ขั้นตอนการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ผ่านไปรษณีย์

ขั้นตอนการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ผ่านไปรษณีย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิด 3 ช่องทาง ในการสมัครเป็นนักศึกษากับมหาวิทยาลัย ได้แก่ 1. สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย(Walk-in)…

การรับปริญญาบัตร (ภายหลังพิธี)

การเข้ารับปริญญาบัตรสำหรับบัณฑิตที่ไม่ได้เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล ประกาศแนวปฏิบัติในการเข้ารับปริญญาบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 46 ที่ไม่ได้เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ให้ดำเนินการติดต่อตามขั้นตอนต่อไปนี้ รับปริญญาบัตรด้วยตนเอง เตรียมหลักฐานต่อไปนี้…

ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร

ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร

ใบสมัครและระเบียบการรับสมัครฯ 1/2565สำหรับผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ ใบสมัครจะอยู่ในเว็บไซต์รับสมัคร ให้กรอกรายระละเอียดตามขั้นตอนสำหรับผู้สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย จะได้รับใบสมัคร ณ จุดรับสมัคร คณะ/หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร 1/2565อยู่ในระเบียบการรับสมัครฯ 1/2565…

การลาออกจากการเป็นนักศึกษา

การลาออกจากการเป็นนักศึกษา

นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง จะมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาจนครบระยะเวลาตามหลักสูตรเมื่อลงทะเบียนเรียนอย่างสม่ำเสมอ หากนักศึกษาต้องการลาออกจากการเป็นนักศึกษา สามารถดำเนินการได้ดังนี้ ช่องทางการลาออกจากการเป็นนักศึกษา ดำเนินการที่มหาวิทยาลัย/สาขาวิทยบริการฯ นักศึกษาส่วนกลาง : ดำเนินการได้ที่ ฝ่ายทะเบียนประวัติ…

ลงทะเบียนเรียน 2/2564 ส่วนกลาง

ลงทะเบียนเรียน 2/2564 ส่วนกลาง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2564 ส่วนกลาง ในปฏิทินการศึกษา ไว้เรียบร้อยแล้ว แนะนำให้นักศึกษาดาวน์โหลดเอาไว้เพื่อใช้วางแผนการเรียนตลอดทั้งปีการศึกษานี้ ใครต้องลงทะเบียนเรียนบ้าง ?…

โอนย้ายจากระบบพรีดีกรีเป็นภาคปกติ

โอนย้ายจากระบบพรีดีกรีเป็นภาคปกติ

คำแนะนำการโอนย้ายจากระบบพรีดีกรี เป็นนักศึกษาภาคปกติ        เมื่อนักศึกษาระบบพรีดีกรีได้เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6, กศน.ม.6)แล้ว ให้ดำเนินการโอนย้ายจากระบบพรีดีกรีให้เป็นนักศึกษาภาคปกติ โดยสามารถดำเนินการได้ในช่วงที่มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาเท่านั้น (ดูกำหนดการรับสมัคร…

การย้ายคณะ

การย้ายคณะ

ข้อกำหนดการย้ายคณะเบื้องต้น ลงทะเบียนเรียนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา เป็นนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ ยังมีสถานภาพการเป็นนักศึกษา ไม่ใช่นักศึกษาระบบพรีดีกรี(นักศึกษาพรีดีกรีแจ้งย้ายคณะ/เปลี่ยนสาขาไม่ได้) ไม่ต้องเสียค่าเทียบโอนหน่วยกิต(เสียเฉพาะค่าธรรมเนียมการขอย้ายเท่านั้น) ทุกวิชาที่เคยสอบผ่านจะติดตัวไปทั้งหมด…

เลื่อนวันลงคะแนนเลือกตั้ง สมร. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง           ตามประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา และคณะกรรมการองค์การนักศึกษา…

เรียนจบปีนี้ รับปริญญาปีไหน

เรียนจบปีนี้ รับปริญญาปีไหน

        มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะจัดให้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีละ 1 ครั้ง รวมผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี…

การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี 2563

ย้ายจากส่วนกลาง ไป ส่วนภูมิภาค ย้ายจากส่วนภูมิภาค ไป ส่วนกลาง ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี 2563…