท
 • ไม่มีการเทียบโอนหน่วยกิต โดยหน่วยกิตที่เคยสอบผ่านสะสมเอาไว้ จะถูกโอนย้ายฯตามไปอัตโนมัติ ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • เมื่อโอนย้ายฯเสร็จสิ้นแล้ว นักศึกษามีสิทธิ์ลงทะเบียนสอบซ่อมในภาคการศึกษาที่ยังคาบเกี่ยวกันได้อยู่ โดยให้ศึกษารายละเอียดในประกาศการโอนย้ายฯ
 • เมื่อโอนย้ายฯเสร็จสิ้นแล้ว นักศึกษาจะได้บัตรประจำตัวนักศึกษาใบใหม่ และรหัสนักศึกษาใหม่ ซึ่งจะใช้ไปจนกว่าจะจบการศึกษา
 • การนับปีการศึกษายังคงนับต่อเนื่อง ไม่เริ่มนับใหม่

เกณฑ์การโอนย้ายฯ

นักศึกษาส่วนกลาง 

นักศึกษาส่วนกลางที่ต้องการโอนย้ายฯไปส่วนภูมิภาค จะต้องเป็นนักศึกษาของคณะ 4 คณะ ดังนี้

 1. คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
 2. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
 3. คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
 4. คณะรัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ

    ในกรณีที่ไม่ได้ศึกษาใน 4 สาขาวิชาดังกล่าว แต่ต้องการโอนย้ายฯไปส่วนภูมิภาค ให้ดำเนินการย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา ที่หน่วยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ(OneStopService) อาคารกงไกรลาศ(KLB) ชั้น 1 ให้ถูกต้องก่อน จึงจะมีสิทธิ์ขอแจ้งโอนย้ายระบบการเรียนการสอนไปส่วนภูมิภาคได้

นักศึกษาส่วนภูมิภาค 

นักศึกษาส่วนภูมิภาค ที่ต้องการโอนย้ายฯไปที่ส่วนกลาง สามารถเข้าศึกษาที่ส่วนกลางได้ทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรภาคปกติ หากต้องการย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา ให้ดำเนินการโดยใช้รหัสประจำตัวใหม่ภายหลังการโอนย้ายแล้ว

นักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต 

นักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต ต้องชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิตส่วนที่เหลือ และหรือชำระค่าธรรมเนียมเทียบโอนล่าช้าให้ครบกถ้วนก่อนการโอนย้ายฯ

หลักฐานที่ต้องใช้

 1. ใบตรวจสอบผลการศึกษา(ใบเช็คเกรด)
 2. บัตรประจำตัวนักศึกษาฉบับจริง และสำเนา 1 ฉบับ
 3. ใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคสุดท้าย
 4. เงินค่าธรรมเทียบการโอนย้ายฯ และค่าทำบัตรใหม่ รวม 600 บาท
  * กรณีที่นักศึกษาขาดการลงทะเบียนเรียน 1-2 ภาคการศึกษา ให้ดำเนินการชำระค่าบำรุงการศึกษาให้เป็นปัจจุบันก่อน

สถานที่

นำหลักฐานทั้งหมด ไปยื่นที่ ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ
อาคารสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล(สวป.) ชั้น 6
มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก(รามฯ1) กรุงเทพฯ
ในช่วงเวลาที่เปิดให้แจ้งโอนย้ายฯเท่านั้น

กำหนดการ

 • นักศึกษาที่จะโอนย้ายจากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาค ให้มาดำเนินการให้แล้วเสร็จ
   ระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2563 เปลี่ยนเป็น 9-12 มิถุนายน 2563 เปลี่ยนเป็น 13-16 กรกฎาคม 2563
 • นักศึกษาที่จะโอนย้ายจากส่วนภูมิภาคไปส่วนกลาง ให้มาดำเนินการให้แล้วเสร็จ
   ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2563 เปลี่ยนเป็น 1-3 กรกฎาคม 2563 เปลี่ยนเป็น 4-6 สิงหาคม 2563
 • หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล(สวป.)
โทร. 02-310-8616
Facebook :สวป. ม.รามคำแหง