| |

วิธีลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ (ส่วนกลาง)

กำหนดการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์

ดูกำหนดการได้จาก ปฏิทินการศึกษา

สิ่งที่ต้องทราบ

⚠️ การชำระเงินลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ต้องชำระผ่านธนานัติเท่านั้น
⚠️ การส่งเอกสารลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ต้องฝากส่งไปรษณีย์กับบริษัทไปรษณีย์ไทยเท่านั้น
⚠️ นักศึกษาต้องคำนวณเงินลงทะเบียนเรียนให้ถูกต้อง หากยอดเงินน้อยกว่าจะลงทะเบียนเรียนตามลำดับ และจะตัดวิชาสุดท้ายออก หากเงินเกินให้ติดต่อ สวป. ภายหลัง

 

หลักฐานที่ต้องใช้

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน

1. วางแผนการลงทะเบียนเรียน

        วางแผนการลงทะเบียนเรียน เลือกวิชาที่ลงทะเบียนเรียนจากแผนกำหนดการศึกษา(โครงสร้างหลักสูตร)ของสาขาวิชาของตนเอง โดยจะต้องเป็นวิชาที่เปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษานี้ด้วย สามารถดูวิชาที่เปิดการเรียนการสอนของภาคการศึกษานี้ได้จาก "ตาราง ม.ร.30"  ดาวน์โหลด ตาราง ม.ร.30  คลิกที่นี่

2. กรอกข้อมูลแบบลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ (มร.34)

        ให้ปริ้นท์ "แบบลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ (มร.34)" ออกมา(เอกสารนี้มี 2 แผ่น) โดยหน้าแรก เป็นการกรอกข้อมูลนักศึกษา ได้แก่ ชื่อ-สกุล, รหัสประจำตัวนักศึกษา, และช่องว่างสำหรับแปะบาร์โค้ดลงทะเบียนเรียน  และหน้าที่ 2 เป็นการคำนวณเงินการลงทะเบียนเรียน, และรายละเอียดส่วนตัวนักศึกษา โดยให้นักศึกษากรอกข้อมูลในเอกสารทั้ง 2 แผ่นให้ครบถ้วน และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อประโยชน์ของนักศึกษาเอง

การทำบาร์โค้ดสำหรับแปะในแบบลงทะเบียนเรียน
  • เข้าเว็บไซต์ http://beta-e-service.ru.ac.th:8001/misservice
  • ใส่รหัสนักศึกษา และสร้างรายการ ปี/ภาคที่จะลงทะเบียน
  • คลิกที่ลิงค์ เลือกวิชาและพิมพ์บาร์โค้ดที่จะลงทะเบียน
  • เพิ่มรหัสวิชาลงทะเบียน
  • สั่งพิมพ์และตัดแปะในแบบลงทะเบียนเรียน

⚠️ ภาคฤดูร้อน/63 ลดค่าหน่วยกิต 20% (ลดไม่เกิน 9 หน่วยกิต)
นักศึกษาที่กากบาทขอจบและลงทะเบียนเรียนเกิน 9 หน่วยกิตขึ้นไป ต้องคำนวณค่าหน่วยกิตแบบนี้
หน่วยกิตที่ 1-9 คำนวณแบบลดค่าหน่วยกิตแล้วเหลือ หน่วยกิตละ 20 บาท
หน่วยกิตที่ 10-18  คิดค่าหน่วยกิตตามปกติ หน่วยกิตละ 25 บาท
*ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ยังคงเป็นไปตามปกติ

 

3. ซื้อธนาณัติ

        เมื่อกรอกข้อมูลในแบบลงทะเบียนเรียน (มร.34) และคำนวณค่าลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว ให้เดินทางไปซื้อ "ไปรษณีย์ธนาณัติ" ที่ไปรษณีย์ไทยสาขาใดก็ได้ โดยระบุจำนวนเงินที่ซื้อเท่ากับค่าลงทะเบียนเรียนที่คำนวณได้ หากชำระไม่ครบจะถูกตัดกระบวนวิชาสุดท้ายขึ้นไปตามลำดับ (การลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ต้องชำระเงินผ่านการซื้อธนาณัติเท่านั้น) 

  • ให้ทำเครื่องหมายเลือกชนิดของธนาณัติแบบธรรมดา
  • ระบุจำนวนเงินที่ต้องการฝากส่ง ทั้งตัวเลขและตัวหนังสือให้ชัดเจน
  • ระบุที่ทำการไปรษณีย์ รามคำแหง พร้อมด้วยรหัสไปรษณีย์ 10241
  • ในช่อง ชื่อผู้รับเงิน ระบุชื่อ "มหาวิทยาลัยรามคำแหง"
  • ในช่อง ชื่อผู้ฝากเงิน ให้ระบุชื่อที่อยู่ของนักศึกษา ให้ชัดเจน

4. เตรียมซองไปรษณีย์เปล่า จ่าหน้าซองถึงตนเอง

        ขอให้นักศึกษาเตรียมซองไปรษณีย์เปล่า จ่าหน้าซองถึงตนเอง โดยระบุชื่อตนเองเป็นผู้รับ ระบุที่อยู่ให้ชัดเจน แปะสแตมป์ให้อย่างน้อย 3 บาทให้เรียบร้อย โดยมหาวิทยาลัยจะใช้ซองไปรษณีย์นี้ ส่งใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนกลับไปให้นักศึกษา โดยจะส่งให้ภายหลังที่มหาวิทยาลัยดำเนินการลงทะเบียนเรียนเสร็จสิ้นแล้ว

5. ส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนถึงมหาวิทยาลัย

        เมื่อเตรียมเอกสารครบแล้ว ขอให้ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องอีกครั้ง จากนั้นให้นำเอกสารทั้งหมดใส่ซองเอกสารอีกซองหนึ่ง ส่งถึงมหาวิทยาลัยโดยใช้บริการขนส่งของบริษัทไปรษณีย์ไทย(ไปรษณีย์ไทยเท่านั้น)

จ่าหน้าซองถึง
ผู้อำนวยการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตู้ ป.ณ.1028 ปณฝ.รามคำแหง
กรุงเทพฯ 10241

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายจัดตารางสอนและลงทะเบียนเรียน สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล(สวป.)
โทร. 02-310-8610, 02-310-8626
Facebook : สวป. ม.รามคำแหง