รวมข่าว พิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ ๔๗

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

กำหนดวันสิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต รุ่น 47 (ป.ตรี)

Source: Facebook สวป.ม.รามคำแหง (สืบค้น 30/10/65)

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล ประกาศแนวรายละเอียดและกำหนดวันสิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัณฑิตรุ่นที่ 47 ระดับปริญญาตรี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

>>>>> (เฉพาะนักศึกษาปริญญาตรี ที่จบการศึกษาไม่เกินภาคฤดูร้อน/2563) <<<<<
ต้องดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิตไม่เกินวันที่ 30 พ.ย.65 กรณีไม่ขึ้นทะเบียนบัณฑิตภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถูกตัดสิทธิ์เข้าพิธีฯ ทันที

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิต
1. หลังจากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ไปชำระเงินที่ กองคลัง อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1
– ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 1,000 บาท
– ค่าใบรับรองสภา 100 บาท
– ค่าทรานสคริปต์ (ไทย/อังกฤษ) ฉบับละ 100 บาท
2. จากนั้นนำใบเสร็จ พร้อมรูปถ่ายชดครุย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูปไปยื่นที่อาคาร สวป. ชั้น 1 ช่อง 3 เพื่อเขียนคำร้องขอใบรับรองสภาและทรานสคริปต์แบบจบการศึกษา

กรณีขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางไปรษณีย์ ใบคำร้องที่จัดส่งไม่ควรประทับตราไปรษณีย์เกินวันที่ 11 พ.ย. 65

📌ดาวน์โหลดใบคำร้องได้ที่
🟠 ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต+ค่าใบรับรองสภาฯ
http://www.regis.ru.ac.th/…/20220222_CertificateForm.pdf

ที่มา: Facebook สวป.ม.รามคำแหง