หลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่รับสมัครนักศึกษาใหม่ผ่าน…
ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)
ประจำปีการศึกษา 2565

หลักสูตรที่เปิดรับสมัครผ่านระบบ TCAS65

มหาวิทยาลัยรามคำแหง : จำนวน 13 หลักสูตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 สาขาวิชา

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วศ.บ(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)) ภาษาไทย-ปกติ


สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (วศ.บ(วิศวกรรมพลังงาน)) ภาษาไทย-ปกติ


สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วศ.บ(วิศวกรรมโยธา)) ภาษาไทย-ปกติ


สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวสิ่งแวดล้อม (วศ.บ(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)) ภาษาไทย-ปกติ


สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวอุตสาหการ (วศ.บ(วิศวกรรมอุตสาหการ)) ภาษาไทย-ปกติ

คณะทัศนมาตรศาสตร์ 1 สาขาวิชา

สาขาวิชาทัศนมาตร

หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (ทศ.บ.(ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต)) ภาษาไทย-ปกติ

คณะวิทยาศาสตร์ 4 สาขาวิชา

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ภาษาไทย-ปกติ


สาขาวิชาเคมีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ภาษาไทย-ปกติ


สาขาวิชารังสีเทคนิค

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ภาษาไทย-ปกติ


สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ ภาษาไทย-ปกติ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 สาขาวิชา

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ภาษาไทย-ปกติ

คณะสื่อสารมวลชน 1 สาขาวิชา

สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพนิ่ง

หลักสูตรมาตรฐาน ภาษาไทย ปกติ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1 สาขาวิชา

สาขาวิชาดนตรีสากล

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล ภาษาไทย-ปกติ

คณะ/หลักสูตรอื่น ๆ

หากคณะ/หลักสูตร ที่ท่านต้องการสมัครนั้นไม่ปรากฎในอยู่ระบบ TCAS หมายความว่า คณะ/หลักสูตรนั้น ใช้ระบบการรับสมัครของมหาวิทยาลัยเอง(ไม่เข้าระบบ TCAS) โดยสามารถดูรายละเอียด “การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ” ได้ที่ https://www.aroundram.com/admission/

คณะ/หลักสูตรอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครเอง

  • คณะนิติศาสตร์
  • คณะบริหารธุรกิจ
  • คณะรัฐศาสตร์
  • คณะศึกษาศาสตร์
  • คณะมนุษยศาสตร์
  • คณะสื่อสารมวลชน
  • คณะเศรษฐศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

กำหนดการรับสมัครทุกรอบของ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โปรดดูรายละเอียดการรับสมัครผ่านเว็บไซต์
www.mytcas.com