การขอสอบซ้ำซ้อน

นักศึกษาภาคปกติ ส่วนกลาง ให้ศึกษารายละเอียดการขอสอบซ้ำซ้อนดังนี้

 1. คุณสมบัติผู้ที่ขอสอบซ้ำซ้อนได้
  • เป็นนักศึกษาภาคปกติ ส่วนกลาง
  • เป็นผู้ที่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้น ๆ และกากบาทขอจบการศึกษา
  • มีวิชาที่มีวันและเวลาสอบตรงกัน
  • กระบวนวิชาที่สอบซ้ำซ้อนต้องไม่เป็นวิชาที่เลือกกระบวนวิชาอื่นแทนได้
 2. การยื่นขอสอบซ้ำซ้อน
  • ให้นักศึกษาทำการแจ้งขอสอบซ้ำซ้อนผ่านระบบ e-Service ที่เว็บไซต์ https://beta-e-service.ru.ac.th/
    [เข้าสู่ระบบ] [ศึกษารายละเอียด] [บันทึกข้อมูล] [รอการอนุมัติ]
  • หากนักศึกษาแจ้งข้อความเป็นเท็จ จะถือว่านักศึกษากระทำผิดวินัยมีโทษปรับตกทุกกระบวนวิชา และห้ามลงทะเบียนเรียนภาคปกติ
 3. กำหนดการ
  • เปิดระบบให้บันทึกข้อมูลในช่วงที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ทราบได้จากปฏิทินการศึกษา)
  • เมื่อยืนยันการบันทึกข้อมูลแล้ว อาจใช้เวลารอผลการอนุมัติ 2-3 วันทำการ
 4. การจัดสอบและแจกข้อสอบ
  • สถานที่สอบซ้ำซ้อนดูได้จากรายละเอียดเมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จสิ้น โดยเพิ่มเวลาสอบของทุกคาบการสอบซ้ำซ้อน เพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น
  • เมื่อเริ่มสอบให้แจกข้อสอบกระบวนวิชาแรกวิชาเดียว หลังจากการสอบผ่านพ้นไปแล้ว 1 ชั่วโมง  ให้แจกข้อสอบกระบวนวิชาที่สองและกระบวนวิชาที่สาม (ถ้ามี)
  • เมื่อหมดเวลาการสอบของกระบวนวิชาแรก ให้กรรมการคุมสอบเก็บกระดาษคำตอบกระบวนวิชาแรกทันที
  • ให้แต่ละคนที่ดำเนินการสอบซ้ำซ้อน รับและส่งข้อสอบกระดาษคำตอบทุกกระบวนวิชาที่กรรมการรับส่งข้อสอบเพียงแห่งเดียว
  • หากเป็นการสอบออนไลน์ให้นักศึกษาศึกษาจากประกาศที่อาจารย์ประจำวิชาแจ้งให้ทราบในระบบสอบ