ประกาศ ม.ร. เรื่องการสอบในสถานการณ์โควิด-19

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง

เรื่อง การสอบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

        ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 10) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 และข้ออนุมัติของนายกรัฐมนตรีตามการเสนอแนะของที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ซึ่งให้ความเห็นชอบการปรับลดระดับของพื้นที่สถานเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด
        เพื่อให้การบังคับใช้มาตรการควบคุมและระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการสอบของมหาวิทยาลัยรามคำแหงทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จึงขอให้นักศึกษาและบุคลากรถือปฏิบัติตามมาตรการควบคุมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่กระทรวงสาธารณสุข และ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 กำหนดอย่างเคร่งครัด ดังนี้

  1. มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้ผู้ที่สัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วย COVID-19 เข้าห้องสอบ
  2. นักศึกษาและบุคลากรต้องผ่านมาตรการคัดกรองเบื้องตัน โดยวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนเข้าห้องสอบ หากพบว่ามีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเชียส จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
  3. มหาวิทยาลัยจัดที่นั่งสอบให้มีระยะห่างระหว่างผู้เข้าสอบที่เหมาะสม และให้รักษาระยะห่างทางสังคมในระหว่างปฏิบัติหน้าที่
  4. โปรดให้ความร่วมมือให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง ในเอกสารรับรองตน หากพบว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แจ้งมหาวิทยาลัย และให้ดำเนินการตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุข และ ศบค. กำหนด

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์)
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

Similar Posts