ค่าใช้จ่ายการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่

อัตราค่าเทียบโอนหน่วยกิตแบ่งตามประเภทดังนี้
เทียบโอนหน่วยกิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

คิดอัตราเทียบโอนหน่วยกิต 50 บาท/หน่วยกิต ในกรณีต่อไปนี้

  • จบศึกษาจากรามคำแหง เทียบโอนหน่วยกิตเรียนต่อปริญญาใบที่สอง
  • เรียนรามฯยังไม่จบแต่ขาดสถานภาพเสียก่อน เทียบโอนหน่วยกิตเรียนต่อให้จบ
  • เทียบโอนหน่วยกิตจากระบบพรีดีกรีเพื่อเรียนต่อในภาคปกติ
เทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาอื่น

คิดอัตราเทียบโอนหน่วยกิต 100 บาท/หน่วยกิต ในกรณีต่อไปนี้

  • จบการปริญญาศึกษาจากสถาบันอื่น เทียบโอนหน่วยกิตเรียนต่อที่รามคำแหง
  • จบ ปวส. เทียบโอนหน่วยกิตเรียนต่อที่รามคำแหง
จำนวนหน่วยกิตที่เทียบโอนได้

ศึกษารายละเอียดและจำนวนหน่วยกิตที่สามารถเทียบโอนได้จาก

"หลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิตคณะ..."

ซึ่งระบุไว้ในเล่มระเบียบการรับสมัคร ท้ายรายละเอียดกระบวนวิชาของแต่ละคณะ (ดังภาพ)

Similar Posts