การรับปริญญาบัตร (ภายหลังพิธี)

การเข้ารับปริญญาบัตร
สำหรับบัณฑิตที่ไม่ได้เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล ประกาศแนวปฏิบัติในการเข้ารับปริญญาบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 46 ที่ไม่ได้เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ให้ดำเนินการติดต่อตามขั้นตอนต่อไปนี้

รับปริญญาบัตรด้วยตนเอง

เตรียมหลักฐานต่อไปนี้

  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบเสร็จรับเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต หรือ สำเนาใบรับรองสภาฯ หรือ สำเนาทรานสคริปต์

ติดต่อรับปริญญาบัตรได้ที่

อาคารสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป.) ชั้น 1 ช่อง 6 หน่วยปริญญาบัตรและตรวจสอบวุฒิบัตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก

เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์ 08.30-16.00 น. ปิดบริการในวันหยุดราชการ

มอบอำนาจให้ผู้อื่นรับปริญญาบัตรแทน

เตรียมหลักฐานต่อไปนี้

  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • หนังสือรับมอบอำนาจ (ใช้หนังสือรับมอบอำนาจทั่วไปได้)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
  • ใบเสร็จรับเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต หรือ สำเนาใบรับรองสภาฯ หรือ สำเนาทรานสคริปต์

ติดต่อรับปริญญาบัตรได้ที่

อาคารสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป.) ชั้น 1 ช่อง 6 หน่วยปริญญาบัตรและตรวจสอบวุฒิบัตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก

เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์ 08.30-16.00 น. ปิดบริการในวันหยุดราชการ

จัดส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์

เตรียมหลักฐานต่อไปนี้

  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบเสร็จรับเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต หรือ สำเนาใบรับรองสภาฯ หรือ สำเนาทรานสคริปต์
  • ซองกันกระแทกซองใหญ่ ติดแสตมป์ราคา 42 บาท จ่าหน้าซองถึงตนเองให้ชัดเจน (มหาวิทยาลัยจะใช้ซองนี้ใส่ปริญญาบัตรส่งกลับไปให้)

นำหลักฐานข้อ 1-3 ใส่ซองไปรษณีย์ส่งถึงมหาวิทยาลัย ตามที่อยู่ต่อไปนี้

หน่วยปริญญาบัตรและตรวจสอบวุฒิบัตร ม.ร.
ฝ่ายประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ
อาคาร สวป. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
10240

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หน่วยปริญญาบัตรและตรวจสอบวุฒิบัตร
อาคาร สวป. ชั้น 1 โทร. 02-310-8604 หรือ 02-310-8000 ต่อ 4817