รวมข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรระดับต่างๆ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รวบรวมข้อมูลโดย รอบรั้วรามฯ
สะสมหน่วยกิตล่วงหน้า(Pre-degree) เพื่อเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ต้น หรือเทียบเท่าเป็นต้นไป
หลักสูตรปริญญาตรี รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย หรือเทียบเท่า เป็นต้นไป
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา​ ปริญญาโท, ปริญญาเอกรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า เป็นต้นไป
สะสมหน่วยกิตล่วงหน้า(Pre-degree) เพื่อเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ต้น หรือเทียบเท่าเป็นต้นไป
หลักสูตรปริญญาตรี รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย หรือเทียบเท่า เป็นต้นไป
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา​ ปริญญาโท, ปริญญาเอกรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า เป็นต้นไป