| |

วันสอบไล่ 2/63

📅 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 (สอบออนไลน์)         ประกาศ ม.ร. เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบออนไลน์ (ฉบับที่ 2)         สรุปคือ ภาค 2/2563 สอบออนไลน์ทุกกระบวนวิชา นักศึกษาต้องตรวจสอบช่องทางการสอบออนไลน์ของแต่ละกระบวนวิชาด้วยตนเองที่ www.inform.ru.ac.th ด่วน 📅 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 64          ประกาศ ม.ร. เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาค 2/2563 ส่วนกลาง (ครั้งที่ 6) อ่าน และ ประกาศ ม.ร. เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาค 2/2563 ส่วนภูมิภาค (ครั้งที่…