รวมข่าว พิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ ๔๗

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาศ เรื่อง องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์

Source: PR Ramkhamhaeng University

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2563-2564 (รวม 3 วัน คาบเช้าและคาบบ่าย) ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2566

เนื่องด้วย คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานกราบบังคมทูลให้ทรงงดพระราชกรณียกิจเป็นระยะเวลาหนึ่ง

นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เพจทางการของคณะ
หากมีรายละเอียดเพิ่มเติม จะแจ้งให้ทราบต่อไป